Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europos komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. birželio 21 d., Briuselis

Uostai. Komisija ragina Lietuvą panaikinti pirmumo teisę išsinuomoti valstybinio uosto žemę

Šiandien Europos Komisija Lietuvai pateikė pagrįstą nuomonę dėl to, kad pasibaigusias uosto žemės nuomos sutartis atnaujinantiems krovinių tvarkymo operatoriams Lietuva ir toliau taiko pirmumo teisę. Lietuvoje norintys įsisteigti krovinių tvarkymo operatoriai iš kitų valstybių narių gali atsisakyti tokio ketinimo, kai susiduria su kliūtimi, kuri krovinių tvarkymo paslaugų rinkoje iškyla dėl minėtos nuostatos taikymo. Tai antrasis pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapas. Jei Lietuva nereaguos tinkamai, Komisija klausimą gali perduoti ES Teisingumo Teismui.

ES taisyklės

Europos Sąjunga reikalauja pašalinti visus įsisteigimo laisvės apribojimus. Sutartimi draudžiamos nacionalinės priemonės, kurias taikant gali būti suvaržyta arba prarasti patrauklumą Sutartyje užtikrinta galimybė pasinaudoti įsisteigimo laisve, net jei tomis priemonėmis ir nediskriminuojama dėl pilietybės.

Prieiga prie uosto žemės yra išankstinė sąlyga norint teikti krovinių tvarkymo paslaugas1. Todėl iš esmės tai yra išankstinė sąlyga ir kai krovinių tvarkymo operatoriai renkasi įsisteigimo vietą kuriame nors ES uoste. Todėl konkurencinga, skaidri, nediskriminacinė ir peržiūrima žemės nuomos tvarka – geriausias būdas užtikrinti sąžiningą ir efektyvų šio riboto ištekliaus paskirstymą, kartu užtikrinant, kad būtų laikomasi įsisteigimo laisvės principo.

Priežastis, dėl kurios siunčiama pagrįsta nuomonė

Lietuvoje jūrų uostų žemės nuomai taikomas 1996 m. įstatymas su pakeitimais. Jame reikalaujama, kad uosto žemė būtų nuomojama tik konkurso tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai nuomininkas pasinaudoja pirmumo teise atnaujinti nuomos sutartį. Nuomininkas įgyja tokią pirmumo teisę, jei įvykdo savo krovinių tvarkymo įsipareigojimus, išdėstytus uosto žemės nuomos sutartyje.

Lietuva neprieštaravo, kad pirmumo teisė atnaujinti uosto žemės nuomos sutartį yra nesuderinama su įsisteigimo laisve, tačiau tokios tvarkos pakeitimo nuostatų dar nepriėmė ir vis dar nesilaiko atitinkamų ES teisės reikalavimų.

Praktiniai įsisteigimo laisvės apribojimo padariniai

Lietuvos įstatymuose nustatyta pirmumo teisė yra palanki dabartiniams nuomininkams, teikiantiems krovinių tvarkymo paslaugas Lietuvos uostuose. Lietuvoje norintys įsisteigti krovinių tvarkymo operatoriai iš kitų valstybių narių gali atsisakyti tokio ketinimo, kai susiduria su kliūtimi, kuri krovinių tvarkymo paslaugų rinkoje iškyla dėl minėtos nuostatos taikymo.

Tolesni veiksmai

Komisijos prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje, priimtoje laikantis ES pažeidimo nagrinėjimo procedūrų. Jeigu per du mėnesius Lietuva nepraneš Komisijai apie priemones, kurių imtasi atitikčiai ES teisės aktams užtikrinti, Komisija bylą gali perduoti nagrinėti ES Teisingumo Teismui.

Daugiau informacijos: MEMO/12/464

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

2007 m. Komisijos komunikatas dėl Europos uostų politikos, COM(2007) 616 galutinis.


Side Bar