Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 20 юни 2012 г.

Доклад на Групата на високо равнище препоръчва постепенно отваряне на пазара на автомобилните превози в ЕС

„Постепенното отваряне на националните пазари за автомобилните превози следва да се разглежда като ключова стъпка към завършването на единното европейско транспортно пространство“ се казва в доклад, връчен днес на заместник-председателя Калас. През юни 2011 г. група на високо равнище от представители на академичните среди получи мандат да изготви доклад относно състоянието на пазара на автомобилните превози в ЕС. Групата на високо равнище смята, че разрешаването на поетапно отваряне на пазара ще увеличи гъвкавостта на операциите и конкуренцията на националните пазари, като същевременно ще гарантира лоялна конкуренция и отстояване на адекватни социални стандарти. Комисията ще вземе предвид тези заключения в своя доклад относно състоянието на пазара на автомобилните превози в ЕС, който ще бъде публикуван през 2013 г.

„Този доклад ще послужи като много полезна основа за размисъл и ще бъде включен в текущата работа на Комисията по анализа на състоянието на пазара на автомобилните превози в ЕС“, заяви заместник-председателят на Комисията Калас. „Той ще ни е особено полезен, за да разберем как да превърнем политиката си за автомобилния превоз в инструмент за повече растеж и конкурентоспособност, правейки сектора по-ефикасен и правилата, които го регулират по-справедливи и резултатни“.

Препоръките на Групата на високо равнище

В препоръките се набляга на икономическите, социалните и екологичните ползи от отварянето на пазара на автомобилни превози, на който каботажните превози [(вътрешни за определена страна превози, извършвани от автомобили, регистрирани извън нея)] са все още в рамките на около 2 % от всички национални превози, извършвани за сметка на отсрещната страна или срещу възнаграждение. Групата на високо равнище предлага гъвкаво и постепенно отваряне на националните пазари на автомобилни превози, което да бъде съпътствано от мерки, гарантиращи, че ще е налице достатъчна работна ръка, че правилата ще се прилагат безпристрастно и че нововъведенията ще получат подкрепа. Тези препоръки включват:

 • Възстановяване привлекателността на професията водач на превозно средство

 • Осигуряване на справедливи условия на конкуренция чрез ясно и ефикасно правоприлагане.

 • Постепенно отваряне на вътрешните превози.

 • Задължаване на водачите, извършващи каботажни превози, несвързани с международен транспорт, да прилагат същото трудово законодателство като техните местни конкуренти при същите принципи като тези от Директивата за командироването на работници1.

 • Насърчаване на нововъведенията в автомобилния транспорт като част от стратегията за постигане на по-ефективен и устойчиво развиващ се сектор на товарните автомобилни превози.

По-специално, групата препоръчва да бъдат въведени два различни вида каботажни превози:

 • „свързан каботаж“, ограничен до кратък период от време и свързан с международен превоз,

 • и „несвързан каботаж“, който може да се извършва за по-дълъг период от време, независимо от съществуващите международни превози, и който ще бъде предмет на процедура за регистрация, за да се гарантира, че участващите водачи прилагат трудовото законодателство на своите местни конкуренти.

Контекст

Докладът на Групата на високо равнище по въпросите на вътрешния пазар увенча една година на проучвания и консултации със заинтересованите страни. Групата, председателствана от професор Брайън T. Бейлис и подпомагана от Комисията, проведе изслушвания и консултации със 126 организации на заинтересовани страни. Въз основа на тази обратна връзка групата публикува препоръки в четири области от критично значение:

 • недостиг на водачи

 • правоприлагане

 • каботаж

 • нововъведения

Следващи стъпки

Докладът на Групата на високо равнище ще бъде включен в доклада, който Комисията трябва да публикува във връзка със състоянието на пазара на автомобилните превози в ЕС до 2013 г. В зависимост от отзвука на този доклад, Комисията може да изготви и съпътстващо го предложение за по-нататъшно отваряне към конкуренция на пазара на автомобилните превози в ЕС.

Допълнителна информация

Обобщение на препоръките

Доклад на Групата на високо равнище относно състоянието на пазара на автомобилните превози в ЕС

Интернет страница на Европейската комисия за автомобилните превози

MEMO/12/457

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги OВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1–6


Side Bar