Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE FI

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 19 juni 2012

Digitala agendan – EU-kommissionen ifrågasätter Kommunikationsverkets planer på att inte införa strikt priskontroll på grossistmarknaden för bredband

EU-kommissionen har beslutat att närmare undersöka om Finlands regleringsmyndighet på telekomområdet, Kommunikationsverket FICORA, borde tillåta att det inte finns någon egentlig prisreglering för när regionala finländska telekomoperatörer ger alternativa operatörer tillgång till sina bredbandsnätverk. EU-kommissionen är bland annat ytterst tveksam till om Kommunikationsverkets beslut att inte införa kostnadsorienterad prissättning för tillgång till de dominerande operatörernas fibernätverk i Finland inte strider mot EU:s telekomregler. Enligt EU-kommissionens uppfattning skulle Kommunikationsverkets beslut kunna ha en negativ inverkan på konkurrensen och den framtida utvecklingen av fiber- och kopparnät. De nuvarande priserna på optiska fiberanslutningar är redan höga. Det tyder på att dominanta operatörer, utan ordentlig reglering, kan ta ut höga priser på anslutningar. Som en följd av lagstiftningsförslaget kan de operatörer som vanligtvis har omedelbar tillgång till reglerade fiberbaserade produkter bli tvungna att öppna tvistelösningsförfaranden (vilket försenar genomförandet av prisförändringen) eller vänta på att Kommunikationsverket ingriper. I båda fallen kan det innebära att introduktionen på marknaden försenas betydligt. EU-kommissionen har därför avbrutit dessa planer och påbörjat en tre månader lång utredning.

–Vi måste säkerställa konkurrensen för företag som erbjuder bredbandstjänster, säger Neelie Kroes, EU-kommissionens viceordförande. Lämplig och förenlig reglering i EU är nyckeln till att skapa konkurrenskraftigare marknader för bredband, och även för höghastighetsnät.

Enligt Kommunikationsverkets utredning finns det på regional nivå 111 relevanta grossistmarknader för bredband och fasta nätverksanslutningar som alternativa operatörer behöver för att kunna erbjuda sina egna internettjänster, och man anser att det inte förekommer konkurrens på nästan någon av dessa marknader.

Vad gäller tillgången till fasta nätverksanslutningar föreslår Kommunikationsverket att man ska fastställa ett tak för priserna för kopparbaserade tjänster från de åtta största operatörerna med betydande marknadsinflytande (Significant Market Power). Däremot har man inte räknat med något pristak för fiberbaserade anslutningar. För de 19 återstående operatörerna avser Kommunikationsverket att bara införa förpliktelser för åtkomst, genomsynlighet och icke-diskriminering.

På grossistmarknaden för bredbandsanslutningar planeras endast förpliktelser för åtkomst, genomsynlighet och icke-diskriminering för anslutningar på över 8 Mbit/s för alla operatörer. EU-kommissionen är oroad över att olika behandling av bredbandsanslutningar med lägre hastigheter inom ramarna för samma produktmarknad kan resultera i en snedvridning av konkurrensen, särskilt då ingen reglering har föreskrivits för så långsamma hastigheter.

EU-kommissionen har uttryckt sina allvarliga tvivel i en skrivelse, eftersom man anser att en så fragmenterad lagstiftning kräver ytterligare diskussioner med andra europeiska regleringsmyndigheter.

Bakgrund

EU-kommissionens beslut att uppta en djupgående undersökning innebär att en utredning i andra fasen enligt artikel 7 a i EU:s telekomdirektiv (MEMO11/321) inleds. Kommunikationsverket har nu tre månader på sig att tillsammans med EU-kommissionen och Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) hitta en lösning, och under tiden är genomförandet av Kommunikationsverkets förslag uppskjutet.

Artikel 7 i det nya ramdirektivet för telekombranschen kräver att nationella regleringsmyndigheter på telekomområdet meddelar EU-kommissionen, Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och andra EU-länders regleringsmyndigheter på telekomområdet om åtgärder de ämnar införa för att lösa marknadsproblem.

Även om regleringsmyndigheterna har utrymme att anpassa hur de ska uppnå effektiv konkurrens på de nationella telekommarknaderna, krävs det att EU-kommissionen får en anmälan om förslag till lagstiftning för att uppnå samstämmighet inom EU. Om EU-kommissionen anser att ett medlemslands förslag inte överensstämmer med EU:s telekomregler, är de första stegen i EU-kommissionens förfarande enligt artikel 7 att författa en skrivelse för att uttrycka allvarliga tvivel till den nationella regleringsmyndigheten (MEMO/11/321).

EU:s telekomregler gör det möjligt för EU-kommissionen att anta ytterligare harmoniseringsåtgärder i form av rekommendationer eller (bindande) beslut om det i EU under längre perioder förekommer avvikelser i de nationella regleringarna, som till exempel i åtgärder för att förbättra marknadsläget.

Användbara länkar

EU-kommissionens skrivelse till Finlands regleringsmyndighet kommer att publiceras på följande adress:

https://circabc.europa.eu/w/browse/0fc4cbf9-3412-45fe-84bb-e6d7ba2f010e

Webbplats för den digitala agendan

Neelie Kroes webbplats

Följ Neelie Kroes på Twitter

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar