Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 19.6.2012

Digitaalistrategia - Komissio suhtautuu epäilevästi Viestintäviraston aikomukseen pidättäytyä tiukasta hintavalvonnasta laajakaistapalvelujen tukkumarkkinoilla

Euroopan komissio on päättänyt tutkia tarkemmin, onko oikein, että Suomen televiestintäalan sääntelyviranomainen eli Viestintävirasto ei säätele hintoja, joita alueelliset teleyritykset perivät vaihtoehtoisilta teleyrityksiltä laajakaistaverkkojensa vuokraamisesta. Komissio epäilee muun muassa vahvasti, että Viestintäviraston päätös olla määräämättä hintojen kustannuslähtöisyysvaatimusta määräävässä markkina-asemassa olevien teleyritysten valokuituverkkojen käyttöoikeuksille, olisi EU:n telealan sääntöjen vastainen. Komission mukaan Viestintäviraston päätöksellä voi olla kielteinen vaikutus kilpailuun ja valokuitu- ja kupariverkkojen tulevaan kehitykseen. Valokuitutilaajayhteyksien hinnat ovat jo nyt korkeita. Tämä viittaa siihen, että ilman asianmukaista lainsäädäntöä määräävässä markkina-asemassa olevat yritykset pystyvät veloittamaan käyttöoikeuksista liian suuria summia. Viestintäviraston ehdottaman sääntelytavan seurauksena ne yritykset, jotka normaalitilanteessa saisivat välittömästi käyttöoikeuden säänneltyiin tilaajayhteyksiin, joutuvat ehkä aloittamaan riidanratkaisuprosessin (mikä viivästyttää vuokrahintamuutosten toteutumista) tai odottamaan Viestintäviraston puuttumista asiaan. Molemmissa tapauksissa markkinoille tulo saattaa viivästyä huomattavasti. Komissio on näistä syistä keskeyttänyt nämä suunnitelmat ja aloittanut 3 kuukautta kestävän tutkimuksen.

"Meidän on varmistettava kilpailu laajakaistapalveluja tarjoavien yritysten välillä. Toimiva ja johdonmukainen sääntely EU:ssa on keskeinen tekijä, kun laajakaistamarkkinoilla, myös nopeissa liittymissä, pyritään lisäämään kilpailua", totesi Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes.

Viestintäviraston selvityksen mukaan tukkutason laajakaistapalvelujen ja kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinoilla, joita vaihtoehtoiset teleyritykset tarvitsevat tarjotakseen omia internet-palvelujaan, on Suomessa alueellisia merkityksellisiä markkinoita 111, eikä juuri yhdelläkään näistä esiinny kilpailua.

Viestintävirasto ehdottaa, että kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkinalla kahdeksan suurimman huomattavan markkinavoiman teleyrityksen (HMV-yrityksen) kuparipohjaisten palvelujen käyttöoikeuksille asetetaan enimmäishinnat. Kuitupohjaisiin verkkoihin pääsylle ei kuitenkaan suunnitella hintakattoa. Jäljelle jäävien 19 huomattavan markkinavoiman yrityksen osalta Viestintävirasto aikoo asettaa ainoastaan käyttöoikeuksien myöntämistä, hinnoittelun läpinäkyvyyttä ja syrjimättömyyttä koskevia velvoitteita.

Tukkutason laajakaistapalvelujen osalta on tarkoitus ottaa käyttöön käyttöoikeuksia, hinnoittelun läpinäkyvyyttä ja syrjimättömyyttä koskevia velvoitteita ainoastaan kaikkien teleyritysten yli 8 Mbit/s:n yhteyksille. Komissio pelkää, että alhaisemman nopeuden laajakaistayhteyksien erilainen kohtelu samalla tuotemarkkinalla voisi vääristää kilpailua, etenkin jos näille alhaisemmille nopeuksille ei määrätä minkäänlaisia sääntelyllisiä velvoitteita.

Komissio on lausunnossaan ilmaissut vahvoja epäilyjä, koska se katsoo, että tällainen eriävä sääntelymalli edellyttää neuvotteluja Euroopan muiden sääntelyviranomaisten kanssa.

Tausta

Komission päätös käynnistää asiassa perusteellisempi tutkimus aloittaa EU:n televiestintädirektiivin 7 a artiklan mukaisen "toisen vaiheen selvityksen" (MEMO11/321). Viestintävirastolla on nyt kolme kuukautta aikaa yrittää yhteistyössä komission ja Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) kanssa löytää asiassa ratkaisu. Siihen asti Viestintäviraston ehdotusta ei panna täytäntöön.

Televiestintäalan uuden puitedirektiivin 7 artiklan mukaan kansallisten televiestintäalan sääntelyviranomaisten on ilmoitettava komissiolle, Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimelle (BEREC) ja televiestintäalan sääntelyviranomaisille muissa EU-maissa toimenpiteistä, joita ne aikovat ottaa käyttöön markkinaongelmien ratkaisemiseksi.

Sääntelyviranomaisilla on jonkin verran mahdollisuuksia räätälöidä sitä, miten ne aikovat saada aikaan todellista kilpailua kansallisilla televiestintämarkkinoilla, mutta sääntelyaikomuksista on annettava ilmoitus komissiolle, jotta lähestymistavat olisivat yhteneväisiä kaikkialla EU:ssa. Jos komissio katsoo, että jäsenvaltion ehdotukset eivät ole EU:n televiestintäsääntöjen mukaisia, se toimittaa "7 artiklan mukaisen menettelyn" ensimmäisessä vaiheessa kansalliselle sääntelyviranomaiselle lausunnon, jossa se ilmaisee "vahvat epäilynsä" (MEMO/11/321).

EU:n televiestintäsääntöjen nojalla komissio voi toteuttaa yhdenmukaistavia lisätoimenpiteitä suositusten tai (sitovien) päätösten muodossa, jos kansallisten sääntelyviranomaisten sääntelytavat, kuten markkinoiden ongelmia korjaavat toimet, ovat EU:ssa jatkuvaluonteisesti toisistaan poikkeavia.

Hyödyllisiä linkkejä

Komission kirje Suomen sääntelyviranomaiselle julkaistaan verkkosivulla

https://circabc.europa.eu/w/browse/0fc4cbf9-3412-45fe-84bb-e6d7ba2f010e

Digitaalistrategian verkkosivusto

Neelie Kroesin verkkosivusto

Neelie Kroes Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Ryan Heath (+32-2) 296 17 16

Linda Cain (+32-2) 299 90 19


Side Bar