Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 20. června 2012

Skupina předních odborníků doporučuje postupné otevírání trhu EU se silniční přepravou

Postupné otevírání domácích trhů se silniční přepravou je třeba považovat za klíčový krok při dotváření jednotného evropského dopravního trhu, jak vyplývá ze zprávy pro místopředsedu Komise Kallase, jež mu dnes byla předána. Vypracováním zprávy o situaci na evropském trhu se silniční přepravou byla v červnu 2011 pověřena skupina předních odborníků z řad akademické obce. Podle jejího názoru postupné otevírání trhu zvýší flexibilitu operací a konkurenci na vnitrostátních trzích a zároveň zajistí korektní hospodářskou soutěž při zachování odpovídajících sociálních norem. Komise tyto závěry zohlední ve své vlastní zprávě o situaci na trhu EU se silniční přepravou, kterou zveřejní v roce 2013.

„Tato zpráva poslouží jako velmi cenný podklad pro úvahy a přispěje k analýze situace na evropském přepravním trhu, kterou Komise právě provádí," uvedl místopředseda Kallas. „Především nám pomůže pochopit, jak orientovat politiku silniční přepravy směrem k růstu a konkurenceschopnosti, pokud zvýšíme výkonnost odvětví a zavedeme spravedlivější a účinnější pravidla, jež ho upravují."

Doporučení skupiny předních odborníků

Doporučení zdůrazňují ekonomické, sociální a environmentální výhody plynoucí z otevření trhu se silniční přepravou, na němž se kabotáž zatím omezuje přibližně na 2 % celkových vnitrostátních přepravních operací pro cizí potřebu. Skupina předních odborníků navrhuje otevírat vnitrostátní trhy se silniční přepravou postupně a flexibilně a současně zavést opatření, kterými se zajistí dostatečné množství pracovních sil, spravedlivé používání předpisů a podpora inovací. Doporučení zahrnují:

 • obnovu atraktivity povolání řidiče,

 • zajištění spravedlivých podmínek hospodářské soutěže pomocí jasného a účinného vymáhání,

 • postupné otevření silniční přepravy,

 • povinnost řidičů, kteří vykonávají kabotážní činnosti, jež se nedotýkají mezinárodní dopravy, používat stejné pracovní právo jako jejich místní konkurence, a to podle stejných zásad, jako jsou ty, které stanoví směrnice o vysílání pracovníků1 a

 • podporu inovací v silniční přepravě, které mají pomoci vytvořit výkonnější a udržitelnou nákladní silniční dopravu.

Skupina konkrétně doporučuje zavedení dvou různých druhů silniční přepravy:

 • „provázané silniční přepravy", jež by byla omezena na kratší období a vázána na mezinárodní přepravu

 • a „neprovázané silniční přepravy", která by mohla probíhat po delší časový úsek, nezávisle na stávající mezinárodní přepravě a která by podléhala registračnímu postupu, jímž by se zaručilo, že dotyční řidiči používají pracovní právo své místní konkurence.

Souvislosti

Zprávou skupiny předních odborníků o vnitřním trhu byl završen rok výzkumu a konzultací se zúčastněnými stranami. Skupina, jíž předsedal profesor Brian T. Bayliss, uspořádala ve spolupráci s Komisí slyšení a konzultace se 126 zúčastněnými organizacemi. Na základě této zpětné vazby skupina zveřejnila doporučení týkající se čtyř zásadních oblastí:

 • nedostatku řidičů,

 • vymáhání,

 • silniční přepravy a

 • inovací.

Další kroky

Zpráva skupiny předních odborníků se stane podkladem ke zprávě Komise o situaci na trhu EU se silniční přepravou, kterou Komise musí zveřejnit do roku 2013. V závislosti na výsledcích této zprávy je možné, že ji Komise doplní návrhem na další otevírání trhu EU se silniční přepravou konkurenci.

Další informace

Shrnutí doporučení

Zpráva skupiny předních odborníků o situaci na trhu EU se silniční přepravou

Internetové stránky Evropské komise o silniční přepravě

MEMO/12/457

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

1 :

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1–6.


Side Bar