Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 20 czerwca 2012 r.

Raport grupy wysokiego szczebla zaleca stopniowe otwieranie europejskiego rynku przewozów drogowych

W raporcie przekazanym dziś wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej Siimowi Kallasowi stopniowe otwieranie krajowych rynków transportu drogowego zostało uznane za zasadniczy krok w stronę dopełnienia kształtowania jednolitego europejskiego obszaru transportu. W czerwcu 2011 r. grupie wysokiego szczebla złożonej z naukowców zlecono opracowanie raportu na temat sytuacji w europejskim rynku przewozów drogowych. Grupa wysokiego szczebla uważa, że zezwolenie na stopniowe otwieranie rynku zwiększy sprawność funkcjonowania i konkurencję na rynkach krajowych pod warunkiem zapewnienia uczciwej konkurencji i utrzymania odpowiednich norm socjalnych. Komisja uwzględni te wnioski we własnym raporcie na temat sytuacji na rynku transportu drogowego Unii Europejskiej, który zostanie opublikowany w 2013 r.

„Raport stanowi bardzo użyteczną podstawę do refleksji i zostanie uwzględniony w bieżących pracach Komisji nad analizą sytuacji na rynku transportu drogowego Unii Europejskiej” — stwierdził wiceprzewodniczący Kallas. „Będzie szczególnie pomocny w zrozumieniu, w jaki sposób możemy ukierunkować naszą politykę transportową na wzrost i konkurencyjność przez zwiększenie wydajności tego sektora i poprawę uczciwości i efektywności rządzących nim zasad”.

Rekomendacje grupy wysokiego szczebla

Rekomendacje podkreślają gospodarcze, społeczne i środowiskowe korzyści wynikające z otwarcia rynku transportu drogowego, na którym przewozy kabotażowe są wciąż ograniczone do ok. 2 proc. całej krajowej działalności zarobkowej w tej dziedzinie. Grupa wysokiego szczebla proponuje elastyczne i stopniowe otwieranie krajowych rynków przewozów drogowych, któremu winny towarzyszyć działania gwarantujące dostępność wystarczających zasobów ludzkich, uczciwe stosowanie przepisów oraz promocję innowacji. Wśród tych rekomendacji znajdują się następujące zalecenia:

 • odbudowa atrakcyjności zawodu kierowcy;

 • zagwarantowanie warunków uczciwej konkurencji dzięki jednoznacznym i skutecznym przepisom;

 • stopniowe otwieranie rynku przewozów kabotażowych;

 • zobowiązanie kierowców w przewozach kabotażowych nie związanych z transportem międzynarodowym do stosowania tych samych przepisów prawa pracy co ich lokalni konkurenci z zachowaniem zasad dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników1;

 • promowanie innowacyjności w transporcie drogowym w celu osiągnięcia wzrostu efektywności i zrównoważenia w drogowym przewozie ładunków.

W szczególności grupa zaleca wprowadzenie dwóch różnych typów kabotażu:

 • „kabotaż powiązany”, ograniczony czasowo i związany z przewozem międzynarodowym;

 • i „kabotaż niepowiązany”, który może się odbywać przez dłuższy czas, niezależnie od istniejących przewozów międzynarodowych, i który powinien być przedmiotem procedury rejestracji w celu zapewnienia stosowania przez uczestniczących w nim kierowców prawa pracy obowiązującego lokalnych konkurentów.

Kontekst

Raport grupy wysokiego szczebla na temat rynku wewnętrznego zamyka rok badań i konsultacji z jego uczestnikami. Grupa pod przewodnictwem profesora Briana T. Baylissa z pomocą Komisji wysłuchała opinii i odbyła konsultacje ze 126 organizacjami przewoźników. Na podstawie uzyskanych informacji grupa opublikowała rekomendacje odnoszące się do czterech obszarów problemowych:

 • braku wystarczającej liczby kierowców;

 • egzekwowania prawa;

 • kabotażu;

 • innowacji.

Kolejne kroki

Raport grupy wysokiego szczebla zostanie uwzględniony w raporcie na temat unijnego rynku przewozów drogowych, który ma zostać opublikowany w 2013 r. przez Komisję. Zależnie od rezultatów tego raportu Komisja może dołączyć do niego propozycję dalszego otwarcia na konkurencję europejskiego rynku przewozów drogowych.

Dodatkowe informacje

Streszczenie zaleceń

Raport grupy wysokiego szczebla na temat sytuacji na rynku przewozów drogowych Unii Europejskiej

Strona internetowa Komisji Europejskiej poświęcona przewozom drogowym

MEMO/12/457

Osoby do kontaktu:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług: Dz. U. L 18 z 21.1.1997, s. 1.


Side Bar