Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 20. juuni 2012

Kõrgetasemelise töörühma aruandes soovitatakse avada järk-järgult ELi maantee-kaubaveoturg

Euroopa Komisjoni asepresidendile Siim Kallasele täna üle antud aruandes märgitakse, et Euroopa ühtse transpordipiirkonna loomiseks on ülimalt oluline avada järk-järgult liikmesriikide maantee-kaubaveoturud. Juunis 2011 tehti teadlastest koosnevale kõrgetasemelisele töörühmale ülesandeks koostada aruanne ELi maantee-kaubaveoturu olukorra kohta. Kõrgetasemeline töörühm on seisukohal, et maantee-kaubaveoturu järkjärguline avamine muudab siseturu paindlikumaks ja suurendab konkurentsi liikmesriikide turgude vahel ning samas tagab ausa konkurentsi ja säilitab piisavad sotsiaalnormid. Komisjon võtab töörühma seisukohti arvesse ka ELi maantee-kaubaveoturgu käsitleva aruande koostamisel, mis on kavas avaldada 2013. aastal.

„Aruanne pakub ülimalt väärtuslikku mõtteainet, mida on plaanis kasutada ka ELi maanteetransporditurul valitseva olukorra analüüsimisel Euroopa Komisjonis," märkis asepresident Kallas. „Aruanne aitab eelkõige mõista, kuidas juhtida maanteetranspordipoliitikat hoogsama majanduskasvu ja tugevama konkurentsi tagamise suunas, tõhustades sektorit ning muutes maanteetranspordivaldkonnas kehtivad eeskirjad veelgi õiglasemaks ning tulemuslikumaks."

Kõrgetasemelise töörühma soovitused

Soovitustes rõhutatakse maanteetranspordituru avamisest saadavat majanduslikku, sotsiaalset ning keskkonnaalast kasu. Praegu on moodustavad kabotaažveod kõikidest rendi või tasu eest tehtavad riigisisestest vedudest vaid 2 %. Kõrgetasemeline töörühm soovitab avada liikmesriikide maanteetransporditurud järk-järgult ja paindlikult ning võtta selle toetuseks meetmeid, millega tagatakse piisava hulga tööjõu olemasolu, eeskirjade õiglane kohaldamine ja innovatsiooni edendamine. Asjaomased soovitused hõlmavad järgmist:

 • veokijuhi amet tuleks taas au sisse tõsta;

 • selgete ja tõhusate täitemeetmete abil tuleks tagada aus konkurents;

 • kabotaažiturg tuleks avada järk-järgult konkurentsile;

 • oluline on tagada, et väljaspool rahvusvahelist transpordisüsteemi kabotaažvedusid tegevad veokijuhid kohaldaksid töötajate lähetamist käsitlevas direktiivis1 sätestatud tööõiguspõhimõtteid, mida järgivad ka kohalikud konkurendid;

 • tuleks edendada innovatsiooni maanteetranspordi valdkonnas, et hõlbustada tõhusama ja jätkusuutlikuma maanteetranspordi eesmärkide täitmist.

Eelkõige teeb kõrgetasemeline töörühm ettepaneku jagada kabotaažveod kahte eri liiki:

 • nn seotud kabotaažveod, mis kestavad lühikest aega ja on seotud rahvusvaheliste vedudega, ning

 • nn sidumata kabotaažveod, mis võivad kesta kauem ja mis toimuvad sõltumatult praegustest rahvusvahelistest vedudest; selliste vedude suhtes kohaldatakse ka registreerimismenetlust, millega tagatakse, et sidumata kabotaažvedusid tegevad autojuhid järgiksid kohalike konkurentidega samaväärseid tööõiguse põhimõtteid.

Taustteave

Kõrgetasemelise töörühma siseturuteemaline aruanne valmis pärast terve aasta kestnud teadusuuringuid ja konsulteerimist sidusrühmadega. Professor Brian T. Baylissi juhtimisel tegutsev töörühm viis koostöös komisjoniga läbi kohtumisi ja konsultatsioone 126 sidusrühmaga. Tagasiside põhjal avaldas töörühm soovitused, mis hõlmavad nelja olulist valupunkti:

 • veokijuhtide vähesus;

 • jõustamisprobleemid;

 • kabotaažiküsimused;

 • innovatsioon.

Järgmised sammud

Komisjon võtab kõrgetasemelise töörühma aruannet arvesse ELi maantee-kaubaveoturgu käsitleva ülevaate koostamisel, mis avaldatakse 2013. aastal. Kõrgetasemelise töörühma järeldustele tuginedes võib komisjon lisada aruandele ka ettepaneku avada ELi maantee-kaubaveoturg veelgi enam konkurentsile.

Täiendav teave

Soovituste kokkuvõte

Kõrgetasemelise töörühma aruanne olukorra kohta ELi maantee-kaubaveoturul

Euroopa Komisjoni veebileht, mis sisaldab teavet maantee-kaubavedude kohta

MEMO/12/457

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiiv 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega, EÜT L 18, 21.1.1997, lk 1–6.


Side Bar