Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 20. kesäkuuta 2012

Korkean tason työryhmän raportti suosittelee EU:n maanteiden tavaraliikennemarkkinoiden asteittaista avaamista

Maantieliikenteen kotimaanmarkkinoiden vähittäinen avaaminen pitäisi nähdä ratkaisevana askeleena yhtenäisen Euroopan liikennealueen toteuttamisessa, kerrotaan varapuheenjohtaja Kallasille tänään luovutetussa raportissa. Akateemisten asiantuntijoiden ryhmä valtuutettiin kesäkuussa 2011 laatimaan raportti EU:n maanteiden tavaraliikenteen tilanteesta. Korkean tason työryhmän mielestä markkinoiden avaaminen askel askeleelta lisää toimintojen joustavuutta ja kilpailua kansallisilla markkinoilla sekä varmistaa samalla terveiden kilpailuedellytysten sekä riittävien sosiaalisten normien säilymisen. Komissio tulee ottamaan nämä johtopäätökset huomioon omassa EU:n maanteiden tavaraliikennemarkkinoita käsittelevässä raportissaan, joka tullaan julkaisemaan vuonna 2013.

"Tämä raportti tarjoaa hyödyllisen lähtökohdan pohdinnoille, ja se otetaan huomioon komission meneillään olevassa työssä, joka käsittelee EU:n maantieliikenteen markkinoiden tilannetta. Se auttaa meitä erityisesti ymmärtämään, miten tieliikennepolitiikan avulla voidaan lisätä kasvua ja kilpailukykyä tekemällä kyseisestä alasta tehokkaamman sekä sitä koskevista säännöistä rehellisempiä ja tehokkaampia", totesi varapuheenjohtaja Kallas.

Korkean tason työryhmän suositukset

Suosituksissa korostetaan maanteiden liikennemarkkinoiden avaamisesta seuraavia taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä etuja, joita maantieliikenteen markkinoiden avaaminen tarjoaa kabotaasiliikenteen muodostaessa yhä vain noin kaksi prosenttia kaikista kansallisista toisen lukuun harjoitettavista kuljetuksista. Korkean tason työryhmä ehdottaa maantieliikenteen kansallisten markkinoiden joustavaa ja asteittaista avaamista toimenpiteillä, joilla varmistetaan, että saatavilla on riittävästi työvoimaa, että sääntöjä noudatetaan ja innovointia edistetään. Kyseisten suositusten tavoitteena on:

 • palauttaa kuljettajien työn houkuttelevuus

 • varmistaa tasapuolinen kilpailutilanne selkeän ja tehokkaan toimeenpanon kautta

 • avata kabotaasiliikenne asteittain

 • velvoittaa sellaista kabotaasitoimintaa harjoittavat kuljettajat, joka ei ole yhteydessä kansainväliseen kuljetustoimintaan, soveltamaan samaa työlainsäädäntöä kuin heidän paikalliset kilpailijansa samojen periaatteiden mukaisesti kuin periaatteet, joista säädetään työntekijöiden lähettämisestä toiseen jäsenvaltioon koskevassa direktiivissä1.

 • edistää innovointia maantieliikenteessä, jotta voidaan saavuttaa tavoite tehokkaammasta ja kestävämmästä maanteiden rahtiliikenteestä.

Ryhmä suosittelee erityisesti kahden erilaisen kabotaasikuljetustyypin käyttöönottoa:

 • Rajoitettu kabotaasi, joka on rajoitettu lyhyeen ajanjaksoon ja yhdistetty kansainväliseen liikenteeseen,

 • ja rajoittamaton kabotaasi, jota saa harjoittaa pidemmällä aikavälillä, riippumatta olemassa olevasta kansainvälisestä liikenteestä ja jossa noudatettaisiin rekisteröintikäytäntöä, jotta voidaan varmistaa, että kuljettajat noudattavat paikallisten kilpailijoidensa työlainsäädäntöä.

Tausta

Korkean tason työryhmän sisämarkkinoita koskeva lausunto päätti sidosryhmien kuulemisen ja tutkimusten vuoden. Komission avustama ryhmä, jonka puheenjohtajana toimi professori Brian T. Bayliss, järjesti kuulemistilaisuuksia 126 sidosryhmäorganisaation kanssa. Tämän palautteen perusteella ryhmä julkaisi suosituksia, jotka koskevat neljää kriittistä alaa:

 • kuljettajapula

 • lainvalvonta

 • kabotaasiliikenne

 • innovointi

Seuraavat vaiheet

Korkean tason työryhmän raportti tullaan ottamaan huomioon raportissa, joka komission on julkaistava EU:n maanteiden tavaraliikennemarkkinoiden tilanteesta vuoteen 2013 mennessä. Tämän raportin tuloksista riippuen komissio saattaa liittää raporttiin ehdotuksen EU:n maanteiden tavaraliikennemarkkinoiden avaamisesta enemmän kilpailulle.

Lisätietoa

Tiivistelmä suosituksista

Korkean tason työryhmän raportti EU:n maanteiden tavaraliikennemarkkinoiden tilanteesta

Euroopan komission www-sivusto maanteiden tavaraliikenteestä

MEMO/12/457

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16.12.1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1–6).


Side Bar