Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 19. juni 2012

Udvikling af en sammenhængende EU-politik på det strafferetlige område i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder – Kommissionen samler højtstående eksperter

Næstformand i Kommissionen og kommissær med ansvar for retlige anliggender, Viviane Reding, indledte i dag åbningsmødet for en ekspertgruppe vedrørende EU's politik på det strafferetlige område. Tyve højtstående eksperter, akademikere og fagfolk på det retlige område mødes for at drøfte en række nøglespørgsmål vedrørende strafferet i EU og rådgive Europa-Kommissionen herom. Gruppen omfatter dommere, anklagere og forsvarsadvokater fra tretten forskellige EU-medlemsstater, som bredt repræsenterer de forskellige retlige traditioner i EU (se bilaget).

Ekspertgruppen skal være med til at forbedre kvaliteten af EU-retten på det strafferetlige område i lyset af de nye regler i Lissabontraktaten og chartret om de grundlæggende rettigheder. Gruppen, der skal mødes to gange om året, blev nedsat efter, at der i september 2011 blev offentliggjort en meddelelse om strafferet i EU, hvori Kommissionen fastsætter de strategier og principper, den har til hensigt at anvende, når EU-retten på det strafferetlige område skal anvendes til at styrke gennemførelsen af EU's politikker og beskytte borgernes interesser (se IP/11/1049).

Næstformand i Kommissionen og kommissær med ansvar for retlige anliggender, Viviane Reding, sagde, at med Lissabontraktatens ikrafttræden råder Den Europæiske Union over endnu bedre værktøjer til ved brug af strafferetten at bekæmpe kriminalitet på tværs af grænserne med, men at der dog også er en klar retlig og demokratisk grænse for, hvad vi kan gøre. Hun tilføjede, at man ved udviklingen af EU-retten på det strafferetlige område hele tiden skal have de grundlæggende rettigheder for øje, navnlig retten til en retfærdig rettergang, og det skal ske med Europa-Parlamentets godkendelse og i respekt for de forskellige retssystemer og ‑traditioner i EU. Hun fortsatte med at sige, at den uvurderlige ekspertise, der er samlet i ekspertgruppen om strafferet, vil sætte Europa-Kommissionen i stand til at udvikle en mere sammenhængende tilgang til strafferet på EU-plan.

Baggrund

EU-retten på det strafferetlige område skal være med til at sikre, at regler, der gælder for hele EU, respekteres. Reglerne om forebyggelse af manipulering af de finansielle markeder gennem f.eks. insiderhandel (IP/11/1218), om beskyttelse af skatteydernes penge mod svig (IP/11/644) eller om beskyttelse af miljøet er kun effektive, hvis de håndhæves.

EU's ministerråd har i mere end et årti udarbejdet strafferetlige regler med henblik på bedre at kunne bekæmpe kriminalitet, som er blevet stadig mere international og sofistikeret, men disse regler manglede ofte et sammenhængende strategisk grundlag.

Lissabontrakaten gør det muligt for EU at anvende de strafferetlige regler til at styrke håndhævelsen af EU's politikker og regler. De strafferetlige forskrifter skal nu vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet under fuld kontrol af Den Europæiske Unions Domstol. Derudover bliver de nationale parlamenter opfordret til at spille en stærkere rolle ved udviklingen af EU-retten på det strafferetlige område.

I lyset af disse retlige ændringer offentliggjorde Europa-Kommissionen i september 2011 et strategidokument med titlen "Mod en EU-politik på det strafferetlige område – Sikre effektiv gennemførelse af EU's politikker gennem strafferetten", hvori der redegøres for, hvad EU bør gøre for at fastlægge en sammenhængende og ensartet EU-politik på det strafferetlige område.

Med nedsættelsen af dagens ekspertgruppe fører Kommissionen det ud i livet, som den bebudede i september 2011. Den 21. februar 2012 vedtog Kommissionen en afgørelse om nedsættelse af ekspertgruppen, som holdt sit første møde i Bruxelles i dag.

Gruppens sammensætning har til formål at sikre et højt ekspertiseniveau og så vidt muligt en passende afbalancering, hvad angår kompetencer, geografisk oprindelse og køn. Medlemmerne har et personligt mandat på tre år og aflønnes ikke.

Drøftelserne under åbningsmødet i dag fokuserede på to tilbagevendende emner, nemlig samspillet mellem administrative og strafferetlige sanktioner samt medlemsstaternes pligt til at sikre, at der idømmes strafferetlige sanktioner, der "er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning".

Yderligere oplysninger

SPEECH/12/461

Nyhedsrum for Generaldirektoratet for Retlige Anliggender:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

EU's politik på det strafferetlige område:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/index_en.htm

Websted for Viviane Reding, næstformand og EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Annex: Members of the Expert Group on EU Criminal Policy

Academics

Peter Asp Professor, University of Stockholm

Luigi Foffani Professor, University of Modena

Dan Frände Professor, University of Helsinki

Estella Baker Professor, University of Sheffield

Berend Ferdinand Keulen Professor, University of Groningen

Valsamis Mitsilegas Professor, University of London, Queen Mary

Helmut Satzger Professor, University of Munich

Jocelyne Leblois-Happe Professor, University of Strasbourg

Pedro Caeiro Professor, University of Coimbra

Kristine Strada-Rozenberga Professor, University of Latvia

Practitioners

Jorge Espina Prosecutor

Joachim Ettenhofer Prosecutor; EJN Contact Point

Mike Kennedy Crown Prosecution Service

Galina Toneva Deputy Prosecutor General

Ignazio Patrone Prosecutor General's Office

Margarete von Galen Defence Lawyer

Paul Garlick Barrister, QC

Hans Sundberg Judge, Court of Appeal

Béatrice Blanc Judge, President Tribunal de Grande Instance

Igor Dzialuk Independent Expert (former Undersecretary of State,

Ministry of Justice and former Prosecutor)


Side Bar