Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 20 juni 2012

Groep op hoog niveau pleit voor geleidelijke opening Europese markt voor goederenvervoer over de weg

De geleidelijke opening van de binnenlandse markten voor goederenvervoer over de weg is een belangrijke stap op weg naar de voltooiing van de eengemaakte Europese vervoersruimte. Dat staat te lezen in een rapport dat vandaag aan vicevoorzitter Kallas is bezorgd. In juni 2011 heeft de Commissie een groep vooraanstaande academici de opdracht gegeven een verslag op te stellen over de EU-markt voor het goederenvervoer over de weg. De academici zijn van oordeel dat een geleidelijke opening van de markt de flexibiliteit van de vervoersmarkt en de concurrentie op de nationale markten ten goede zal komen en tegelijk een billijke mededinging en degelijke sociale bescherming zal waarborgen. De Commissie neemt deze overwegingen mee in haar eigen verslag over de situatie van de Europese wegvervoersmarkt, dat zij in 2013 zal publiceren.

"Dit rapport bevat bijzonder nuttige stof tot nadenken en levert de Commissie input voor haar lopende analyse van de wegvervoersmarkt in de Unie", stelt vicevoorzitter Kallas. "Het is bijzonder nuttig om een inzicht te krijgen in de manier waarop wij ons vervoersbeleid op groei en concurrentievermogen kunnen richten door een sector efficiënter te maken en de regels inzake het wegvervoer billijker en doeltreffender te maken".

De aanbevelingen van de groep op hoog niveau

In de aanbevelingen wordt gewezen op de economische, sociale en ecologische voordelen van een opening van de markt voor het goederenvervoer over de weg. Op dit moment vertegenwoordigt cabotage slecht ongeveer 2% van alle binnenlands beroepsgoederenvervoer. De groep op hoog niveau pleit voor een flexibele en geleidelijke opening van de nationale markten voor goederenvervoer over de weg, aangevuld met flankerende maatregelen om ervoor te zorgen dat er voldoende arbeidskrachten beschikbaar zijn, dat de regelgeving correct wordt nageleefd en dat innovatie wordt bevorderd. Enkele concrete aanbevelingen:

 • het beroep van vrachtwagenchauffeur opnieuw aantrekkelijk maken;

 • correcte mededingingsvoorwaarden waarborgen dankzij een zichtbare en efficiënte handhaving;

 • de geleidelijke opening van cabotage;

 • chauffeurs die cabotagevervoer verrichten dat niet aan een internationale vervoersprestatie is gekoppeld, verplichten om dezelfde arbeidsregelgeving na te leven als hun plaatselijke concurrenten op grond van dezelfde beginselen als die in de richtlijn inzake de terbeschikkingstelling van werknemers1;

 • innovatie in het wegvervoer bevorderen om bij te dragen tot een efficiëntere en duurzamere markt voor goederenvervoer over de weg.

De groep stelt met name voor twee verschillende soorten cabotage in te voeren:

 • "gekoppelde cabotage" gedurende een korte periode en gekoppeld aan een internationale vervoersprestatie,

 • en "niet-gekoppelde cabotage", die een langere periode kan bestrijen en los staat van het bestaande internationaal vervoer en waarvoor een registratieprocedure zou worden ingevoerd om te waarborgen dat de betrokken chauffeurs de arbeidsregelgeving van hun plaatselijke concurrenten naleven.

Achtergrond

Het rapport van de groep op hoog niveau over de interne markt vormt de afsluiting van een jaar onderzoek en raadplegingen van de belanghebbenden. Onder het voorzitterschap van prof. Brian T. Bayliss en met ondersteuning door de Commissie heeft de groep gesprekken gevoerd met 126 organisaties van belanghebbenden. Op basis van die input heeft de groep aanbevelingen gepubliceerd over vier kritieke thema's:

 • het gebrek aan chauffeurs;

 • handhaving;

 • cabotage;

 • innovatie.

Volgende stappen

Het rapport van de groep op hoog niveau levert input voor het rapport dat de Commissie tegen 2013 dient te publiceren over de situatie op de Europese wegvervoersmarkt. Afhankelijk van de resultaten daarvan kan de Commissie samen met dat verslag voorstellen formuleren om de EU-markt voor het goederenvervoer over de weg verder open te stellen voor concurrentie.

Meer informatie

Samenvatting van de aanbevelingen

Het rapport van de groep op hoog niveau over de EU-markt voor het goederenvervoer over de weg.

Website van de European Commission over het goederenvervoer over de weg

MEMO/12/457

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PB L 18 van 21.1.1997, blz. 1).


Side Bar