Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL MT

Evropska komisija

Sporočilo za javnost

Bruselj, 21. junija 2012

Obnovljiva energija: v štirih državah članicah nacionalna zakonodaja še vedno ni v skladu s predpisi EU

Povečanje deleža obnovljive energije na 20 % porabe energije v EU do leta 2020 je odvisno od zavezanosti držav članic k celovitemu izvajanju zahtev zakonodaje EU.

Države članice so morale Direktivo o obnovljivih virih energije (2009/28/ES) v nacionalno zakonodajo prenesti do 5. decembra 2010. Pravočasen prenos te direktive je za Komisijo prednostna naloga, zlasti ker lahko nepotrebne zamude pri njenem izvajanju ogrozijo doseganje cilja obnovljive energije v EU. Vendar pa Ciper, Irska, Malta in Slovenija Komisije niso obvestile o vseh ukrepih, ki so potrebni, da te države v celoti prenesejo Direktivo v svoje nacionalne zakonodaje.

Zato je Komisija tem državam članicam danes poslala obrazloženo mnenje. Če države članice ne izpolnijo svojih pravnih obveznosti v dveh mesecih, se lahko Komisija odloči zadevo predati Sodišču Evropske unije.

Ozadje

EU se je zavezala, da bo do leta 2020 dosegla 20-odstotni delež obnovljive energije v skupni porabi energije in 10-odstotni delež obnovljive energije v prometu. Regulativni okvir, določen v direktivi o obnovljivih virih energije, je ključni element za doseganje teh ciljev.

V skladu z Direktivo mora vsaka država članica dosegati posamezne cilje, ki prispevajo k skupnemu 20-odstotnemu deležu obnovljive energije v porabi energije. Za dosego teh ciljev morajo države članice določiti pravila, na primer za izboljšanje dostopa do omrežij za električno energijo iz obnovljivih virov energije, upravne in načrtovalne postopke, obveščanje in usposabljanje inštalaterjev itd. Poleg tega je treba zagotoviti, da kadar se za doseganje cilja v zvezi s prometom uporabljajo biogoriva, ta izpolnjujejo vrsto zahtev glede trajnosti, ki jih je prav tako treba vključiti v nacionalno zakonodajo.

Več informacij

Direktiva o obnovljivih virih energije je na voljo tukaj.

Spletna stran Komisije o obnovljivi energiji:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

Sedanje številčne podatke o kršitvah na splošno je mogoče najti na:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_en.htm

Za več informacij o postopkih EU za ugotavljanje kršitev glej MEMO/12/464.

Kontakta:

Marlene Holzner (+32 22960196)

Nicole Bockstaller (+32 22952589)


Side Bar