Navigation path

Left navigation

Additional tools

europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 19 juni 2012

Kampen mot vår tids slaveri: 40 nya åtgärder i EU:s nya strategi mot människohandel

Hundratusentals personer smugglas varje år i EU. Kvinnor och män, pojkar och flickor som befinner sig i utsatta situationer är föremål för handel för sexuellt utnyttjande eller utnyttjande av arbetskraft samt avlägsnande av organ, tiggeri, slaveriliknande arbete i hemmet, tvångsäktenskap, olagliga adoptioner och andra former av utnyttjande.

Idag antog kommissionen EU:s strategi för utrotning av människohandel (2012–2016), en rad konkreta och praktiska åtgärder som ska genomföras under de kommande fem åren. Dessa omfattar inrättandet av nationella brottsbekämpande myndigheter som är specialiserade på människohandel och av gemensamma utredningsgrupper för att beivra gränsöverskridande ärenden.

Slaveri existerar tyvärr inte bara i historieböckerna. Det är avskyvärt att se att än idag säljs människor till tvångsarbete eller prostitution. Säkerställa att brottsoffer kan få stöd och lagföra människosmugglare är kärnan i våra insatser. Vi har långt kvar, men vi kan bara ha ett mål: Att utrota människohandel, sade Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor.

En ny europeisk strategi

Strategin omfattar förebyggande, skydd och stöd till offer samt lagföring av människosmugglare. Planen innehåller fem prioriteringar och vidare skisseras en rad initiativ för var och en av dem, t.ex.

  • Stödja inrättandet av nationella brottsbekämpande myndigheter som är specialiserade på människohandel.

  • Inrätta gemensamma utredningsgrupper med deltagande av Europol och Eurojust i alla fall av gränsöverskridande människohandel.

  • Tillhandahålla tydlig information till brottsoffer om deras rättigheter enligt EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen, i synnerhet deras rätt till stöd och hälso- och sjukvård och deras rätt till uppehållstillstånd och deras rättigheter som arbetstagare.

  • Skapa en EU-mekanism för att bättre identifiera, vidareslussa, skydda och bistå offer för människohandel.

  • Inrätta en europeisk företagssammanslutning mot människohandel (European Business Coalition) och förbättra samarbetet mellan företag och intressenter.

  • Upprätta en plattform för organisationer i det civila samhället och tjänsteleverantörer som arbetar med skydd av och hjälp till offer i EU-länderna och tredjeländer.

  • Stödja forskningsprojekt för att undersöka internet och sociala nätverk som blir alltmer populära rekryteringsverktyg för människohandlare.

Några siffror:

Enligt de senaste uppskattningarna från Internationella arbetsorganisationen ILO, uppgår antalet offer för tvångsarbete och sexuellt utnyttjande till 20,9 miljoner i hela världen. 5,5 miljoner av dessa är barn. Enligt Europol säljs barn in i brottslig verksamhet såsom organiserat tiggeri och snatteri som varor med prislappar på 20 000 euro.

Det uppskattade antalet offer i de utvecklade ekonomierna (USA, Kanada, Australien, Japan, Norge och EU-länder) uppgår till 1,5 miljoner tvångsarbetare, vilket är 7% av antalet i hela världen. Människohandel skapar mer än 25 miljarder euro per år i vinst för internationella kriminella organisationer i hela världen. Trots att många av offren kommer från länder utanför EU ökar människohandeln med EU-medborgare inom EU.

Preliminära uppgifter som samlats in på EU-nivå förefaller vara samstämmiga med dem som tillhandahålls av internationella organisationer, t.ex. FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå (UNODC) som visar att tre fjärdedelar av de registrerade offren var föremål för människohandel som syftar till sexuell exploatering (76% under 2010). Andra är offer för tvångsarbete (14%), tiggeri (3%) och slaveriliknande arbete i hemmet (1%).

Från en könsspecifik synvinkel framgår det av tillgängliga uppgifter att kvinnor och flickor är de huvudsakliga offren för människohandel. Kvinnliga offer stod för 79% (varav 12% var flickor ) och män för 21% (varav 3% var pojkar) av offren mellan 2008 och 2010.

Alltför få av förövarna hamnar dock till slut i fängelse medan offren har svårt att återhämta sig och återintegreras i samhället. Antalet fällande domar i fall av människohandel har minskat från omkring 1 500 under 2008 till omkring 1 250 under 2010. Alla medborgare i EU är överens om att någonting måste göras. Den senaste undersökningen visar att 93% av medborgarna är överens om att EU:s medlemsstater bör samarbeta för att lösa problemet med människohandel.

Bakgrund

Med ”EU:s strategi för utrotande av människohandel (2012–2016)” inriktar sig kommissionen på konkreta åtgärder som kommer att stödja och komplettera genomförandet av EU:s lagstiftning om människohandel (direktiv 2011/36/EU) - vars slutdatum för genomförande är april 2013.

De åtgärder som ingår i strategin är resultatet av omfattande samråd med experter, regeringar, det civila samhället och internationella organisationer, arbetsmarknadens parter och akademiker. De återspeglar de viktigaste frågorna samt synpunkter från offer, och kommer att komplettera befintliga insatser.

Strategin kommer nu att diskuteras i Europaparlamentet och rådet.

Kommissionen kommer att fortsätta att bedöma de framsteg som gjorts när det gäller att lösa problemet med människohandeln och kommer vartannat år att rapportera till Europaparlamentet och rådet. Den första rapporten, som ska läggas fram 2014, kommer att inbegripa en utvärdering efter halva tiden av strategin.

Läs mer:

MEMO/12/455

Intervjuer med offer för människohandel finns att ladda ned på följande länk:

http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?&focusid=264&page=focus&sitelang=en

Webbplats för Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Webbplats för generaldirektoratet för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Europeiska kommissionens hemsida för bekämpning av människohandel:

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/index

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar