Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2012

Επιβολή κυρώσεων στους εργοδότες λαθρομεταναστών: Η Επιτροπή ζητά από την Κύπρο να λάβει μέτρα

Ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην εφαρμόζουν τους κανόνες της ΕΕ όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που εκμεταλλεύονται λαθρομετανάστες. Σήμερα, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία παράβασης και να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη ζητώντας από την Κύπρο να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της με την οδηγία περί επιβολής κυρώσεων σε εργοδότες (οδηγία 2009/52/EΚ), η οποία έπρεπε να είχε τεθεί σε εφαρμογή έως τις 20 Ιουλίου 2011. Η οδηγία θέτει στο στόχαστρο εργοδότες που εκμεταλλεύονται την επισφαλή θέση λαθρομεταναστών και τους απασχολούν σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας υπό κακές συνθήκες απασχόλησης. Ενισχύει επίσης τα δικαιώματα του εκάστοτε μετανάστη καθώς υποχρεώνει τους εργοδότες να καταβάλλουν τις οφειλόμενες αμοιβές.

Η οδηγία αποτελεί καθοριστικό στοιχείο των προσπαθειών της ΕΕ κατά της λαθρομετανάστευσης. Απαγορεύει την απασχόληση λαθρομεταναστών προερχόμενων από χώρες εκτός ΕΕ, τιμωρώντας τους εργοδότες με την επιβολή προστίμων ή την ποινική δίωξή τους στις σοβαρότερες περιπτώσεις. Δεδομένου ότι πολλοί παράνομα διαμένοντες μετανάστες εργάζονται σε ιδιωτικά νοικοκυριά, η οδηγία ισχύει επίσης και για ιδιώτες που απασχολούν εργατικό προσωπικό. Όλα τα κράτη μέλη, με εξαίρεση τη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία δεσμεύονται από την οδηγία.

Στην Κύπρο εστάλη επίσημη προειδοποιητική επιστολή (που αποτελεί το πρώτο βήμα της διαδικασίας παράβασης) στις 30 Σεπτεμβρίου 2011. Ωστόσο, η χώρα δεν έχει ακόμη γνωστοποιήσει τα μέτρα που απαιτούνται για την πλήρη ενσωμάτωση της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία. Συνεπώς, η Επιτροπή αποφάσισε να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη, ζητώντας επίσημα από την Κύπρο να συμμορφωθεί με την νομοθεσία της ΕΕ. Οι κυπριακές αρχές έχουν στη διάθεσή τους δύο μήνες για να απαντήσουν.

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να περατώσει τη διαδικασία κατά των Κάτω Χωρών. Η χώρα άργησε να εφαρμόσει την οδηγία περί επιβολής κυρώσεων σε εργοδότες, αναγκάζοντας την Επιτροπή να κινήσει διαδικασία κατ' αυτής, αλλά εντωμεταξύ η απαιτούμενη εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή της οδηγίας έχει πλέον τεθεί σε ισχύ.

Ιστορικό

Πολλοί υπήκοοι τρίτων χωρών, που διαμένουν παράνομα στην ΕΕ, εργάζονται σε τομείς όπως οι οικοδομές, η γεωργία, ο καθαρισμός και η ξενοδοχοεστίαση. Η ύπαρξη τέτοιας απασχόλησης στην ΕΕ αποτελεί μεγάλο πόλο έλξης για άτομα που έρχονται ή μένουν παράνομα στην ΕΕ. Οι εργοδότες εκμεταλλεύονται την επισφαλή θέση των λαθρομεταναστών και τους απασχολούν σε θέσεις που συχνά είναι χαμηλής ειδίκευσης και αμοιβής. Εξαιτίας της κατάστασής τους οι εργαζόμενοι αυτοί είναι πολύ απίθανο να παραπονεθούν σχετικά με τις συνθήκες εργασίας ή την αμοιβή τους. Έτσι βρίσκονται σε εξαιρετικά ευάλωτη θέση.

Η οδηγία συμβάλλει στο να δοθεί τέλος στην κατάσταση αυτή. Θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα σε ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην ΕΕ.

Βάσει της οδηγίας, προτού προσλάβουν υπήκοο τρίτης χώρας, οι εργοδότες οφείλουν να ελέγξουν αν έχουν άδεια διαμονής και να ειδοποιήσουν την αρμόδια εθνική αρχή εάν αυτό δεν συμβαίνει. Οι εργοδότες που μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις αυτές και ότι ενήργησαν καλή τη πίστει, δεν διατρέχουν κίνδυνο να υποστούν κυρώσεις. Οι εργοδότες που δεν έχουν προβεί σε τέτοιους ελέγχους και διαπιστώνεται ότι απασχολούν λαθρομετανάστες θα υποστούν οικονομικές κυρώσεις, περιλαμβανομένου του κόστους του επαναπατρισμού παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. Πρέπει επίσης να καταβάλουν οφειλόμενες αμοιβές, φόρους, καθώς και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Στις σοβαρότερες περιπτώσεις, όπως επανειλημμένες παραβάσεις, παράνομη απασχόληση παιδιών ή απασχόληση σημαντικού αριθμού λαθρομεταναστών, οι εργοδότες διατρέχουν κίνδυνο να υποστούν ποινικές κυρώσεις.

Η οδηγία συμβάλλει στην προστασία των μεταναστών εξασφαλίζοντας την καταβολή σε αυτούς των αμοιβών που τους οφείλει ο εργοδότης και παρέχοντάς τους πρόσβαση σε στήριξη από τρίτους, όπως συνδικάτα ή ΜΚΟ.

Η οδηγία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επιβολή των κανόνων. Πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει κυρώσεις κατά εργοδοτών και προληπτικά μέτρα αλλά στην πράξη τόσο το πεδίο εφαρμογής τους όσο και η μέθοδος επιβολής τους διαφέρει πολύ στο εσωτερικό της ΕΕ.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

MEMO/12/464

Δικτυακός τόπος της Cecilia Malmström

Η Επίτροπος Malmström στο Twitter

Δικτυακός τόπος της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων

Η ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων στο Twitter

Δικτυακή πύλη της ΕΕ για τη μετανάστευση

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar