Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 21 czerwca 2012 r.

Europejska agenda cyfrowa: Komisja zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie kary finansowej na Polskę z powodu niepełnego wdrożenia przepisów dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych

Komisja Europejska postanowiła skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niepełnym wdrożeniem przez Polskę przepisów unijnej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. Polska dokonała częściowej transpozycji dyrektywy, lecz nie wdrożyła przepisów dotyczących usług na żądanie. Oznacza to, że dostawcy takich usług nie są zobowiązani do ochrony widzów, przede wszystkim dzieci, przed ukrytymi reklamami (takimi jak reklamy podprogowe) lub przed treściami nawołującymi do nienawiści. Polska nie przestrzega również przepisów dotyczących europejskich treści usług świadczonych na żądanie. Ostateczny termin wdrożenia dyrektywy, w tym zasad dotyczących usług na żądanie, upłynął w grudniu 2009 r.

Komisja proponuje dzienną karę w wysokości 112 190.40 euro, wypłacaną od dnia podjęcia przez Trybunał decyzji o nałożeniu kary finansowej do momentu, gdy Polska powiadomi Komisję o pełnym wdrożeniu przepisów dyrektywy do prawa krajowego.

Komisja może proponować tego rodzaju kary finansowe na mocy traktatu lizbońskiego, uwzględniając czas trwania i wagę naruszenia oraz wielkość państwa członkowskiego.

Kontekst

Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych (2010/13/UE) gwarantuje istnienie jednolitego rynku oraz pewność prawa dla europejskiej branży telewizyjnej i audiowizualnej, umożliwiając nadawcom audiowizualnych usług medialnych – publicznych oraz usług na żądanie – równe warunki działania w całej Unii, jednocześnie zapewniając zachowanie różnorodności kulturowej, ochronę dzieci i konsumentów, pluralizm w mediach i zwalczanie treści nawołujących do nienawiści rasowej i religijnej. Dyrektywa opiera się na zasadzie „kraju pochodzenia”, zgodnie z którą dostawcy medialnych usług audiowizualnych podlegają wyłącznie przepisom kraju pochodzenia, a nie kraju przeznaczenia, z wyjątkiem bardzo szczególnych okoliczności (np. nawoływania do nienawiści). Państwa członkowskie zobowiązały się do transpozycji przepisów dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych do prawa krajowego do dnia 19 grudnia 2009 r. (zob. IP/09/1983).

Przydatne linki

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego można znaleźć w dokumencie MEMO/12/464

Przegląd postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w odniesieniu do dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych

Szczegółowe informacje dotyczące dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych

Strona internetowa poświęcona agendzie cyfrowej

Strona internetowa komisarz Neelie Kroes

Neelie Kroes na Twitterze

Kontakt:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar