Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комнисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 19 юни 2012 г.

Изготвяне на последователна политика на ЕС в областта на наказателното право в съответствие с основните права: Комисията обединява експерти на високо равнище

Днес заместник-председателят на Европейската комисия и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг откри учредителното заседание на експертната група на ЕС по политиката в областта на наказателното право. Двадесет правни експерти, представители на академичната общност и практикуващи специалисти на високо равнище се срещат, за да обсъдят ключови въпроси, свързани с наказателното право на ЕС, и за да консултират Европейската комисия по тях. В групата участват съдии, прокурори и адвокати от тринадесет различни държави — членки на ЕС, които представляват основните правни традиции на ЕС (вж. приложението).

Експертната група ще допринесе за подобряването на качеството на законодателството на ЕС в областта на наказателното право с оглед на новите разпоредби от Договора от Лисабон и Хартата на основните права. Тя ще заседава два пъти годишно. Групата бе създадена вследствие на съобщението, посветено на политиката в областта на наказателното право, публикувано през септември 2011 г., в което Комисията представи стратегията и принципите, които възнамерява да прилага при използването на наказателното право на ЕС с цел да укрепи изпълнението на европейските политики и да защити интересите на гражданите (вж. IP/11/1049).

С влизането в сила на Договора от Лисабон Европейският съюз вече е много по-добре подготвен за борбата срещу трансграничната престъпност, като използва наказателното право. Съществуват обаче ясни правни и демократични ограничения за това, което можем да правим. Наказателното право на ЕС трябва да се изготвя, като винаги се вземат предвид основните права, по-специално правото на справедлив съдебен процес, в съгласие с Европейския парламент и при зачитане на различните правни системи и традиции в целия ЕС“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Безценният опит, събран в експертната група по наказателно право, ще позволи на Европейската комисия да разработи по-съгласуван подход към наказателното право на равнище ЕС.

Контекст

Наказателното право на ЕС ще спомогне да се гарантира, че се спазват правилата за целия ЕС. Правилата, предназначени за предотвратяване на манипулирането на финансовите пазари чрез практики като злоупотребата с вътрешна информация (IP/11/1218), правилата за защита на парите на данъкоплатците от измами (IP/11/644) или правилата за опазване на околната среда са ефективни само ако бъдат прилагани.

Повече от десет години Съветът на министрите на ЕС създава правила в областта на наказателното право, за да подобри борбата с престъпността, която става все по-международна и по-усъвършенствана. За тези разпоредби обаче често липсва съгласувана политическа основа.

Договорът от Лисабон позволява на ЕС да използва наказателното право, за да укрепи прилагането на политиките и правилата на ЕС. Законодателството в областта на наказателното право вече трябва да бъде прието от Европейския парламент и от Съвета под пълния контрол на Съда. Освен това националните парламенти са приканват да играят важна роля в изготвянето на законодателството на ЕС в областта на наказателното право.

Предвид промените в правната действителност през септември 2011 г. Европейската комисия публикува документ за политиката, озаглавен „Към политика на ЕС в областта на наказателното право: гарантиране на ефективно прилагане на политиките на ЕС чрез наказателното право“, в който са посочени условията, при които Съюзът следва да въведе съгласувана и последователна политика на ЕС в областта на наказателното право.

Със създаването на експертната група Комисията изпълнява заявеното от нея през миналия септември. На 21 февруари 2012 г. Комисията прие решение за създаване на групата, която проведе първото си заседание в Брюксел днес.

Съставът на групата има за цел да осигури високо равнище на експертни познания и, доколкото е възможно, подходящ баланс по отношение на компетенциите, географския произход и пола. Членовете разполагат с мандат от три години и действат от свое име без заплащане.

Акцентът в дискусиите по време на учредителното заседание днес бе поставен върху две често срещани теми – взаимодействието между административни и наказателни санкции, както и задължението на държавите членки да предвидят „ефективни, съразмерни и възпиращи“ наказателни санкции.

За повече информация:

SPEECH/12/461

Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Политика на ЕС в областта на наказателното право :

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy/index_en.htm

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Annex: Members of the Expert Group on EU Criminal Policy

Academics

Peter Asp Professor, University of Stockholm

Luigi Foffani Professor, University of Modena

Dan Frände Professor, University of Helsinki

Estella Baker Professor, University of Sheffield

Berend Ferdinand Keulen Professor, University of Groningen

Valsamis Mitsilegas Professor, University of London, Queen Mary

Helmut Satzger Professor, University of Munich

Jocelyne Leblois-Happe Professor, University of Strasbourg

Pedro Caeiro Professor, University of Coimbra

Kristine Strada-Rozenberga Professor, University of Latvia

Practitioners

Jorge Espina Prosecutor

Joachim Ettenhofer Prosecutor; EJN Contact Point

Mike Kennedy Crown Prosecution Service

Galina Toneva Deputy Prosecutor General

Ignazio Patrone Prosecutor General's Office

Margarete von Galen Defence Lawyer

Paul Garlick Barrister, QC

Hans Sundberg Judge, Court of Appeal

Béatrice Blanc Judge, President Tribunal de Grande Instance

Igor Dzialuk Independent Expert (former Undersecretary of State,

Ministry of Justice and former Prosecutor)


Side Bar