Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 20. jūnijā

Augsta līmeņa grupas ziņojumā ieteikts pakāpeniski atvērt ES kravas autopārvadājumu tirgu

Pakāpeniska iekšējā autopārvadājumu tirgus atvēršana būtu jāuzskata par izšķirīgu soli virzībā uz Eiropas vienotās transporta telpas izveidi, sacīts ziņojumā, kas šodien tika nodots priekšsēdētāja vietniekam Sīmam Kallasam. Augsta līmeņa zinātnieku grupai 2011. gada jūnijā tika uzticēts izveidot ziņojuma projektu par situāciju ES kravas autopārvadājumu tirgū. Augsta līmeņa grupa uzskata, ka, atļaujot pakāpeniski atvērt tirgu, tiks palielināta pārvadājumu elastība un konkurētspēja valstu tirgos, vienlaikus nodrošinot taisnīgu konkurenci un ievērojot pienācīgas sociālās normas. Komisija ņems vērā šos secinājumus savā ziņojumā par situāciju ES kravas autopārvadājumu tirgū, kurš jāpublicē 2013. gadā.

"Šis ziņojums sniedz ļoti noderīgu pamatu pārdomām, un tajā apkopotie rezultāti tiks izmantoti Komisijas pašreiz uzsāktajā analītiskajā darbā par situāciju ES autopārvadājumu tirgū," sacīja priekšsēdētāja vietnieks Kallass. "Īpaši noderīgi būs izprast, kā mēs varam virzīt mūsu autoceļu transporta politiku uz izaugsmi un konkurētspēju, padarot nozari efektīvāku un to regulējošos noteikumus – taisnīgākus un efektīvākus."

Augsta līmeņa grupas ieteikumi

Ieteikumos uzsvērti ekonomiskie, sociālie un vides ieguvumi, atverot autopārvadājumu tirgu, kurā kabotāžas pārvadājumu daļa joprojām ir tikai aptuveni 2 % no visiem iekšzemes komercpārvadājumiem. Augsta līmeņa grupa ierosina elastīgu un pakāpenisku valstu autopārvadājumu tirgu atvēršanu, kam papildus jāveic pasākumi, lai nodrošinātu pietiekamu darbaspēka resursu pieejamību, noteikumu taisnīgu piemērošanu un iespējas veicināt inovāciju. Šajos ieteikumos ir ierosināts:

 • atjaunot autovadītāja darba pievilcību;

 • nodrošināt taisnīgus konkurences nosacījumus, skaidri un efektīvi tos īstenojot;

 • pakāpeniski atvērt kabotāžu konkurencei;

 • uzlikt par pienākumu autovadītājiem, kas veic ar starptautisko transportu nesaistītus kabotāžas pārvadājumus, piemērot tos pašus darba tiesību aktus, ko piemēro viņu vietējie konkurenti, saskaņā ar tādiem pašiem principiem kā izklāstīts direktīvā par darba ņēmēju norīkošanu darbā1;

 • sekmēt inovāciju autopārvadājumu jomā, lai sasniegtu mērķi par efektīvāku un ilgtspējīgāku kravas autotransportu.

Konkrētāk, grupa iesaka ieviest divus atšķirīgus kabotāžas tipus:

 • "saistīto kabotāžu", ko ierobežotu īss laika periods un kas būtu saistīta ar starptautiskajiem pārvadājumiem,

 • un "nesaistīto kabotāžu", ko var īstenot ilgākā laika posmā neatkarīgi no starptautiskajiem pārvadājumiem un uz ko attiektos reģistrācijas procedūra, lai nodrošinātu, ka attiecīgie autovadītāji piemēro tos pašus darba tiesību aktus, kurus piemēro vietējie konkurenti.

Vispārīga informācija

Ar augsta līmeņa darba grupas ziņojumu par iekšzemes tirgu noslēdzies gadu ilgs posms, kurā tika aptaujātas ieinteresētās puses un veikti pētījumi. Grupa profesora Braiena T. Beilisa (Brian T. Bayliss) vadībā, kam palīdzēja Komisija, uzklausīja un aptaujāja 126 ieinteresēto pušu organizācijas. Pamatojoties uz šo informāciju, grupa publicēja ieteikumus, kas skar četras šādas kritiskas jomas:

 • autovadītāju trūkums

 • īstenošana

 • kabotāža

 • inovācija

Turpmākie soļi

Augsta līmeņa grupas ziņojuma rezultāti tiks iekļauti ziņojumā, kas Komisijai līdz 2013. gadam jāpublicē par situāciju ES kravas autopārvadājumu tirgū. Atkarībā no šā ziņojuma rezultātiem Komisija var papildināt to ar priekšlikumu turpmāk atvērt ES kravas autopārvadājumu tirgu konkurencei.

Plašāka informācija

Ieteikumu kopsavilkums

Augsta līmeņa darba grupas ziņojums par situāciju ES autopārvadājumu tirgū

European Commission website on road haulage

MEMO/12/457

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (OV L 18, 21.1.1997., 1.–6 lpp.).


Side Bar