Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 19. juuni 2012

Euroopa Komisjon loob kriminaalpoliitika eksperdirühma

Euroopa Komisjoni asepresident ja õigusküsimuste volinik Viviane Reding juhatas täna sisse ELi kriminaalpoliitika eksperdirühma avakoosoleku. Sellel osalevad kakskümmend kõrge taseme õiguseksperti, teadlast ja juristi, kes arutavad ELi kriminaalõiguse põhiküsimuste üle ja annavad Euroopa Komisjonile nõu. Rühma kuuluvad kohtunikud, prokurörid ja kaitseadvokaadid kolmeteistkümnest ELi liikmesriigist, kes esindavad ELi põhilisi õigustraditsioone (vt lisa).

Eksperdirühm aitab parandada ELi kriminaalõiguse alaste õigusaktide kvaliteeti, võttes arvesse Lissaboni lepingu ja põhiõiguste hartaga kehtestatud uusi eeskirju. Rühm hakkab koos käima kaks korda aastas. Eksperdirühm loodi pärast 2011. aasta septembris avaldatud poliitikateatist, milles komisjon nägi ette strateegia ja põhimõtted, mida ta kavatseb kohaldada, kasutades ELi kriminaalõigust Euroopa poliitika jõustamise tugevdamiseks ja kodanike huvide kaitsmiseks (vt IP/11/1049).

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi sõnul on Euroopa Liidul pärast Lissaboni lepingu jõustumist palju paremad vahendid, et võidelda kriminaalõigust kasutades piiriülese kuritegevuse vastu. Siiski on ELi tegevusel selged õiguslikud ja demokraatlikud piirangud. ELi kriminaalõiguse arendamisel tuleb silmas pidada põhiõigusi, eelkõige õigust õiglasele kohtumõistmisele, võttes arvesse Euroopa Parlamendi seisukohti ja järgides ELis kehtivaid erinevaid õigussüsteeme ja -traditsioone. Kriminaalpoliitika eksperdirühma hindamatud teadmised aitavad Euroopa Komisjonil arendada ELi tasandi kriminaalõiguse suhtes välja terviklikuma käsitlusviisi,” ütles Reding.

Taust

ELi kriminaalõigus aitab tagada ELi tasandi eeskirjade järgimist. Eeskirjadest, mille alusel vältida finantsturgude manipuleerimist, sealhulgas siseteabe alusel kauplemise kaudu (IP/11/1218), kaitsta maksumaksjate raha pettuste eest (IP/11/644) või kaitsta keskkonda, on kasu üksnes juhul, kui neid jõustatakse.

EL on juba üle kümne aasta koostanud kriminaalõiguse valdkonnas eeskirju eesmärgiga võidelda paremini kuritegevuse vastu, mis on muutunud üha rahvusvahelisemaks ja arenenumaks. Kuid nendel eeskirjadel puudub sageli ühtne tegevuspoliitiline alus.

Lissaboni leping andis ELile võimaluse kasutada kriminaalõigust selleks, et tugevdada ELi tegevuspõhimõtete ja eeskirjade jõustamist. Kriminaalõigust käsitlevad õigusaktid peavad nüüd vastu võtma Euroopa Parlament ja nõukogu ning Euroopa Liidu Kohtul peab selle protsessi üle olema täielik õiguslik kontroll. Lisaks kutsutakse liikmesriikide parlamente üles mängima kriminaalõigust käsitlevate ELi õigusaktide väljatöötamisel suuremat rolli.

Pidades silmas õigusmaastiku muutumist, avaldas Euroopa Komisjon 2011. aasta septembris poliitikadokumendi „ELi kriminaalpoliitika suunas: kriminaalõigus Euroopa Liidu poliitika rakendamise teenistuses”, milles kehtestatakse tingimused, mille alusel peaks EL välja töötama ühtse ja järjepideva ELi kriminaalpoliitika.

Eksperdirühma loomisega täidab komisjon eelmise aasta septembris antud lubaduse. 21. veebruaril 2012 võttis komisjon vastu täna Brüsselis oma esimese koosoleku pidanud eksperdirühma loomise otsuse.

Rühma liikmete ametisse määramisel püütakse võimaluste piires tagada piisav oskuste, geograafilise päritolu ja sooline tasakaal. Liikmete ametiaeg on kolm aastat, nad tegutsevad enda nimel ja tasuta.

Tänase avakoosoleku aruteludel keskenduti kahele teemale: haldus- ja kriminaalkaristuse suhe ning liikmesriikide kohustus tagada mõjusad, proportsionaalsed ja hoiatavad kriminaalkaristused.

Lisateave

SPEECH/12/461

Õigusküsimuste peadirektoraadi uudisnurk:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

ELi kriminaalõiguspoliitika:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/index_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Annex: Members of the Expert Group on EU Criminal Policy

Academics

Peter Asp Professor, University of Stockholm

Luigi Foffani Professor, University of Modena

Dan Frände Professor, University of Helsinki

Estella Baker Professor, University of Sheffield

Berend Ferdinand Keulen Professor, University of Groningen

Valsamis Mitsilegas Professor, University of London, Queen Mary

Helmut Satzger Professor, University of Munich

Jocelyne Leblois-Happe Professor, University of Strasbourg

Pedro Caeiro Professor, University of Coimbra

Kristine Strada-Rozenberga Professor, University of Latvia

Practitioners

Jorge Espina Prosecutor

Joachim Ettenhofer Prosecutor; EJN Contact Point

Mike Kennedy Crown Prosecution Service

Galina Toneva Deputy Prosecutor General

Ignazio Patrone Prosecutor General's Office

Margarete von Galen Defence Lawyer

Paul Garlick Barrister, QC

Hans Sundberg Judge, Court of Appeal

Béatrice Blanc Judge, President Tribunal de Grande Instance

Igor Dzialuk Independent Expert (former Undersecretary of State,

Ministry of Justice and former Prosecutor)


Side Bar