Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

Tlačová správa

Brusel 19. júna 2012

Tvorba zosúladenej trestnoprávnej politiky EÚ so zreteľom na základné práva: Komisia zhromažďuje vysokokvalifikovaných odborníkov

Podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, dnes otvorila úvodné stretnutie expertnej skupiny pre politiku EÚ v oblasti trestného práva. Dvadsať vysokokvalifikovaných právnych expertov, akademických pracovníkov a odborníkov z právnej praxe sa stretáva s cieľom diskutovať a poskytovať poradenstvo Európskej komisii v zásadných otázkach v oblasti trestného práva EÚ. Skupina zahŕňa sudcov, prokurátorov a obhajcov z trinástich rôznych členských štátov predstavujúcich hlavné právne tradície EÚ (pozri prílohu).

Expertná skupina prispeje k zlepšeniu kvality legislatívy EÚ v oblasti trestného práva so zreteľom na nové pravidlá zavedené Lisabonskou zmluvou a Chartou základných práv. Bude sa stretávať dvakrát ročne. Skupina bola vytvorená v nadväznosti na oznámenie o politike uverejnené v septembri 2011, v ktorom Komisia určuje stratégiu a princípy, ktoré zamýšľa uplatňovať pri využívaní trestného práva EÚ na účinnejšie presadzovanie európskych politických nástrojov a na ochranu záujmov občanov (pozri IP/11/1049).

Nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy je Európska únia dnes vďaka využívaniu trestného práva oveľa lepšie vybavená na boj proti cezhraničnej trestnej činnosti. Existujú však aj jasné právne a demokratické hranice pre naše konanie. Trestné právo EÚ sa musí tvoriť s neustálym zreteľom na základné práva, najmä na právo na spravodlivý proces, v dohode s Európskym parlamentom a s prihliadnutím na rozdielne právne systémy a tradície v rámci EÚ“, uviedla podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Neoceniteľné odborné znalosti, ktoré reprezentuje expertná skupina v oblasti trestného práva, umožnia Európskej komisii vytvoriť väčšmi zosúladený prístup k trestnému právu na úrovni EÚ.“

Súvislosti

Trestné právo EÚ môže napomôcť, aby sa dodržiavali pravidlá platné v rámci celej EÚ. Pravidlá na predchádzanie manipuláciám s finančnými trhmi v podobe nekalého obchodovania s využitím dôverných informácií (IP/11/1218), pravidlá na ochranu peňazí daňovníkov pred podvodmi (IP/11/644) či na ochranu životného prostredia sú účinné iba vtedy, ak sa skutočne presadzujú.

Rada ministrov EÚ už viac než desaťročie prijíma opatrenia v oblasti trestného práva s cieľom účinnejšie bojovať proti trestnej činnosti, ktorá nadobúda čoraz viac medzinárodný charakter a je stále sofistikovanejšia. Tieto pravidlá však často nemali jednotný politický základ.

Lisabonská zmluva umožňuje EÚ využiť trestné právo na účinnejšie presadzovanie politík a pravidiel EÚ. Teraz je potrebné, aby Európsky parlament a Rada prijali právne predpisy v oblasti trestného práva pod dôkladnou súdnickou kontrolou Európskeho súdneho dvora. Okrem toho majú národné parlamenty takisto zohrávať významnú úlohu pri vypracúvaní právnych predpisov EÚ v oblasti trestného práva.

Vzhľadom na toto zmenené právne prostredie Európska komisia v septembri uverejnila politický dokument s názvom „Smerom k politike EÚ v oblasti trestného práva: zaistenie účinného vykonávania politík EÚ prostredníctvom trestného práva“, v ktorom sa určujú podmienky, za ktorých by Únia mala zaviesť zosúladenú a konzistentnú politiku EÚ v oblasti trestného práva.

Dnešným zriadením expertnej skupiny Komisia plní svoju úlohu vyplývajúcu z oznámenia zo septembra minulého roka. Dňa 21. februára 2012 Komisia prijala rozhodnutie o zriadení skupiny, ktorá sa dnes v Bruseli prvýkrát stretla.

Zloženie skupiny má zabezpečiť vysokú úroveň odborných znalostí a podľa možnosti primeranú vyváženosť, pokiaľ ide o škálu odborných znalostí, geografický pôvod a rodovú rovnosť. Členovia sú menovaní na základe osobnej spôsobilosti na obdobie troch rokov a pracujú bez nároku na odmenu.

Diskusie počas dnešného úvodného zasadnutia sa týkali dvoch stále aktuálnych otázok - vzájomného vzťahu správnych a trestnoprávnych sankcií, ako aj povinnosti členských štátov zabezpečiť „účinné, primerané a odrádzajúce“ trestné sankcie.

Ďalšie informácie:

SPEECH/12/461

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Politika EÚ v oblasti trestného práva:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/index_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 1382)

Natasha Bertaud (+32 2 296 7456).

Annex: Members of the Expert Group on EU Criminal Policy

Academics

Peter Asp Professor, University of Stockholm

Luigi Foffani Professor, University of Modena

Dan Frände Professor, University of Helsinki

Estella Baker Professor, University of Sheffield

Berend Ferdinand Keulen Professor, University of Groningen

Valsamis Mitsilegas Professor, University of London, Queen Mary

Helmut Satzger Professor, University of Munich

Jocelyne Leblois-Happe Professor, University of Strasbourg

Pedro Caeiro Professor, University of Coimbra

Kristine Strada-Rozenberga Professor, University of Latvia

Practitioners

Jorge Espina Prosecutor

Joachim Ettenhofer Prosecutor; EJN Contact Point

Mike Kennedy Crown Prosecution Service

Galina Toneva Deputy Prosecutor General

Ignazio Patrone Prosecutor General's Office

Margarete von Galen Defence Lawyer

Paul Garlick Barrister, QC

Hans Sundberg Judge, Court of Appeal

Béatrice Blanc Judge, President Tribunal de Grande Instance

Igor Dzialuk Independent Expert (former Undersecretary of State,

Ministry of Justice and former Prosecutor)


Side Bar