Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 21. juuni 2012

Digitaalarengu tegevuskava. Komisjon nõuab, et Eesti tagaks telekommunikatsioonisektori erapooletu reguleerimise

Euroopa Komisjon saatis Eestile ametliku nõude nende ELi õigusaktide täitmiseks, millega nõutakse selge piiri tõmbamist telekommunikatsiooniturgu reguleerivate asutuste ja telekommunikatsiooniteenuseid pakkuvate asutuste vahele. Vahetegemine on väga oluline selleks, et säilitada riikide telekommunikatsioonisektori reguleerivate asutuste erapooletus, mis tagaks tarbijate ja ettevõtete suhtes ausa reguleerimise ning samas konkurentsi säilimise.

ELi telekommunikatsioonieeskirjade kohaselt ei tohi riikide reguleerimisülesandeid täitvad ametiasutused kuuluda telekommunikatsiooniettevõtete omanikeringi ega osaleda nende haldamises.

Eestis haldab raadiosagedusi, numeratsiooniressursse ja universaalteenuse osutamist majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Samas aga kontrollib ta ka riiklikku ettevõtet Levira Ltd, mis osutab telekommunikatsiooniteenuseid nagu ringhääling ja traadita lairibaühendus.

Euroopa Komisjon algatas 2011. aasta septembris Eesti suhtes rikkumismenetluse seoses telekommunikatsioonieeskirjade haldamise ja telekommunikatsiooniteenuseid osutava üksuse omamise vahelise eraldatuse põhimõtte mittejärgimisega.

Komisjon esitab ametliku nõude ELi rikkumismenetluse alla kuuluva põhjendatud arvamusena. Eestil on nüüd kaks kuud aega komisjoni teavitamiseks meetmetest, mida on ELi eeskirjade täitmiseks võetud. Juhul kui seda ei tehta, võib komisjon pöörduda Euroopa Kohtusse.

-

Taust

Rikkumismenetlus on osa Euroopa Komisjoni jõupingutustest selle nimel, et tagada riikide telekommunikatsioonisektori reguleerivate asutuste sõltumatus.

Raamdirektiivi 2002/21/EÜ artikli 3 lõikes 2 sätestatakse, et liikmesriigid, kes säilitavad omandi või kontrolli elektroonilisi sidevõrke ja/või -teenuseid pakkuvates ettevõtetes, tagavad reguleeriva funktsiooni tõhusa struktuurilise eraldatuse omandi või kontrolliga seotud toimingutest. Liikmesriigid peavad tagama, et riigi reguleerivad asutused kasutavad oma volitusi erapooletult ja läbipaistvalt.

Kasulikud lingid

Lisateave ELi rikkumismenetluste kohta on esitatud pressiteates MEMO/12/464

Ülevaade telekommunikatsiooni valdkonnaga seotud rikkumismenetlustest

Digitaalarengu tegevuskava veebisait

Neelie Kroesi veebisait

Neelie Kroes Twitteris

Kontaktisikud :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar