Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. birželio 20 d., Briuselis

Aukšto lygio darbo grupės ataskaitoje rekomenduojama palaipsniui atverti ES krovinių vežimo kelių transportu rinką

Laipsniškas vidaus kelių transporto rinkų atvėrimas turėtų būti laikomas svarbiu žingsniu siekiant baigti kurti bendrą Europos transporto erdvę. Taip teigiama šiandien Komisijos pirmininko pavaduotojui S. Kallasui pateiktoje ataskaitoje. 2011 m. birželio mėn. aukšto lygio mokslininkų grupė buvo įgaliota parengti ataskaitą apie padėtį ES krovinių vežimo kelių transportu rinkoje. Aukšto lygio darbo grupė mano, kad palaipsniui atveriant rinką didėtų lankstumas ir konkurencija nacionalinėse rinkose, tačiau taip pat būtų užtikrinama sąžininga konkurencija ir laikomasi atitinkamų socialinių normų. Komisija atsižvelgs į šias išvadas rengdama ataskaitą apie padėtį ES krovinių vežimo kelių transportu rinkoje, kurią ketinama paskelbti 2013 m.

„Ši ataskaita – puikus pagrindas diskusijoms ir Komisijos vykdomai ES kelių transporto rinkos analizei, – sakė Komisijos pirmininko pavaduotojas S. Kallasas. – Visų pirma ji padės geriau suprasti, kaip kelių transporto politika galėtume suteikti postūmį ekonomikos augimui ir konkurencingumui, didindami šio sektoriaus veiksmingumą ir taikydami sąžiningesnes ir veiksmingesnes taisykles.“

Aukšto lygio darbo grupės rekomendacijos

Rekomendacijose paaiškinama, kokios ekonominės, socialinės ir aplinkosauginės naudos suteiktų atverta kelių transporto rinka, kurioje kabotažo operacijos šiuo metu vis dar sudaro tik apie 2 proc. visų nacionalinių vežimo operacijų samdos pagrindu ar už atlygį. Aukšto lygio darbo grupė siūlo lanksčiai ir palaipsniui atverti vidaus kelių transporto rinkas, kartu imantis priemonių, kad būtų užtikrinta pakankama darbo jėga, taikomos tinkamos taisyklės ir skatinamos naujovės. Rekomendacijose siūloma:

 • sugrąžinti vairuotojo profesijos patrauklumą;

 • užtikrinti sąžiningas konkurencijos sąlygas, nustatant aiškias ir veiksmingas įgyvendinimo nuostatas;

 • palaipsniui atverti kabotažo paslaugų rinką;

 • įpareigoti su tarptautiniu transportu nesusijusią kabotažo veiklą vykdančius vairuotojus taikyti tokius pačius darbo teisės aktus kaip vietos konkurentai ir laikytis Darbuotojų komandiravimo direktyvoje1 nustatytų principų;

 • skatinti naujovių diegimą kelių transporto srityje, kad greičiau būtų pasiektas veiksmingesnio ir tvaresnio krovinių transporto tikslas.

Visų pirma darbo grupė rekomenduoja, kad kabotažas būtų dviejų tipų:

 • susietasis kabotažas – trumpalaikis ir susietas su tarptautiniu vežimu,

 • nesusietasis kabotažas – ilgalaikis, nepriklausomas nuo vykstančio tarptautinio vežimo kabotažas, kuriam būtų taikoma registravimo tvarka siekiant užtikrinti, kad vairuotojams būtų taikomi tokie patys darbo teisės aktai kaip jų vietos konkurentams.

Pagrindiniai faktai

Aukšto lygio darbo grupės parengta ataskaita apie vidaus rinką pagrįsta metus trukusiomis konsultacijomis su suinteresuotosiomis šalimis ir moksliniais tyrimais. Darbo grupė, kuriai vadovauja profesorius Brianas T. Baylissas, padedama Komisijos surengė diskusijas ir konsultacijas su 126 suinteresuotosiomis šalimis. Remdamasi šiais duomenimis, darbo grupė paskelbė rekomendacijas keturiais pagrindiniais klausimais, susijusiais su:

 • vairuotojų trūkumu;

 • taisyklių laikymusi;

 • kabotažu ir

 • inovacijomis.

Tolesni veiksmai

Į aukšto lygio darbo grupės ataskaitą bus atsižvelgta ataskaitoje apie padėtį ES krovinių vežimo kelių transportu rinkoje, kurią Komisija ketina paskelbti iki 2013 m. Atsižvelgiant į šios ataskaitos rezultatus, Komisija gali pateikti pasiūlymą dar labiau atverti ES krovinių vežimo kelių transportu rinką konkurencijai.

Daugiau informacijos

Rekomendacijų santrauka

Aukšto lygio darbo grupės ataskaita apie padėtį ES krovinių vežimo kelių transportu rinkoje

Europos Komisijos krovinių vežimo kelių transportu svetainė

MEMO/12/457

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns, tel. +32 2 298 76 38

Dale Kidd, tel. +32 2 295 74 61

1 :

1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje, OL L 18, 1997 1 21, p. 1–6.


Side Bar