Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 20. júna 2012

V správe skupiny na vysokej úrovni sa odporúča postupné otváranie trhu EÚ s nákladnou cestnou dopravou

Podľa správy, ktorá bola dnes odovzdaná podpredsedovi Kallasovi, treba postupné otváranie domácich trhov s cestnou dopravou považovať za kľúčový krok smerom k dokončeniu jednotného európskeho dopravného priestoru. V júni 2011 bola skupina akademických pracovníkov na vysokej úrovni poverená vypracovaním správy o situácii na trhu EÚ s nákladnou cestnou dopravou. Podľa tejto skupiny sa umožnením postupného otvárania trhu zvýši flexibilita operácií a konkurencieschopnosť na vnútroštátnych trhoch pri zabezpečení spravodlivej hospodárskej súťaže a zachovaní zodpovedajúcich sociálnych noriem. Komisia zohľadní tieto závery vo svojej správe o situácií na trhu EÚ s nákladnou cestnou dopravou, ktorá sa uverejní v roku 2013.

„Táto správa obsahuje veľmi užitočné informácie na zváženie a prispeje k prebiehajúcej práci Komisie na analýze situácie na trhu EÚ s cestnou dopravou“, uviedol podpredseda Kallas. „Pomôže nám predovšetkým pochopiť, ako nasmerovať našu politiku v oblasti cestnej dopravy smerom k rastu a konkurencieschopnosti tým, že zvýšime efektívnosť odvetvia a zavedieme spravodlivejšie a efektívnejšie pravidlá, ktorými sa upravuje.“

Odporúčania skupiny na vysokej úrovni

V odporúčaniach sa zdôrazňujú ekonomické, sociálne a environmentálne výhody otvorenia trhu s cestnou dopravou, na ktorom je kabotážna preprava stále obmedzená na približne 2 % všetkých vnútroštátnych dopravných operácií v prenájme alebo za úhradu. Skupina na vysokej úrovni navrhuje flexibilné a postupné otváranie vnútroštátnych trhov s cestnou dopravou, ktoré bude sprevádzané opatreniami na zabezpečenie toho, aby bola dostupná dostatočná pracovná sila, aby sa pravidlá uplatňovali spravodlivo a aby sa mohli podporiť inovácie. Okrem iného sa odporúča:

 • obnoviť atraktivitu povolania vodičov;

 • zabezpečiť spravodlivé podmienky konkurencie prostredníctvom jasného a efektívneho presadzovania;

 • postupne otvárať kabotáž;

 • uložiť povinnosť vodičom, ktorí vykonávajú činnosti kabotážnej dopravy neviazané na medzinárodnú dopravu, aby uplatňovali rovnaké pracovné právo ako ich miestny konkurent podľa rovnakých zásad ako tie, ktoré sú stanovené v smernici o vysielaní pracovníkov1.

 • podporovať inovácie v cestnej doprave s cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľa efektívnejšej a udržateľnej cestnej nákladnej dopravy.

Skupina predovšetkým odporúča zaviesť dva rôzne druhy kabotáže:

 • „spojenú kabotáž“, ktorá bude obmedzená na krátke časové obdobie, a naviazaná na medzinárodnú prepravu

 • a „nespojenú kabotáž“, ktorá sa môže uskutočniť na dlhší čas nezávisle od existujúcej medzinárodnej prepravy a na ktorú by sa vzťahovala registrácia s cieľom zabezpečiť, aby dotknutí vodiči uplatňovali pracovné právo svojho miestneho konkurenta.

Súvislosti

Správou skupiny na vysokej úrovni o vnútornom trhu sa dovŕšil rok konzultácií so zainteresovanými stranami a výskumu. Skupina, ktorú viedol profesor Brian T. Bayliss, uskutočnila v spolupráci s Komisiou vypočutia a konzultácie so 126 zainteresovanými organizáciami. Na základe tejto spätnej väzby skupina uverejnila odporúčania týkajúce sa štyroch zásadných oblastí:

 • nedostatok vodičov;

 • presadzovanie;

 • kabotáž;

 • inovácie.

Ďalšie kroky

Správa skupiny na vysokej úrovni prispeje k správe o situácii na trhu EÚ s nákladnou cestnou dopravou, ktorú Komisia musí uverejniť do roku 2013. V závislosti od výsledkov tejto správy ju Komisia môže doplniť o návrh na ďalšie otvorenie trhu EÚ s nákladnou cestnou dopravou hospodárskej súťaži.

Ďalšie informácie

Zhrnutie odporúčaní

Report of the High Level Group on the situation of the EU road haulage market (Správa skupiny na vysokej úrovni o situácii na trhu EÚ s nákladnou cestnou dopravou)

Webová stránka Európskej komisie o cestnej doprave

MEMO/12/457

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1 – 6.


Side Bar