Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 21. kesäkuuta 2012

Komissio pyytää Suomea kumoamaan laivatankkien kalibrointia koskevan lainsäädännön

Euroopan komissio on pyytänyt Suomea noudattamaan sille EU:n lainsäädännön mukaan kuuluvia velvoitteita kumota se laivatankkien kalibrointia koskeva kansallinen lainsäädäntö, jolla pantiin täytäntöön vuodelta 1971 peräisin oleva direktiivi (71/349/ETY). Määräaika, johon mennessä jäsenvaltioiden oli kumottava kyseinen lainsäädäntö, oli 1. heinäkuuta 2011.

Laivatankkien kalibrointia koskevan kansallisen lainsäädännön kumoamista koskevasta velvoitteesta säädettiin direktiivillä (2011/17/EU), jolla kumotaan kahdeksan metrologiaa koskevaa neuvoston direktiiviä. Tarkoituksena on yksinkertaistaa ja vähentää eurooppalaisiin yrityksiin kohdistuvaa hallinnollista rasitusta.

Suomelle esitettävä pyyntö on määräysten rikkomisesta johtuvan EU:n menettelyn mukainen perusteltu lausunto. Jos Suomi ei ilmoita komissiolle kahden kuukauden kuluessa toimenpiteistä, joita se on toteuttanut varmistaakseen velvoitteidensa täysimääräisen noudattamisen, komissio voi päättää haastaa Suomen Euroopan unionin tuomioistuimeen.

Taustaa

Laivatankkien kalibrointia koskevan direktiivin lisäksi vuonna 2011 annetulla direktiivillä kumottiin lisäksi mekaanisia mittauslaitteita säänteleviä direktiivejä, joissa säädettiin yksityiskohtaiset tekniset eritelmät kylmävesimittareille (muu kuin puhdas vesi), alkoholimetreille ja alkoholipitoisuustaulukoille, kauppapunnuksille ja täsmäpunnuksille, moottoriajoneuvojen rengaspainemittareille ja viljan hehtolitrapainolle (ks. IP/10/1724). Määräaika lainsäädännön kumoamiselle näillä seitsemällä muulla alalla on kuitenkin vasta 1. joulukuuta 2015.

Nämä lakisääteiseen metrologiaan liittyvät kahdeksan säädöstä kumottiin, koska ne eivät ole enää tarpeen, ne ovat teknisesti vanhentuneita ja/tai niitä sovelletaan vain harvoin. Direktiivit annettiin 1970-luvulla. Tavoitteena oli tuolloin yhdenmukaistaa lainsäädäntöä aikana, jolloin jäsenvaltioiden toisistaan poikkeava lainsäädäntö haittasi kauppaa sisämarkkinoilla.

Kyseisissä kahdeksassa direktiivissä säädetyt säännöt samoin kuin useimmat kyseiset laitteet korvanneet teknisesti kehittyneemmät tuotteet kuuluvat nykyään kokonaisuudessaan kansainvälisten standardien soveltamisalaan. Maailman kauppajärjestön sopimus kaupan teknisistä esteistä sitoo jäsenvaltioita, ja niiden on pohjattava lainsäädäntönsä kansainvälisiin standardeihin. EU:n perussopimuksen mukaan jäsenvaltioiden on tunnustettava vastavuoroisesti yhdessä jäsenvaltiossa laillisesti kaupan olevat vastaavat tuotteet. Kyseiset metrologiaa koskevat kahdeksan direktiiviä eivät siten ole enää tarpeen tavaroiden vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi sisämarkkinoilla – niistä aiheutuu pikemminkin vain hallinnollista rasitusta yrityksille.

Lisätietoja mittauslaitteista / lakisääteisestä metrologiasta

Direktiivi 71/349/ETY laivatankkien kalibroinnista

MEMO/12/464

Yhteyshenkilöt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar