Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 21 juni 2012

Fri rörlighet: Nu kan svenska medborgare registrera dubbla efternamn

Idag avslutar EU-kommissionen ett överträdelseförfarande mot Sverige angående direktivet om fri rörlighet. Detta sker efter att Sverige meddelade kommissionen om att den svenska namnlagen har ändrats och nu är i linje med EU:s regler om icke-diskriminering och fri rörlighet, då svenskar nu kan registrera sig med dubbla efternamn.

Efter ett klagomål från en svenskt-spanskt par som inte kunde registrera sitt barn på sina båda efternamn, vidtog kommissionen åtgärder för att garantera EU-medborgares rätt till icke-diskriminering och fri rörlighet. Tack vare Sveriges ändrade namnlag kan nu barn med dubbel nationalitet utnyttja sin rätt att ha båda sina efternamn registrerade i Sverige, och föräldrar kan kostnadsfritt och utan svårigheter registrera det fullständiga namnet. Alla personer som tidigare fått avslag på att använda sitt fullständiga efternamn kan nu när lagen har trätt i kraft be om registrering för båda sina efternamn. Kommissionen har som följd av detta beslutat att avsluta överträdelseförfarandet mot Sverige.

– Tack vare kommissionens insatser kan nu EU-medborgare enkelt och kostnadsfritt registreras under dubbla efternamn, säger vice ordförande Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor. Detta är goda nyheter för par av olika nationaliteter som vill utöva sin rätt till fri rörlighet och bosätta sig i Sverige.

Bakgrund

Hittills har barn med dubbel nationalitet endast kunnat registreras med den ena förälderns efternamn i Sverige. I det svensk-spanska fallet vägrade den svenska domstolen medge dubbla efternamn på grund av att föräldrarna enligt svensk lag kunde lämna in en ansökan om en ändring av barnets namn, och på det sättet registrera sitt barns fulla efternamn. Möjligheten krävde dock ett rättsligt förfarande och en avgift.

För- och efternamnet är en mycket viktig del av en persons rättsliga ställning och ger rättsverkningar från och med hans eller hennes födelse. Människor med dubbla medborgarskap bör redan från början kunna utöva de rättigheter som de ges genom EU-lagen. Det faktum att svensk lag medgav en senare namnändring ansågs inte lösa situationen med olika efternamn, och lagen betraktades därmed inte vara förenlig med EU-domstolens rättspraxis (mål C-148/02 och C-353/06).

Kommissionen sände ett motiverat yttrande till Sverige den 22 mars 2010 och de svenska myndigheterna åtog sig att vidta nödvändiga åtgärder. Den nya lagen (2012:66) trädde i kraft den 1 mars 2012.

Läs mer:

MEMO/12/464

Webbsidan för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Nyhetssidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud +32 2 296 74 56


Side Bar