Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2012

Ανάπτυξη συνεκτικής ποινικής πολιτικής της ΕΕ σύμφωνα με τα θεμελιώδη δικαιώματα· συγκέντρωση εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου από την Επιτροπή

Σήμερα, η Αντιπρόεδρος Viviane Reding, Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ, εγκαινίασε την εναρκτήρια συνεδρίαση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την ποινική πολιτική της ΕΕ. Είκοσι δύο νομικοί εμπειρογνώμονες, πανεπιστημιακοί και επαγγελματίες, υψηλού επιπέδου, συνεδριάζουν για να συζητήσουν και να παράσχουν συμβουλές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε βασικά ζητήματα του ποινικού δικαίου της ΕΕ. Στην ομάδα συμπεριλαμβάνονται δικαστές, εισαγγελείς και συνήγοροι υπεράσπισης από δεκατρία διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ που αντιπροσωπεύουν τις μείζονες νομικές παραδόσεις της ΕΕ (βλέπε Παράρτημα).

Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας της ΕΕ στο πεδίο του ποινικού δικαίου ενόψει των νέων κανόνων της Συνθήκης της Λισαβόνας και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η ομάδα αυτή θα συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο. Η ομάδα συστάθηκε μετά την ανακοίνωση πολιτικής που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2011 στην οποία η Επιτροπή καθόρισε τη στρατηγική και τις αρχές που σκοπεύει να εφαρμόσει κατά τη χρήση του ποινικού δικαίου της ΕΕ για να ενισχύσει την εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών και να προστατέψει τα συμφέροντα των πολιτικών (βλέπε IP/11/1049).

Η Αντιπρόεδρος Reding, Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ δήλωσε τα εξής: «Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει καταλληλότερα μέσα για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος μέσω της χρήσης του ποινικού δικαίου. Ωστόσο, υπάρχουν σαφή νομικά και δημοκρατικά όρια στην ικανότητα δράσης μας. Το ποινικό δίκαιο της ΕΕ πρέπει να αναπτυχθεί λαμβανομένων υπόψη πάντοτε των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων σε δίκαιη δίκη, σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με σεβασμό προς τα διαφορετικά νομικά συστήματα και παραδόσεις που ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ. Η πολύτιμη εμπειρογνωσία που έχει συγκεντρωθεί στην ομάδα εμπειρογνωμόνων για το ποινικό δίκαιο θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει μια συνεκτικότερη προσέγγιση του ποινικού δικαίου στο επίπεδο της ΕΕ.»

Ιστορικό

Το ποινικό δίκαιο της ΕΕ μπορεί να συμβάλει στην εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων που ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι κανόνες για την πρόληψη της χειραγώγησης των χρηματαγορών μέσω πρακτικών όπως οι συναλλαγές κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών (IP/11/1218), για την προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων από την απάτη (IP/11/644) ή για την προστασία του περιβάλλοντος είναι αποτελεσματικοί μόνο εάν εφαρμόζονται.

Το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ θεσπίζει κανόνες στον τομέα του ποινικού δικαίου για περισσότερο από δέκα έτη με στόχο την καλύτερη καταπολέμηση της εγκληματικότητας, η οποία είναι ολοένα και περισσότερο διεθνής και χρησιμοποιεί όλο και πιο εξελιγμένες μεθόδους. Όμως, οι κανόνες αυτοί συχνά δεν έχουν μια συνεκτική βάση πολιτικής.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας επιτρέπει στην ΕΕ να κάνει χρήση του ποινικού δικαίου για να ενισχύσει την εφαρμογή των πολιτικών και κανόνων της ΕΕ. Επί του παρόντος, η ποινική νομοθεσία πρέπει να θεσπίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υπό τον πλήρη δικαστικό έλεγχο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, τα εθνικά κοινοβούλια καλούνται να αναλάβουν δυναμικό ρόλο στην ανάπτυξη της ποινικής νομοθεσίας της ΕΕ.

Ενόψει αυτού του μεταβληθέντος νομικού πλαισίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον Σεπτέμβριο του 2011, έγγραφο πολιτικής με τίτλο «Προς μια πολιτική ποινικού δικαίου της ΕΕ: κατοχύρωση της αποτελεσματικής εφαρμογής των πολιτικών της ΕΕ μέσω του ποινικού δικαίου» στο οποίο ορίζονται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων η Ένωση θα πρέπει να θεσπίσει συνεκτική και συνεπή ποινική πολιτική της ΕΕ.

Με τη δημιουργία της σημερινής ομάδας εμπειρογνωμόνων η Επιτροπή εκπληρώνει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στην ανακοίνωσή της του περασμένου Σεπτεμβρίου. Στις 21 Φεβρουαρίου 2012, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση σχετικά με τη σύσταση της ομάδας, η οποία πραγματοποιεί την πρώτη συνεδρίασή της στις Βρυξέλλες σήμερα.

Η σύνθεση της ομάδας επιδιώκει να παρέχει υψηλό επίπεδο εμπειρογνωσίας καθώς και, στο μέτρο του δυνατού, επαρκή ισορροπία από την άποψη του εύρους εξειδίκευσης, της γεωγραφικής προέλευσης και του φύλου. Tα μέλη διορίζονται για περίοδο τριών ετών και ενεργούν για δικό τους λογαριασμό χωρίς να αμείβονται.

Οι συζητήσεις κατά τη σημερινή εναρκτήρια συνεδρίαση εστιάστηκαν σε δύο ζητήματα που επανέρχονται – την αλληλεπίδραση μεταξύ διοικητικών και ποινικών κυρώσεων καθώς και την υποχρέωση των κρατών μελών να προβλέπουν «αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές» ποινικές κυρώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες

SPEECH/12/461

Αίθουσα Τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Πολιτική ποινικού δικαίου της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/index_en.htm

Αρχική σελίδα της Αντιπροέδρου Viviane Reding, Επιτρόπου Δικαιοσύνης της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/reding

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Annex: Members of the Expert Group on EU Criminal Policy

Academics

Peter Asp Professor, University of Stockholm

Luigi Foffani Professor, University of Modena

Dan Frände Professor, University of Helsinki

Estella Baker Professor, University of Sheffield

Berend Ferdinand Keulen Professor, University of Groningen

Valsamis Mitsilegas Professor, University of London, Queen Mary

Helmut Satzger Professor, University of Munich

Jocelyne Leblois-Happe Professor, University of Strasbourg

Pedro Caeiro Professor, University of Coimbra

Kristine Strada-Rozenberga Professor, University of Latvia

Practitioners

Jorge Espina Prosecutor

Joachim Ettenhofer Prosecutor; EJN Contact Point

Mike Kennedy Crown Prosecution Service

Galina Toneva Deputy Prosecutor General

Ignazio Patrone Prosecutor General's Office

Margarete von Galen Defence Lawyer

Paul Garlick Barrister, QC

Hans Sundberg Judge, Court of Appeal

Béatrice Blanc Judge, President Tribunal de Grande Instance

Igor Dzialuk Independent Expert (former Undersecretary of State,

Ministry of Justice and former Prosecutor)


Side Bar