Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. birželio 19 d., Briuselis

Nuoseklios, pagrindines teises atitinkančios ES baudžiamosios politikos kūrimas: Komisija telkia aukšto lygio ekspertus

Šiandien Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding pradėjo ES baudžiamosios politikos ekspertų grupės steigiamąjį posėdį. Dvidešimt aukšto lygio teisės ekspertų – teoretikų ir praktikų – susitinka, kad aptartų svarbiausius ES baudžiamosios teisės klausimus ir patartų Europos Komisijai. Grupę sudaro teisėjai, prokurorai ir teisiamųjų advokatai iš trylikos skirtingų ES valstybių narių, atstovaujančių didžiausioms ES teisės tradicijoms (žr. priedą).

Ekspertų grupė prisidės prie ES teisės aktų baudžiamosios teisės srityje kokybės gerinimo, atsižvelgdama į naująsias Lisabonos sutarties taisykles ir Pagrindinių teisių chartiją. Ji rinksis du kartus per metus. Grupė buvo sukurta remiantis 2011 m. rugsėjo mėn. paskelbtu politikos komunikatu, kuriame Komisija išdėstė strategiją ir principus, kuriuos ji ketina taikyti naudodama ES baudžiamąją teisę Europos politikos vykdymui stiprinti ir piliečių interesams saugoti (žr. IP/11/1049).

„Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, šiandien Europos Sąjunga, naudodamasi baudžiamąja teise, daug geriau pasirengusi kovoti su tarpvalstybiniais nusikaltimais. Tačiau esama aiškių teisinių ir demokratinių mūsų veiksmų apribojimų. ES baudžiamoji teisė turi būti kuriama nuolatos turint omeny pagrindines teises, ypač teisingo bylos nagrinėjimo teises, pritariant Europos Parlamentui ir atsižvelgiant į skirtingas teisines sistemas ir tradicijas ES, – sakė Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Neįkainojamos ekspertų grupės žinios ir patirtis baudžiamosios teisės srityje suteiks Europos Komisijai galimybę išvystyti nuoseklesnę baudžiamosios teisės ES lygiu koncepciją.“

Pagrindiniai faktai

ES baudžiamoji teisė gali padėti užtikrinti ES teisių laikymąsi. Taisyklės, užkertančios kelią finansų rinkos manipuliavimui vykdant tokią veiklą, kaip neatskleistos informacijos naudojimas prekiaujant vertybiniais popieriais (žr. IP/11/1218), taisyklės, apsaugančios mokesčių mokėtojų pinigus nuo sukčiavimo (žr. IP/11/644) ar aplinką saugančios taisyklės veiksmingos tik tada, jei jos taikomos.

ES Ministrų Taryba daugiau nei dešimtmetį kūrė taisykles baudžiamosios teisės srityje, siekdama geriau kovoti su nusikaltimais, kurių tarptautinis mastas vis labiau augo ir kurie darėsi vis sudėtingesni. Tačiau šioms taisyklėms dažnai trūksta nuoseklaus politinio pagrindo.

Lisabonos sutartis suteikia ES galimybę pasinaudoti baudžiamąja teise ES politikos ir taisyklių taikymui sustiprinti. Dabar baudžiamosios teisės aktus turi priimti Europos Parlamentas ir Taryba, Europos Teisingumo Teismui vykdant visapusišką teisminę kontrolę. Be to, nacionaliniai parlamentai raginami atlikti svarbų vaidmenį kuriant ES baudžiamosios teisės aktus.

Atsižvelgdama į šias pasikeitusias teisines aplinkybes, 2011 m. rugsėjo mėn. Europos Komisija paskelbė politikos dokumentą „ES baudžiamosios teisės politikos kūrimas. Veiksmingo ES politikos įgyvendinimo užtikrinimas baudžiamosios teisės priemonėmis“, kuriame išdėstytos sąlygos, kuriomis Sąjunga turėtų sukurti nuoseklią ir darnią ES baudžiamosios teisės politiką.

Įsteigdama šiandienos ekspertų grupę Komisija vykdo praėjusių metų rugsėjo mėn. paskelbtą ketinimą. 2012 m. vasario 21 d. Komisija priėmė sprendimą įkurti grupę, kurios pirmasis posėdis šiandien vyksta Briuselyje.

Grupės sudėtimi siekiama aukšto žinių ir patirties lygio ir kuo tinkamesnės kompetencijos sričių, geografinės kilmės ir lyčių pusiausvyros. Narių įgaliojimai skiriami trejiems metams, jie veikia individualiai ir negauna atlyginimo.

Šiandien vykusio steigiamojo posėdžio diskusijos buvo sutelktos į dvi pasikartojančias temas – administracinių ir baudžiamųjų sankcijų sąveiką ir valstybių narių įsipareigojimą nustatyti „veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias“ baudžiamąsias sankcijas.

Daugiau informacijos

SPEECH/12/461

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

ES baudžiamosios teisės politika

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/index_en.htm

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Annex: Members of the Expert Group on EU Criminal Policy

Academics

Peter Asp Professor, University of Stockholm

Luigi Foffani Professor, University of Modena

Dan Frände Professor, University of Helsinki

Estella Baker Professor, University of Sheffield

Berend Ferdinand Keulen Professor, University of Groningen

Valsamis Mitsilegas Professor, University of London, Queen Mary

Helmut Satzger Professor, University of Munich

Jocelyne Leblois-Happe Professor, University of Strasbourg

Pedro Caeiro Professor, University of Coimbra

Kristine Strada-Rozenberga Professor, University of Latvia

Practitioners

Jorge Espina Prosecutor

Joachim Ettenhofer Prosecutor; EJN Contact Point

Mike Kennedy Crown Prosecution Service

Galina Toneva Deputy Prosecutor General

Ignazio Patrone Prosecutor General's Office

Margarete von Galen Defence Lawyer

Paul Garlick Barrister, QC

Hans Sundberg Judge, Court of Appeal

Béatrice Blanc Judge, President Tribunal de Grande Instance

Igor Dzialuk Independent Expert (former Undersecretary of State,

Ministry of Justice and former Prosecutor)


Side Bar