Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 20 juni 2012

EU:s vägtransportmarknad bör successivt öppnas enligt en ny rapport

Ett viktigt steg mot en inre vägtransportmarknad i EU skulle vara att gradvis öppna de nationella vägtransportmarknaderna. Det slås fast i en rapport som i dag överlämnades till EU-kommissionens vice ordförande Siim Kallas. I juni 2011 fick en arbetsgrupp med akademiker i uppdrag att utarbeta en rapport om situationen på godstransportmarknaden i EU. Arbetsgruppen anser att ett successivt öppnande av marknaden skulle öka flexibiliteten och konkurrensen på de nationella marknaderna och samtidigt säkerställa rättvisa konkurrensvillkor och upprätthållandet av lämpliga sociala normer. Kommissionen kommer att beakta dessa slutsatser i sin egen rapport om situationen på EU:s godstransportmarknad som kommer att läggas fram under 2013.

Den här rapporten ger ett bra analysunderlag som kommer att användas i kommissionens kontinuerliga analyser av situationen på EU:s vägtransportmarknad, säger Siim Kallas. Den kommer i synnerhet att hjälpa oss förstå hur vi kan styra vår vägtransportpolitik mot tillväxt och konkurrenskraft genom att göra sektorn mer effektiv och göra bestämmelserna rättvisare och effektivare.

Arbetsgruppens rekommendationer

Rekommendationerna belyser de ekonomiska, sociala och miljömässiga vinsterna med att öppna vägtransportmarknaden, där endast omkring 2 procent av alla nationella transporter i yrkesmässig trafik utgörs av cabotage. Arbetsgruppen föreslår ett flexibelt och successivt öppnande av de nationella vägtransportmarknaderna som ska kombineras med åtgärder för att säkerställa att tillräckligt med arbetskraft finns tillgänglig, att bestämmelserna tillämpas rättvist och att innovation kan främjas. Bland annat rekommenderas följande:

 • Att åter göra föraryrket attraktivt.

 • Att säkerställa rättvisa konkurrensvillkor genom en tydlig och effektiv kontroll av efterlevnaden.

 • Att gradvis öppna cabotage-sektorn.

 • Att ålägga förare som utför cabotage-verksamhet som inte är kopplad till en internationell transport att tillämpa samma arbetslagstiftning som sin lokala konkurrent enligt samma principer som i direktivet om utstationering av arbetstagare1.

 • Att främja innovation inom vägtransportsektorn för att bidra till effektivare och hållbarare vägtransporter.

Arbetsgruppen rekommenderar i synnerhet att följande två typer av cabotage ska införas:

 • Kopplat cabotage (linked cabotage), som är begränsat till en kort tid och förbundet med en internationell transport.

 • Frikopplat cabotage (non-linked cabotage), som kan bedrivas under längre tid, oberoende av befintliga internationella transporter och där ett registreringsförfarande skulle säkerställa att de berörda förarna tillämpar sin lokala konkurrents arbetslagstiftning.

Bakgrund

Arbetsgruppens rapport om den inre marknaden avslutade ett år av forskning och samråd med berörda parter. Arbetsgruppen, som leddes av professor Brian T. Bayliss med bistånd av kommissionen, genomförde utfrågningar och samråd med 126 organisationer på området. Utifrån denna återkoppling lade arbetsgruppen fram rekommendationer inom fyra viktiga områden:

 • Förarbrist.

 • Kontroll av efterlevnaden.

 • Cabotage.

 • Innovation.

Nästa steg

Arbetsgruppens rapport kommer att beaktas i den rapport som kommissionen senast 2013 måste lägga fram om situationen på EU:s vägtransportmarknad. Beroende på resultaten kan kommissionen även komma att lägga fram förslag om att ytterligare öppna EU:s vägtransportmarknad för konkurrens.

Mer information

Sammanfattning av rekommendationerna

Arbetsgruppens rapport om situationen på EU:s vägtransportmarknad

EU-kommissionens webbplats om vägtransporter

MEMO/12/457

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster, EGT L 18, 21.1.1997, s. 1–6.


Side Bar