Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 19. junija 2012

Boj proti novodobnemu suženjstvu: v okviru strategije EU proti trgovini z ljudmi sprejetih 40 novih ukrepov

V Evropski uniji vsako leto na sto tisoče ljudi postane žrtev trgovine z ljudmi. Ženske in moški, deklice in dečki v ranljivem položaju so tako predmet trgovanja za namene spolnega izkoriščanja ali izkoriščanja delovne sile, odvzema organov, prosjačenja, služabništva, prisilne zakonske zveze, nezakonite posvojitve in drugih oblik izkoriščanja.

Evropska komisija je danes sprejela Strategijo EU za odpravo trgovine z ljudmi (2012–2016) s svežnjem oprijemljivih in praktičnih ukrepov, ki se bodo izvajali v naslednjih petih letih. Ti vključujejo ustanovitev nacionalnih enot kazenskega pregona, specializiranih za boj proti trgovini z ljudmi, ter oblikovanje skupnih preiskovalnih enot EU za pregon v primerih čezmejne trgovine z ljudmi.

„Na žalost suženjstvo ni nekaj, kar se obravnava samo še v zgodovinskih učbenikih. Spoznanje, da so dandanes ljudje še vedno na prodaj, da so blago trgovcev, ki jih silijo v opravljanje prisilnega dela in prostitucijo, je pretresljivo. S sprejetimi ukrepi želimo žrtvam zagotoviti podporo, trgovce z ljudmi pa privesti pred roko pravice. Pred očmi imamo samo en cilj, čeprav ga še zdaleč nismo dosegli, in to je odprava trgovine z ljudmi, “ je dejala evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström.

Nova evropska strategija

Strategija vključuje ukrepe za preprečevanje trgovine z ljudmi, za zagotavljanje zaščite in podpore žrtvam ter za pregon trgovcev z ljudmi. V strategiji je opredeljenih pet prednostnih nalog, v zvezi z vsako pa je na kratko predstavljena tudi vrsta pobud, ki vključujejo:

  • podporo za ustanovitev nacionalnih enot kazenskega pregona, specializiranih za trgovino z ljudmi,

  • oblikovanje skupnih preiskovalnih skupin ter vključitev Evropskega policijskega urada (Europol) in Urada za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) v reševanje primerov čezmejne trgovine z ljudmi,

  • zagotavljanje jasnih informacij žrtvam o njihovih pravicah v okviru zakonodaje EU in nacionalne zakonodaje, zlasti informacij o njihovi pravici do pomoči in zdravstvenega varstva, do dovoljenja za bivanje in o njihovih pravicah v okviru delovne zakonodaje,

  • oblikovanje mehanizma EU, ki bi pripomogel k lažjemu prepoznavanju žrtev trgovine z ljudmi, žrtvam zagotovil napotitev na ustrezne institucije, varovanje in pomoč,

  • ustanovitev Evropske poslovne koalicije proti trgovini z ljudmi za boljše sodelovanje med podjetji in zainteresiranimi stranmi,

  • vzpostavitev platforme EU za organizacije civilne družbe in ponudnike storitev, ki bi delovali na področju zagotavljanja zaščite in pomoči žrtvam v državah članicah in tretjih državah,

  • podporo raziskovalnim projektom za preučevanje spleta in družabnih omrežij, ki jih trgovci z ljudmi vedno pogosteje uporabljajo za novačenje.

Nekaj številk

Po nedavnih ocenah Mednarodne organizacije dela (ILO) je po svetu 20,9 milijona žrtev prisilnega dela, ki vključuje tudi prisilno spolno izkoriščanje. Od tega je med žrtvami 5,5 milijona otrok. Po podatkih Evropskega policijskega urada (Europola) se z otroci, ki so prisiljeni v sodelovanje pri kriminalnih dejavnostih, kot sta na primer organizirano prosjačenje in kraja v trgovinah, trguje kot s tržnimi dobrinami, pri čemer cena za enega otroka znaša 20 000 EUR.

Ocenjeno število žrtev v razvitih gospodarstvih (Združene države, Kanada, Avstralija, Japonska, Norveška in države EU) znaša okrog 1,5 milijona prisilnih delavcev, kar pomeni 7-odstotni delež v svetovnem merilu. Trgovina z ljudmi mednarodnim hudodelskim združbam po svetu ustvari več kot 25 milijard evrov dobička na leto. Čeprav mnoge žrtve prihajajo iz držav, ki niso članice EU, je mogoče trditi, da se obseg notranje trgovine z ljudmi (trgovanje z državljani EU znotraj Evropske unije) povečuje.

Prvi podatki na ravni Evropske unije, ki so jih zbrale države članice, se ujemajo s podatki mednarodnih organizacij, kot je Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC), in kažejo, da so bile tri četrtine žrtev v državah članicah Evropske unije predmet trgovine z ljudmi z namenom spolnega izkoriščanja (76 % v letu 2010). Preostale žrtve so bile primorane opravljati prisilno delo (14 %), prosjačiti (3 %) ali pa so bile prisiljene v služabništvo (1 %).

Prvi podatki o spolu žrtev kažejo, da med žrtvami trgovine z ljudmi prevladujejo ženske in deklice. Med žrtvami v obdobju 2008–2010 je bilo tako 79 % žensk (od tega je bilo 12 % deklic) in 21 % moških (od tega je bilo 3 % dečkov).

Kljub temu pa premalo storilcev pristane za zapahi, medtem ko si žrtve s težavo opomorejo in se ponovno vključijo v družbo. Prvi rezultati na podlagi nedavno zbranih podatkov kažejo, da je število obsodb v primerih trgovine z ljudmi upadlo s 1 500 v letu 2008 na okrog 1 250 v letu 2010. Evropejci so si enotni, da je treba ukrepati. Po najnovejši anketi je 93 % državljanov mnenja, da bi morale države članice EU sodelovati v boju proti trgovini z ljudmi.

Ozadje

Evropska komisija se bo na podlagi Strategije EU za odpravo trgovine z ljudmi (2012–2016) osredotočila na konkretne ukrepe, ki bodo podprli in dopolnili izvajanje zakonodaje EU o trgovini z ljudmi (Direktiva 2011/36/EU), ki naj bi jo države članice prenesle v nacionalno pravo najpozneje do aprila 2013.

Ukrepi iz strategije so rezultat izčrpnih posvetovanj s strokovnjaki, vladami, predstavniki civilne družbe, mednarodnimi organizacijami, socialnimi partnerji in stroko. Odražajo njihove glavne pomisleke, pa tudi stališča žrtev, in dopolnjujejo obstoječa prizadevanja.

O strategiji bosta zdaj razpravljala Evropski parlament in Svet.

Evropska komisija bo tudi v prihodnje ocenjevala doseženi napredek v zvezi z bojem proti trgovini z ljudmi in bo o tem vsaki dve leti poročala Evropskemu parlamentu in Svetu. Prvo poročilo, ki bo objavljeno leta 2014, bo vključevalo vmesno oceno strategije.

Dodatne informacije

MEMO/12/455

Intervjuji z žrtvami trgovine z ljudmi v elektronski obliki, ki jih je mogoče naložiti na računalnik:

http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?&focusid=264&page=focus&sitelang=en.

Spletna stran evropske komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm.

Spletna stran Generalnega direktorata za notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm.

Spletna stran Evropske komisije za boj proti trgovini z ljudmi:

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/index.

Kontakti :

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar