Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 19 juni 2012

De strijd tegen moderne slavernij: 40 nieuwe maatregelen voor een EU-strategie tegen mensenhandel

Ieder jaar worden er in de EU honderdduizenden mensen verhandeld. Vrouwen en mannen en jongens en meisjes die zich in kwetsbare posities bevinden, worden verhandeld om vervolgens te worden uitgebuit. Daarbij kan het gaan om seksuele uitbuiting, dwangarbeid, het wegnemen van organen, bedelarij, gedwongen huiselijke arbeid, gedwongen huwelijken, illegale adoptie of andere vormen van uitbuiting.

De Commissie heeft vandaag de EU-strategie voor de uitroeiing van mensenhandel 2012-2016 goedgekeurd. Deze strategie omvat een reeks concrete en praktische maatregelen die de komende vijf jaar moeten worden uitgevoerd. De oprichting van in de bestrijding van mensenhandel gespecialiseerde nationale rechtshandhavingsteams en de oprichting van gezamenlijke Europese onderzoeksteams, die voor grensoverschrijdende gevallen van mensenhandel vervolging gaan instellen, maken deel uit van deze maatregelen.

Slavernij behoort helaas nog niet tot het verleden. Het is afschuwelijk te moeten vaststellen dat ook in deze tijd mensen nog te koop worden aangeboden en worden verhandeld met het oog op dwangarbeid of prostitutie. Wij proberen er vooral voor te zorgen dat slachtoffers ondersteuning kunnen krijgen en dat mensenhandelaren voor de rechter worden gebracht. Wij zijn er nog lang niet, maar we kunnen maar één doel hebben: het uitroeien van mensenhandel”. Aldus Cecilia Malmström, de Europese commissaris voor Binnenlandse Zaken.

Een nieuwe Europese strategie

De strategie richt zich onder meer op het voorkomen van menshandel, het beschermen en ondersteunen van slachtoffers en de vervolging van de mensenhandelaren. Er zijn vijf prioriteiten en voor elk van die prioriteiten wordt in de strategie een reeks initiatieven omschreven. Daarbij valt te denken aan:

  • steun voor de oprichting van in de bestrijding van mensenhandel gespecialiseerde nationale rechtshandhavingsteams;

  • de oprichting van gezamenlijke onderzoeksteams. Europol en Eurojust zullen in dat kader worden betrokken bij alle grensoverschrijdende gevallen van mensenhandel;

  • de verstrekking van duidelijke informatie aan slachtoffers over hun rechten op grond van de EU- en de nationale wetgeving, met name over hun recht op bijstand en gezondheidszorg, hun recht op een verblijfsvergunning en hun recht om te werken;

  • de oprichting van een EU-mechanisme dat moet bijdragen tot het beter herkennen, verwijzen, beschermen en bijstaan van slachtoffers van mensenhandel;

  • de oprichting van een Europese bedrijfscoalitie tegen mensenhandel. Deze coalitie moet de samenwerking tussen ondernemingen en andere belanghebbenden verbeteren;

  • de oprichting van een EU-platform van maatschappelijke organisaties en dienstverleners die zich in de lidstaten en derde landen bezighouden met de bescherming van en bijstand aan slachtoffers;

  • steun aan onderzoeksprojecten die zich richten op het internet en sociale netwerken, omdat dit voor mensenhandelaren steeds populairdere instrumenten worden om te ronselen.

Enkele cijfers

Volgens recente schattingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) zijn wereldwijd 20,9 miljoen mensen het slachtoffer van dwangarbeid, waaronder ook gedwongen seksuele uitbuiting moet worden verstaan. 5,5 miljoen slachtoffers zijn kinderen. Volgens Europol worden kinderen gedwongen tot criminele activiteiten, zoals het in georganiseerd verband bedelen of winkeldiefstal, en worden zij verhandeld als goederen, met prijskaartjes van zo'n 20.000 EUR.

In de ontwikkelde economieën (VS, Canada, Australië, Japan, Noorwegen en de EU-landen) zijn naar schatting 1,5 miljoen mensen het slachtoffer van dwangarbeid, wat neerkomt op 7% van het totale aantal wereldwijd. De mensenhandel levert criminele organisaties over de hele wereld jaarlijks meer dan 25 miljard EUR winst op. Hoewel veel slachtoffers uit niet-EU-landen komen, blijkt de interne mensenhandel (waarbij EU-burgers binnen de EU worden verhandeld) steeds vaker voor te komen.

De voorlopige gegevens die door de lidstaten op het niveau van de EU zijn verzameld, lijken overeen te komen met die van internationale organisaties als het Bureau van de Verenigde Naties voor drugs- en misdaadbestrijding (UNODC) en laten zien dat driekwart van de slachtoffers in de lidstaten van de EU wordt verhandeld met het oog op seksuele uitbuiting (76% in 2010). Andere slachtoffers worden gedwongen te werken (14%), te bedelen (3%) of als slaaf in de huishouding gebruikt (1%).

De beschikbare voorlopige gegevens tonen aan dat vooral vrouwen en meisjes het slachtoffer van mensenhandel zijn; tussen 2008 en 2010 was 79% van de slachtoffers vrouw (van wie 12% meisjes) en 21% man (van wie 3% jongens).

Te weinig daders eindigen echter de tralies, terwijl slachtoffers de grootste moeite hebben de draad weer op te pakken en opnieuw een plaats in de samenleving te vinden: op grond van recente gegevens kan voorlopig worden geconcludeerd dat het aantal veroordelingen wegens mensenhandel is afgenomen van ongeveer 1 500 in 2008 tot zo’n 1 250 in 2010. In Europa is iedereen het erover eens dat er iets moet gebeuren: volgens de laatste enquête is 93% van de burgers van mening dat de lidstaten van de EU moeten samenwerken in de strijd tegen mensenhandel.

Achtergrond

Met de “EU-strategie voor de uitroeiing van mensenhandel 2012-2016” richt de Commissie zich met name op concrete maatregelen die uitvoering van de wetgeving van de EU op het gebied van mensenhandel (Richtlijn 2011/36/EU) zullen ondersteunen en aanvullen. De richtlijn moet uiterlijk in april 2013 zijn omgezet in nationale wetgeving.

De maatregelen waarin de strategie voorziet, zijn het resultaat van uitgebreide raadplegingen van deskundigen, overheden, maatschappelijke en internationale organisaties, sociale partners en wetenschappers. Zij geven uitdrukking aan dat wat deze groepen in hoofdzaak bezighoudt en ook aan de mening van slachtoffers en vullen de bestaande activiteiten aan.

De strategie zal nu worden besproken in het Europees Parlement en de Raad.

De Commissie zal de vooruitgang die in de strijd tegen de menshandel wordt geboekt, blijven beoordelen en om de twee jaar verslag uitbrengen aan het Europees Parlement en de Raad. Het eerste verslag, dat in 2014 zal worden uitgebracht, zal een tussentijdse evaluatie van de strategie bevatten.

Voor meer informatie

MEMO/12/455

Downloadbare versies van interviews met slachtoffers van mensenhandel:

http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?&focusid=264&page=focus&sitelang=en

Homepage van Cecilia Malmström, commissaris voor Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Homepage van DG Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Website van de Commissie over de bestrijding van mensenhandel:

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/index

Contact :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar