Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE SV FI PL

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 21. juni 2012

Fri bevægelighed for varer: Kommissionen anmoder Belgien, Danmark, Finland, Luxembourg, Polen og Det Forenede Kongerige om at gennemføre bestemmelserne om forsvarsrelaterede produkter inden for EU

Europa-Kommissionen har i dag besluttet at anmode Belgien, Danmark, Finland, Luxembourg, Polen og Det Forenede Kongerige om at gennemføre bestemmelserne om forsvarsrelaterede produkter inden for EU (direktiv 2009/43/EF) i deres nationale lovgivning. Fristen for gennemførelsen var den 30. juni 2011.

Direktiv 2009/43/EF forenkler betingelser og vilkår for overførsler af forsvarsrelaterede produkter inden for Den Europæiske Union. Hvis direktivet ikke gennemføres, vil forsvarsvirksomheder ikke kunne drage fordel af de forenklede procedurer som fastsat i direktivet. De vil fortsat stå over for tunge licensprocedurer og overdrevent papirarbejde, når de overfører forsvarsrelaterede produkter til andre EU-medlemsstater. Anmodningerne har form af "begrundede udtalelser", der er et led i EU's traktatbrudsprocedure. Hvis de berørte medlemsstater ikke underretter Kommissionen senest to måneder efter indførelsen af de foranstaltninger, der skal sikre den fulde overholdelse af deres forpligtelser i henhold til direktivet, kan Kommissionen beslutte at anlægge sag ved EU-Domstolen.

Sagsforløb:

En fragmentering af det europæiske marked for forsvarsprodukter og divergerende nationale fremgangsmåder har skabt mange problemer for den europæiske forsvars­industri. De nationale systemer til kontrol af overførslen af forsvarsudstyr til en anden medlemsstat skelnede f.eks. ikke mellem eksport til tredjelande og overførsler mellem medlemsstater.

Hensigten med direktiv 2009/43/EF om overførsler mellem EU-medlemsstater af forsvarsrelaterede produkter er at overvinde disse hindringer. Det er et yderligere skridt på vej mod et reelt europæisk marked for forsvarsudstyr, samtidig med at det bevarer medlemsstaternes kontrol med deres væsentlige sikkerhedsinteresser.

Danmark har givet meddelelse om de nationale foranstaltninger, hvorved direktivet delvis gennemføres. Belgien, Luxembourg, Polen, Finland eller Det Forenede Kongerige har endnu ikke givet meddelelse om vedtagelsen af gennemførselslovgivning.

Yderligere oplysninger om den frie bevægelighed for varer

MEMO/12/464

Kontaktpersoner :

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar