Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 19 juni 2012

EU utvecklar gemensam straffrättspolitik i linje med de grundläggande rättigheterna Expertgrupp tillsätts

I dag öppnade Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande, tillika kommissionär för rättsliga frågor, det första mötet för EU:s straffrättspolitiska expertgrupp. Gruppen består av tjugo juridiska experter, akademiker och rättstillämpare som ska diskutera samt ge kommissionen råd i frågor som rör EU:s straffrätt. Bland de sakkunniga finns domare, åklagare och försvarsadvokater. De kommer från tretton medlemsländer och ska återspegla EU:s olika rättssystem (se bilaga).

Expertgruppen ska hjälpa till med att förbättra EU:s straffrättsliga lagstiftning och arbeta med utgångspunkt i de nya regler som tillkom i och med Lissabonfördraget och EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. Gruppen ska träffas två gånger om året och är ett resultat av kommissionens meddelande från september 2011. Där drog man upp riktlinjer för hur EU:s straffrätt ska tillämpas i praktiken med syftet att både göra EU:s politik mer slagkraftig och skydda medborgarnas intressen (se IP/11/1049).

- Efter Lissabonfördraget har EU större möjligheter att använda strafflagstiftningen för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet. Men det finns tydliga juridiska och demokratiska principer som begränsar vad vi kan göra. Vi måste värna de grundläggande rättigheterna när EU:s straffrätt utformas, särskilt rätten till rättvis rättegång. Det är också viktigt att vi är överens med Europaparlamentet och tar hänsyn till medlemsländernas olika rättssystem. Expertgruppen sitter på ovärderlig kunskap och kommer se till att kommissionen utvecklar en mer samlad syn på EU:s straffrättsliga lagstiftning, säger Viviane Reding.

Bakgrund till den enhetliga straffrättspolitiken

En mer enhetlig straffrättslig lagstiftning kan leda till att fler följer de bestämmelser som gäller för hela EU. Lagar som syftar till att skydda miljön, hindra insiderhandel och annan otillbörlig marknadspåverkan (IP/11/1218) eller till att skydda skattebetalarnas pengar mot bedrägerier (IP/11/644) blir effektiva först om man kan se till att reglerna efterlevs.

En del brottslighet blir ständigt mer internationell och dessutom mer sofistikerad. Därför har EU:s ministerråd utformat regler på straffrättsområdet i över tio års tid, men bestämmelserna har sällan varit enhetliga eller samordnade.

Lissabonfördraget gör det möjligt för EU att stärka efterlevnaden av EU:s regelverk med hjälp av straffrättsliga åtgärder. Straffrättslig lagstiftning måste numera antas av Europaparlamentet och rådet samt även kontrolleras rättsligt av Europeiska unionens domstol. Dessutom ska medlemsländernas parlament ha en framträdande roll när EU:s straffrättsliga lagstiftning utformas.

Eftersom det rättsliga läget har förändrats offentliggjorde EU-kommissionen i september 2011 Straffrätt i EU: garantier för ett effektivt genomförande av EU:s politik genom straffrättsliga åtgärder, ett dokument som anger hur EU ska gå tillväga för att införa en sammanhängande och konsekvent straffrättspolitik.

Tillsättandet av expertgruppen är ett led i det arbetet och den 21 februari 2012 fattade kommissionen beslut om att inrätta en expertgrupp för EU:s straffrättsliga politik, som höll sitt första i Bryssel i dag.

Gruppen ska erbjuda expertis på hög nivå och ska i den mån det är möjligt innehålla en lämplig fördelning av kunskapsområden, geografiskt ursprung och kön. Medlemmarna utnämns tre år i taget. De agerar självständigt och får ingen ersättning för uppdraget.

Diskussionerna under dagens möte handlade främst om två återkommande frågor – samspelet mellan administrativa och straffrättsliga påföljder samt kravet på medlemsländerna att ha ”effektiva, proportionella och avskräckande” påföljder.

Läs mer:

SPEECH/12/461

Nyhetssidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Straffrättspolitik för EU:

http://ec.europa.eu/justice_home/index_en.htm

Webbsidan för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Annex: Members of the Expert Group on EU Criminal Policy

Academics

Peter Asp Professor, University of Stockholm

Luigi Foffani Professor, University of Modena

Dan Frände Professor, University of Helsinki

Estella Baker Professor, University of Sheffield

Berend Ferdinand Keulen Professor, University of Groningen

Valsamis Mitsilegas Professor, University of London, Queen Mary

Helmut Satzger Professor, University of Munich

Jocelyne Leblois-Happe Professor, University of Strasbourg

Pedro Caeiro Professor, University of Coimbra

Kristine Strada-Rozenberga Professor, University of Latvia

Practitioners

Jorge Espina Prosecutor

Joachim Ettenhofer Prosecutor; EJN Contact Point

Mike Kennedy Crown Prosecution Service

Galina Toneva Deputy Prosecutor General

Ignazio Patrone Prosecutor General's Office

Margarete von Galen Defence Lawyer

Paul Garlick Barrister, QC

Hans Sundberg Judge, Court of Appeal

Béatrice Blanc Judge, President Tribunal de Grande Instance

Igor Dzialuk Independent Expert (former Undersecretary of State,

Ministry of Justice and former Prosecutor)


Side Bar