Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 21 czerwca 2012 r.

Bezpieczeństwo morskie: Komisja wszczyna postępowanie przeciw Polsce

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z zaniedbaniem przekazania informacji o środkach podjętych w celu przeprowadzania badania zdarzenia po każdym poważnym wypadku na morzu1. Celem takich badań jest ustalenie przyczyn wypadków i wyciągnięcie wniosków służących poprawie bezpieczeństwa morskiego w przyszłości. Nie powołując niezależnego organu odpowiedzialnego za prowadzenie tego rodzaju badań, Polska ogranicza możliwości poprawy bezpieczeństwa morskiego.

Przepisy UE

Celem przepisów UE jest poprawa bezpieczeństwa morskiego oraz zapobieganie zanieczyszczeniom przez statki przez nałożenie na państwa członkowskie obowiązku przeprowadzania badania zdarzenia po każdym poważnym wypadku na morzu. Przepisy te określają podstawowe zasady regulujące badanie przyczyn wypadków, w tym wymóg powołania niezależnego organu do prowadzenia badań zdarzeń w sektorze transportu morskiego i zobowiązują państwa członkowskie do wdrożenia wspomnianych zasad najpóźniej do dnia 17 czerwca 2011 r.

Praktyczne skutki braku transpozycji

Omawiane badania zdarzeń, niezależne od ewentualnych dochodzeń w sprawach karnych i prowadzone przez niezależne organy, mają określać przyczyny wypadków i umożliwić wyciąganie na tej podstawie wniosków służących poprawie bezpieczeństwa morskiego w przyszłości. Nie podejmując koniecznych środków, państwa członkowskie sabotują możliwości poprawy na przyszłość i spowalniają postępy całej UE w tej ważnej dziedzinie.

Kolejne etapy

Wniesienie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest zwykłą procedurą w przypadkach uporczywego zaniedbania przez państwo członkowskie powiadomienia o wdrożonych środkach, mimo wezwania do usunięcia uchybienia i wydania uzasadnionej opinii.

Więcej informacji znajduje się na stronach:

MEMO/11/824

IP/11/1411

MEMO/12/464

Kontakt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Dyrektywa 2009/18/WE w sprawie dochodzeń w sprawach wypadków na morzu


Side Bar