Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 21 czerwca 2012 r.

Wewnętrzny rynek energii: prawodawstwo krajowe w trzech państwach członkowskich nie jest jeszcze w pełni zgodne z przepisami Unii Europejskiej

Otwarcie rynku energii jest kluczem do konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej jako całości. Wydajny, wzajemnie powiązany i przejrzysty europejski wewnętrzny rynek energii stworzy też konsumentom możliwość wyboru między różnymi dostawcami gazu i energii elektrycznej, a sam stanie się dostępniejszy dla wszystkich dostawców.

Państwa członkowskie miały czas do dnia 3 marca 2011 r. na przetransponowanie dyrektyw dotyczących energii elektrycznej i gazu, które wchodzą w zakres trzeciego pakietu dotyczącego wewnętrznego rynku energii. Do chwili obecnej Irlandia i Słowenia nie poinformowały Komisji o wszystkich działaniach niezbędnych do całkowitej transpozycji obu dyrektyw, a Polska nie uczyniła tego w odniesieniu do dyrektywy gazowej.

W związku z tym w dniu dzisiejszym Komisja przesłała tym trzem państwo członkowskim uzasadnione opinie, aby ponaglić je do wypełnienia ciążącego na nich zobowiązania prawnego. Państwa członkowskie mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli nie wywiążą się z tego obowiązku, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Podjęte działania uzupełniają niedawne uzasadnione opinie wysłane:

  • w lutym 20112 r. – do ośmiu państw członkowskich, które do tego czasu nie powiadomiły Komisji o jakichkolwiek działaniach podjętych w celu transpozycji;

  • i w kwietniu oraz maju 2012 r. – do sześciu państw członkowskich, które nie powiadomiły o środkach służących pełnej transpozycji dyrektyw.

Kontekst

W lutym 2011 r. szefowie państw i rządów UE zadeklarowali potrzebę zakończenia do 2014 r. procesu tworzenia wewnętrznego rynku energii. Aby osiągnąć ten cel, niezbędna jest terminowa i pełna transpozycja do prawa krajowego przepisów UE dotyczących jednolitego rynku gazu i energii elektrycznej. Trzeci pakiet energetyczny zawiera najważniejsze przepisy dotyczące prawidłowego funkcjonowania rynków energii, w tym nowe zasady rozdzielania działalności dystrybucyjnej i handlowej, zasady służące zwiększeniu niezależności i uprawnień krajowych organów regulacyjnych oraz zasady dotyczące poprawy funkcjonowania rynków detalicznych z korzyścią dla konsumentów.

W zakres trzeciego pakietu energetycznego wchodzą następujące dyrektywy:

  • dyrektywa dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego (2009/73/WE)

  • dyrektywa dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (2009/72/WE).

Postępowanie w związku z uchybieniem zobowiązaniom państwa członkowskiego przez niektóre państwa członkowskie dotyczy przypadków niepowiadomienia Komisji o transpozycji trzeciego pakietu energetycznego przez te państwa członkowskie, które dokonały jedynie częściowej transpozycji wspomnianych wyżej dyrektyw.

Informacje o uzasadnionych opiniach przesłanych w lutym 2012 r.: zob. IP/12/181; w kwietniu 2012 r.: zob. IP/12/410, i w maju 2012 r.: zob. IP/12/543.

Więcej informacji

Dyrektywa dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (2009/72/WE) i dyrektywa dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego (2009/73/WE); dostępne tutaj.

Strona internetowa Komisji dotycząca wewnętrznego rynku energii: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/index_en.htm

Aktualne dane dotyczące naruszeń przepisów Unii Europejskiej można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_pl.htm

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, zob.: MEMO/12/464.

Osoby do kontaktu:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar