Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 19 juni 2012

EU-strafrecht en grondrechten: Commissie betrekt topdeskundigen bij ontwikkeling van beleid

Vandaag opende vicevoorzitter en commissaris voor Justitie Viviane Reding de eerste vergadering van de deskundigengroep inzake EU-strafrechtbeleid. Deze groep bestaat uit twintig hooggekwalificeerde juristen, zowel mensen uit de academische wereld als uit de praktijk, die de Europese Commissie adviseren over belangrijke kwesties op het gebied van het EU-strafrecht. De rechters, officieren van justitie en advocaten in de groep komen uit dertien verschillende EU-lidstaten en vertegenwoordigen de belangrijkste rechtstradities in de EU (zie bijlage).

De deskundigengroep zal helpen om de EU-wetgeving op het gebied van strafrecht te verbeteren in het licht van de nieuwe regels van het Verdrag van Lissabon en het Handvest van de grondrechten. De deskundigen zullen daartoe tweemaal per jaar bijeenkomen. De groep is opgericht nadat de Commissie in september 2011 in een beleidsmededeling uiteenzette hoe zij het EU-strafrecht wil gebruiken om Europese beleidsregels beter te handhaven en de belangen van burgers beter te beschermen (zie IP/11/1049).

"Het Verdrag van Lissabon heeft de mogelijkheden van de Europese Unie om grensoverschrijdende criminaliteit strafrechtelijk te bestrijden enorm verruimd. Maar hieraan zijn duidelijke juridische en democratische grenzen gesteld. Bij de ontwikkeling van het EU-strafrecht moeten de grondrechten worden geëerbiedigd – met name het recht op een eerlijk proces – en moet rekening worden gehouden met de verschillende rechtsstelsels en –tradities in de EU. Ook is de instemming van het Europees Parlement vereist", aldus vicevoorzitter Reding. "Dankzij de topexpertise van deze nieuwe deskundigengroep kan de Commissie een coherentere aanpak van het strafrecht op EU-niveau ontwikkelen."

Achtergrond

Het EU-strafrecht kan ertoe bijdragen dat de Europese regelgeving in acht wordt genomen. Want of het nu gaat om het voorkomen van marktmanipulatie door middel van handel met voorkennis (IP/11/1218), het bestrijden van fraude met belastinggeld (IP/11/644) of het beschermen van het milieu: regels zijn alleen doeltreffend als zij worden gehandhaafd.

De Raad van ministers van de EU stelt al meer dan tien jaar strafrechtelijke regels vast ter bestrijding van de criminaliteit, die steeds internationaler en geraffineerder wordt. Maar vaak hadden deze regels geen coherente beleidsbasis.

Dankzij het Verdrag van Lissabon kan de EU gebruikmaken van het strafrecht om haar beleid en regelgeving krachtiger te handhaven. Het is nu aan het Europees Parlement en de Raad om strafwetgeving vast te stellen, waarbij het Hof van Justitie van de EU voor de rechterlijke toetsing zorgt. Bij de ontwikkeling van de EU-wetgeving op het gebied van strafrecht is ook voor de nationale parlementen een belangrijke rol weggelegd.

Met het oog op deze nieuwe juridische situatie heeft de Europese Commissie in september 2011 een beleidsdocument uitgebracht waarin wordt uitgelegd hoe de Unie een coherent en consistent strafrechtbeleid tot stand kan brengen ("Werken aan een strafrechtbeleid van de EU: de effectieve uitvoering van EU-beleid waarborgen door middel van strafrecht").

Zoals aangekondigd in september 2011, heeft de Commissie vandaag een deskundigengroep in het leven geroepen. Op 21 februari 2012 heeft de Commissie het besluit vastgesteld waarbij de groep wordt opgericht en vandaag is de groep voor het eerst in Brussel bijeengekomen.

De groep bestaat uit topdeskundigen. Bij de samenstelling is zo veel mogelijk gestreefd naar een evenwichtige verdeling qua expertise, geografische herkomst en geslacht. De leden hebben een mandaat van drie jaar en verrichten hun werk onbezoldigd en op persoonlijke titel.

De eerste vergadering stond in het teken van twee thema's: de wisselwerking tussen administratieve en strafrechtelijke sancties en de plicht van de lidstaten om te voorzien in doeltreffende, evenredige en afschrikkende strafrechtelijke sancties.

Voor meer informatie

SPEECH/12/461

Algemene nieuwssite van DG Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Strafrechtbeleid van de EU:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/index_en.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Annex: Members of the Expert Group on EU Criminal Policy

Academics

Peter Asp Professor, University of Stockholm

Luigi Foffani Professor, University of Modena

Dan Frände Professor, University of Helsinki

Estella Baker Professor, University of Sheffield

Berend Ferdinand Keulen Professor, University of Groningen

Valsamis Mitsilegas Professor, University of London, Queen Mary

Helmut Satzger Professor, University of Munich

Jocelyne Leblois-Happe Professor, University of Strasbourg

Pedro Caeiro Professor, University of Coimbra

Kristine Strada-Rozenberga Professor, University of Latvia

Practitioners

Jorge Espina Prosecutor

Joachim Ettenhofer Prosecutor; EJN Contact Point

Mike Kennedy Crown Prosecution Service

Galina Toneva Deputy Prosecutor General

Ignazio Patrone Prosecutor General's Office

Margarete von Galen Defence Lawyer

Paul Garlick Barrister, QC

Hans Sundberg Judge, Court of Appeal

Béatrice Blanc Judge, President Tribunal de Grande Instance

Igor Dzialuk Independent Expert (former Undersecretary of State,

Ministry of Justice and former Prosecutor)


Side Bar