Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL HU PL

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 21 juni 2012

Dierenwelzijn: Commissie herhaalt dringend verzoek aan 10 lidstaten om kooien voor legkippen te verbieden

De Europese Commissie heeft vandaag een met redenen omkleed advies gezonden aan tien lidstaten die geen correcte uitvoering hebben gegeven aan Richtlijn 1999/74/EG, waarbij een verbod op het gebruik van niet-aangepaste kooien voor legkippen wordt ingesteld. België, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Cyprus, Hongarije, Nederland, Polen en Portugal staan nog steeds het gebruik van niet-aangepaste kooien voor legkippen toe, hoewel dit sinds januari 2012 verboden is en zij twaalf jaar de tijd hebben gehad om dit verbod voor te bereiden. Een met redenen omkleed advies is de volgende stap in de procedure alvorens de kwestie wordt voorgelegd aan het Hof van Justitie van de EU.

Met ingang van 1 januari 2012 moeten legkippen op grond van Richtlijn 1999/74/EG worden gehouden in "aangepaste kooien" met extra ruimte om te nestelen, te scharrelen en te slapen, of in alternatieve systemen. Volgens de richtlijn moet elke kip kunnen beschikken over een kooi met een oppervlakte van minstens 750 cm², een legnest, een met strooisel bedekte ruimte, zitstokken en voorzieningen om het doorgroeien van de nagels tegen te gaan; de kippen moeten zo aan hun biologische behoeften kunnen voldoen en normaal gedrag kunnen ontwikkelen.

De Commissie is ingenomen met de inspanningen van de lidstaten die de voorschriften zijn nagekomen. Om marktverstoringen en oneerlijke concurrentie te voorkomen, moeten evenwel alle lidstaten de voorschriften onverkort toepassen. Lidstaten die het gebruik van "niet-aangepaste" kooien nog steeds toestaan, creëren een concurrentienadeel voor bedrijven die geïnvesteerd hebben om aan de nieuwe maatregelen te voldoen. Voor het bewijs dat zij aan de voorschriften voldoen, dienen de lidstaten aan te tonen dat alle kippenhouderijen waar nog steeds niet-aangepaste kooien werden gebruikt, ófwel zijn verbouwd ófwel zijn gesloten.

Achtergrond

Het politieke besluit om "niet-aangepaste" kooien te verbieden, is in 1999 genomen. De lidstaten hebben twaalf jaar tijd gehad om op het nieuwe systeem over te gaan en de richtlijn uit te voeren. Ondanks herhaalde oproepen van de Commissie hebben de bovenvermelde lidstaten tot dusver evenwel nagelaten de toepasselijke EU-wetgeving op adequate wijze na te leven.

Bulgarije, Letland en Roemenië hebben geen met redenen omkleed advies ontvangen, aangezien de Commissie bezig is met het onderzoek van de aanvullende informatie die is verstrekt door deze lidstaten, die naar eigen zeggen thans volledig aan de voorschriften voldoen.

Volgende stappen

Het verzoek van de Commissie is gedaan in de vorm van een met redenen omkleed advies in het kader van een EU-inbreukprocedure. Indien de tien betrokken lidstaten de Commissie niet binnen twee maanden in kennis stellen van de maatregelen die zijn genomen om volledig aan het EU-recht te voldoen, kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Voor meer informatie:

Over de bescherming van legkippen:

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/laying_hens_en.htm

Over eerdere aanmaningsbrieven: IP/12/47

Over inbreukprocedures: MEMO/12/464

Contact:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar