Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 21. kesäkuuta 2012

Meriturvallisuus: Euroopan komissio antaa Suomelle perustellun lausunnon alusten omistajien vakuutuksesta

Komissio on tänään lähettänyt Suomelle perustellun lausunnon, koska Suomi ei ole ilmoittanut toimenpiteistä, joilla alusten omistajien vakuutus merioikeudellisia vaateita varten saatetaan osaksi Suomen kansallista lainsäädäntöä. Vakuutuksen ottamista koskevalla velvoitteella varmistetaan uhrien parempi turva aluksiin liittyvissä onnettomuuksissa. Jos Suomi ei kahden kuukauden kuluessa ilmoita komissiolle toimenpiteistä, joilla taataan EU:n lainsäädännön täydellinen noudattaminen, komissio voi antaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

EU:n säännöt

EU antoi vuonna 2009 uuden direktiivin1, jonka mukaan alusten omistajilla on oltava 1. tammikuuta 2012 mennessä riittävä vakuutusturva eurooppalaisten lippujen alla purjehtiville tai EU:n satamiin saapuville aluksilleen. Direktiivi on osa kolmatta meriturvallisuuspakettia2, jonka Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät vuonna 2009.

Syyt virallisen menettelyn aloittamiselle

Suomi ei ole ilmoittanut komissiolle mistään toimenpiteistä, joilla alusten vakuutusturva tehdään pakolliseksi EU:ssa, vaikka tällaisen ilmoituksen määräaika oli 31. joulukuuta 2011. Komissiolle lähettämässään kirjallisessa ilmoituksessa Suomi on tunnustanut velvollisuutensa hyväksyä asiaa koskevat toimenpiteet, mutta se ei ole kuitenkaan toimittanut tällaisten toimenpiteiden tekstiä tai konkreettista hyväksymisaikataulua.

Laiminlyönnin käytännön seuraukset

EU-direktiivin tavoitteena on parantaa kauppamerenkulun laatua vaatimalla kaikilta taloudellisilta toimijoilta vastuullisempaa toimintaa. Vakuutusvelvoite varmistaa uhrien paremman turvan, auttaa poistamaan liikenteestä alikuntoisia aluksia ja edistää kilpailua toiminnanharjoittajien välillä. Laiminlyömällä direktiivin saattamisen osaksi kansallista lainsäädäntöä Suomi heikentää EU:n pyrkimyksiä yhdenmukaistaa meriturvallisuusmääräykset mahdollisimman korkeita vaatimuksia vastaaviksi.

Rikkomismenettelyn viimeinen vaihe

Jos Suomi ei ilmoita komissiolle tarvittavien voimaansaattamistoimenpiteiden hyväksymisestä kahden kuukauden kuluessa perustellun lausunnon vastaanottamisesta, komissio saattaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Lisätietoja: MEMO/12/464

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32-2) 298 76 38

Dale Kidd (+32-2) 295 74 61


Side Bar