Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 19 czerwca 2012 r.

Prace nad spójną polityką kryminalną UE zgodną z prawami podstawowymi: Komisja spotyka się z wysokiej rangi ekspertami

Wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, otworzyła dziś spotkanie inaugurujące działalność grupy ekspertów ds. polityki kryminalnej UE. W spotkaniu tym bierze udział dwudziestu wysokiej rangi ekspertów prawa, przedstawicieli środowiska akademickiego i prawników. Ich zadaniem jest dyskusja nad kluczowymi kwestiami prawa karnego UE oraz doradztwo Komisji Europejskiej w tych kwestiach. W skład grupy wchodzą sędziowie, prokuratorzy i adwokaci z trzynastu różnych państw członkowskich reprezentujących główne tradycje prawne w UE (zob. załącznik).

Grupa ekspertów ma pomagać w udoskonalaniu jakości unijnych przepisów w zakresie prawa karnego w świetle nowych postanowień traktatu lizbońskiego i Karty praw podstawowych. Będzie obradować dwa razy do roku. Grupę powołano w następstwie opublikowanego we wrześniu 2011 r. komunikatu, w którym Komisja określiła strategię i zasady, jakie zamierza stosować w przypadku wykorzystywania prawa karnego UE do celów skuteczniejszej realizacji polityki europejskiej i ochrony interesów obywateli (zob. IP/11/1049).

„W następstwie wejścia w życie traktatu lizbońskiego Unia Europejska jest dziś znacznie lepiej przygotowana do walki z przestępczością transgraniczną dzięki wykorzystaniu prawa karnego. Nasze możliwości działania są jednak wyraźnie ograniczone prawem i zasadami demokracji. Prace nad rozwojem prawa karnego UE muszą być realizowane z uwzględnieniem praw podstawowych, w szczególności prawa do rzetelnego procesu sądowego, w porozumieniu z Parlamentem Europejskim i w poszanowaniu systemów i tradycji prawnych poszczególnych państw UE”, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. „Specjalistyczna wiedza grona ekspertów w zakresie prawa karnego, którą trudno przecenić, umożliwi Komisji Europejskiej wypracowanie bardziej spójnego podejścia do kwestii prawa karnego na szczeblu UE”.

Kontekst

Prawo karne UE może pomóc w zapewnieniu poszanowania ogólnounijnych zasad. O skuteczności przepisów dotyczących zapobiegania manipulacjom na rynkach finansowych poprzez praktyki takie jak wykorzystywanie informacji wewnętrznych (IP/11/1218), dotyczących zabezpieczenia pieniędzy podatników przed oszustwami finansowymi (IP/11/644), czy też ochrony środowiska decyduje bowiem możliwość ich egzekwowania.

Rada Ministrów UE przez ponad dekadę określała zasady w dziedzinie prawa karnego, mając na celu lepsze zwalczanie przestępczości, która ma w coraz większym stopniu międzynarodowy i złożony charakter. Zasadom tym brakowało jednak często spójnej podstawy politycznej.

W traktacie lizbońskim przewidziano możliwość wykorzystania przez UE prawa karnego do celów skuteczniejszego egzekwowania przepisów UE i realizacji poszczególnych obszarów unijnej polityki. Przepisy prawa karnego muszą być obecnie przyjmowane przez Parlament Europejski i Radę, pod pełną kontrolą sądową Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zachęca się również parlamenty narodowe do odegrania ważnej roli w tym zakresie.

Z uwagi na wspomnianą zmianę kontekstu prawnego Komisja Europejska opublikowała we wrześniu 2011 r. dokument strategiczny zatytułowany „W kierunku polityki kryminalnej UE: Zapewnienie skutecznej realizacji polityki UE poprzez prawo karne”, w którym określiła warunki, na jakich Unia powinna rozwijać spójną i konsekwentną politykę kryminalną.

Dzięki utworzeniu grupy ekspertów Komisja wywiązuje się z obietnicy przedstawionej we wrześniu ubiegłego roku. W dniu 21 lutego 2012 r. przyjęła decyzję w sprawie powołania grupy ekspertów, która dziś właśnie obradowała w Brukseli po raz pierwszy.

Członkowie grupy zostali dobrani w taki sposób, aby zapewnić wysoki poziom specjalistycznej wiedzy i zachować, w najwyższym możliwym stopniu, właściwą równowagę pod względem zakresu kompetencji, pochodzenia geograficznego i płci. Członkowie są powoływani na okres trzech lat i działają we własnym imieniu, nie pobierając z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

Dyskusja podczas spotkania inauguracyjnego toczyła się wokół dwóch powracających kwestii – zależnościach pomiędzy sankcjami administracyjnymi i karnymi oraz spoczywającym na państwach członkowskich obowiązku zapewnienia „skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających” sankcji karnych.

Informacje dodatkowe

SPEECH/12/461

Portal informacyjny Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Polityka UE w zakresie prawa karnego:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/index_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, unijnej komisarz ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Annex: Members of the Expert Group on EU Criminal Policy

Academics

Peter Asp Professor, University of Stockholm

Luigi Foffani Professor, University of Modena

Dan Frände Professor, University of Helsinki

Estella Baker Professor, University of Sheffield

Berend Ferdinand Keulen Professor, University of Groningen

Valsamis Mitsilegas Professor, University of London, Queen Mary

Helmut Satzger Professor, University of Munich

Jocelyne Leblois-Happe Professor, University of Strasbourg

Pedro Caeiro Professor, University of Coimbra

Kristine Strada-Rozenberga Professor, University of Latvia

Practitioners

Jorge Espina Prosecutor

Joachim Ettenhofer Prosecutor; EJN Contact Point

Mike Kennedy Crown Prosecution Service

Galina Toneva Deputy Prosecutor General

Ignazio Patrone Prosecutor General's Office

Margarete von Galen Defence Lawyer

Paul Garlick Barrister, QC

Hans Sundberg Judge, Court of Appeal

Béatrice Blanc Judge, President Tribunal de Grande Instance

Igor Dzialuk Independent Expert (former Undersecretary of State,

Ministry of Justice and former Prosecutor)


Side Bar