Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 19. jūnijā

Saskaņotas ES kriminālpolitikas izveide, ievērojot pamattiesības: Komisija pulcina augsta līmeņa ekspertus

Šodien Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga piedalījās ekspertu grupas ES kriminālpolitikas jautājumos atklāšanas sanāksmē. Divdesmit augsta līmeņa tiesību eksperti, akadēmisko aprindu pārstāvji un praktizējoši juristi tiekas, lai apspriestu būtiskus ES krimināltiesību jautājumus un dotu padomus Eiropas Komisijai. Grupā ir iekļauti tiesneši, prokurori un advokāti no trīspadsmit dažādām ES dalībvalstīm, kas pārstāv galvenās ES juridiskās tradīcijas (skatīt pielikumu).

Ekspertu grupa palīdzēs uzlabot ES tiesību aktu kvalitāti krimināltiesību jomā, ņemot vērā jaunos Lisabonas līguma noteikumus un Pamattiesību hartu. Tā sanāks divreiz gadā. Grupa tika izveidota pēc 2011. gada septembrī publicētā politikas paziņojuma, kurā Komisija izklāstīja stratēģiju un principus, ko tā plāno piemērot, izmantojot ES krimināltiesības, lai stiprinātu Eiropas politikas īstenošanu un aizsargātu pilsoņu intereses (skat. IP/11/1049).

"Tā kā spēkā ir Lisabonas līgums, pašlaik Eiropas Savienības rīcībā ir daudz labāki rīki, lai apkarotu pārrobežu noziedzību, izmantojot krimināltiesības. Tomēr ir arī skaidras juridiskas un demokrātiskas robežas tam, ko mēs varam darīt. ES krimināltiesības ir jāveido, vienmēr ņemot vērā pamattiesības, jo īpaši tiesības uz taisnīgu tiesu, un vienojoties ar Eiropas Parlamentu, kā arī respektējot ES pastāvošās dažādās tiesību sistēmas," teica Komisijas priekšsēdētaja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Redinga. "Nenovērtējamās ekspertu zināšanas, kas apkopotas krimināltiesību ekspertu grupā, ļaus Eiropas Komisijai izstrādāt saskaņotāku pieeju krimināltiesībām ES līmenī."

Pamatinformācija

ES krimināltiesības var palīdzēt nodrošināt, ka ES mēroga noteikumi tiek ievēroti. Noteikumi par finanšu tirgus manipulāciju novēršanu, izmantojot tādus līdzekļus kā iekšējās informācijas izmantošana (IP/11/1218), noteikumi par nodokļu maksātāju naudas aizsargāšanu pret krāpšanu (IP/11/644) vai vides aizsardzības noteikumi ir efektīvi tikai tad, ja tiek nodrošināta to izpilde.

ES Padome jau vairāk nekā desmit gadus ir izstrādājusi noteikumus krimināltiesību jomā, lai labāk apkarotu noziedzību, kura ir kļuvusi arvien starptautiskāka un sarežģītāka. Taču šiem noteikumiem bieži trūka saskaņota politikas pamata.

Lisabonas līgums ļauj ES izmantot krimināltiesības, lai stiprinātu ES politiku un tiesību aktu izpildi. Tiesību akti krimināltiesību jomā tagad ir jāpieņem Eiropas Parlamentam un Padomei, un tie ir pilnībā pakļauti Eiropas Savienības Tiesas kontrolei. Turklāt valstu parlamenti ir aicināti īstenot būtisku lomu ES tiesību aktu izstrādē krimināltiesību jomā.

Ņemot vērā šīs tiesiskās vides izmaiņas, Eiropas Komisija 2011. gada septembrī publicēja politikas dokumentu "Ceļā uz ES kriminālpolitiku: ES politikas efektīvas īstenošanas nodrošināšana ar krimināltiesību palīdzību", kurā izklāstīti nosacījumi, kurus ievērojot Savienībai vajadzētu izveidot saskaņotu un konsekventu ES kriminālpolitiku.

Ar šodien sanākušās ekspertu grupas izveidi Komisija īsteno savu pagājušā septembra paziņojumu. Komisija 2012. gada 21. februārī pieņēma lēmumu, ar ko izveidoja grupu, kura šodien pirmo reizi sanāca Briselē.

Grupas sastāvs ir veidots, lai sniegtu augsta līmeņa ekspertu zināšanas un pēc iespējas nodrošinātu pienācīgu līdzsvaru attiecībā uz dalībnieku kvalifikāciju, ģeogrāfisko izcelsmi un dzimumu. Grupas locekļu pilnvaru termiņš ir trīs gadi, un tie rīkojas privātpersonas statusā un bez atlīdzības.

Atklāšanas sanāksmē diskusijas bija vērstas uz divām regulārām tēmām – mijiedarbību starp administratīvām un krimināltiesiskām sankcijām, kā arī dalībvalstu pienākumu paredzēt "iedarbīgas, samērīgas un atturošas" kriminālsankcijas.

Papildu informācija

SPEECH/12/461

Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrika:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

ES krimināltiesību politika:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/index_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Annex: Members of the Expert Group on EU Criminal Policy

Academics

Peter Asp Professor, University of Stockholm

Luigi Foffani Professor, University of Modena

Dan Frände Professor, University of Helsinki

Estella Baker Professor, University of Sheffield

Berend Ferdinand Keulen Professor, University of Groningen

Valsamis Mitsilegas Professor, University of London, Queen Mary

Helmut Satzger Professor, University of Munich

Jocelyne Leblois-Happe Professor, University of Strasbourg

Pedro Caeiro Professor, University of Coimbra

Kristine Strada-Rozenberga Professor, University of Latvia

Practitioners

Jorge Espina Prosecutor

Joachim Ettenhofer Prosecutor; EJN Contact Point

Mike Kennedy Crown Prosecution Service

Galina Toneva Deputy Prosecutor General

Ignazio Patrone Prosecutor General's Office

Margarete von Galen Defence Lawyer

Paul Garlick Barrister, QC

Hans Sundberg Judge, Court of Appeal

Béatrice Blanc Judge, President Tribunal de Grande Instance

Igor Dzialuk Independent Expert (former Undersecretary of State,

Ministry of Justice and former Prosecutor)


Side Bar