Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 19. jūnijā

Mūsdienu verdzības apkarošana: 40 jaunas darbības, īstenojot ES Stratēģiju pret cilvēku tirdzniecību

Ik gadu ES par cilvēku tirdzniecības upuriem kļūst simtiem tūkstošu cilvēku. Sievietes un vīriešus, zēnus un meitenes, kuri ir neaizsargātā situācijā, pārdod, lai viņus pakļautu seksuālai izmantošanai, darba ekspluatācijai, orgānu izņemšanai, ubagošanai, mājkalpībai, piespiedu laulībām, nelikumīgai adopcijai, un izmantotu citos veidos.

Šodien Komisija pieņēma ES Stratēģiju cilvēku tirdzniecības izskaušanai (2012.‑2016. gads), kurā paredzētas konkrētas un praktiskas darbības, kas tiks īstenotas nākamo piecu gadu laikā. Šo darbību ietvaros paredzēts izveidot valstu tiesībaizsardzības vienības, kas specializējušās cilvēku tirdzniecības apkarošanā, un Eiropas kopējas izmeklēšanas grupas kriminālvajāšanai pārrobežu cilvēku tirdzniecības gadījumos.

"Diemžēl verdzība pastāv ne tikai vēstures grāmatās. Tas ir šausminoši, ka mūsdienās cilvēki joprojām tiek pārdoti un pakļauti piespiedu darbam vai prostitūcijai. Mūsu galvenie uzdevumi ir nodrošināt atbalstu upuriem un saukt pie atbildības cilvēku tirdzniecības veicējus. Lai arī šim nolūkam vēl jāpaveic daudz, mums var būt tikai viens mērķis: izskaust cilvēku tirdzniecību," sacīja iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.

Jauna Eiropas stratēģija

Stratēģija aptver cilvēku tirdzniecības novēršanu, upuru aizsardzību un atbalstu viņiem, kā arī cilvēku tirdzniecības veicēju kriminālvajāšanu. Stratēģijā ir izvirzītas piecas prioritārās jomas, un katrā no tām ir izklāstīta virkne darbību, piemēram:

  • atbalsts valstu tiesībaizsardzības vienību izveidošanai, kas ir specializējušās cilvēku tirdzniecības apkarošanā;

  • kopēju izmeklēšanas grupu izveidošana un Eiropola un Eurojust līdzdalība visās pārrobežu cilvēku tirdzniecības lietās;

  • skaidras informācijas sniegšana upuriem par viņu tiesībām, kas nostiprinātas ES un valstu tiesību aktos, jo īpaši par tiesībām uz palīdzību un veselības aprūpi, tiesībām uz uzturēšanās atļauju un darba tiesībām;

  • ES mehānisma izveidošana cilvēku tirdzniecības upuru identifikācijai, konsultēšanai, aizsardzībai un atbalsta sniegšanai viņiem;

  • Eiropas Uzņēmēju koalīcijas pret cilvēku tirdzniecību izveidošana, lai uzlabotu uzņēmēju un citu iesaistīto pušu sadarbību;

  • ES platformas izveidošana no pilsoniskās sabiedrības organizācijām un pakalpojumu sniedzējiem, kuri dalībvalstīs un trešās valstīs nodarbojas ar upuru aizsardzību un atbalsta sniegšanu viņiem;

  • atbalsts pētījumu projektiem, kuros analizē interneta un sociālo tīklu arvien plašāko izmantošanu cilvēku tirdzniecības upuru vervēšanai.

Dažādi dati

Saskaņā ar aplēsēm, ko nesen veikusi Starptautiskā Darba organizācija (SDO), visā pasaulē no piespiedu darba, tajā skaitā no seksuālas izmantošanas, cieš 20,9 miljoni cilvēku. No tiem 5,5 miljoni ir bērni. Saskaņā ar Eiropola datiem bērnus, kurus piespiež veikt noziedzīgas darbības, piemēram, organizētu ubagošanu un zādzības tirdzniecības vietās, pārdod kā preci par cenu 20 000 eiro.

Saskaņā upuru skaita aplēsēm attīstītajās valstīs (ASV, Kanādā, Austrālijā, Japānā, Norvēģijā un ES valstīs) piespiedu darbu veic aptuveni 1,5 miljoni cilvēku, un tas ir 7% no kopskaita pasaulē. Starptautiskajām noziedzīgajām organizācijām visā pasaulē cilvēku tirdzniecība ik gadu ienes vairāk nekā 25 miljardu eiro peļņu. Lai gan daudzi upuri nav no ES valstīm, iekšējā cilvēku tirdzniecība (t.i., ES pilsoņu tirdzniecība ES robežās) paplašinās.

Sākotnējie dati, ko ES līmenī apkopojušas dalībvalstis, atbilst starptautisko organizāciju, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja (UNODC), sniegtajiem datiem, kuri liecina, ka trīs ceturtdaļas no ES identificētajiem cilvēku tirdzniecības upuriem tiek pakļauti seksuālai izmantošanai. Pārējos upurus pakļauj darba ekspluatācijai (14%), ubagošanai (3%) un mājkalpībai (1%).

Ņemot vērā dzimumu dimensiju, sākotnēji pieejamie dati liecina, ka cilvēku tirdzniecības upuri pamatā ir sievietes un meitenes; laika posmā no 2008. gada līdz 2010. gadam 79% no upuriem bija sievietes (12% no šā skaita bija meitenes), un 21% no upuriem – vīrieši (3% no šā skaita bija zēni).

Neskatoties uz to, pārāk maz cilvēku tirdzniecības veicēju tiek notiesāti ar brīvības atņemšanu, un upuri saskaras ar grūtībām, atgūstoties un atkal iekļaujoties sabiedrībā: nesen apkopoto datu sākotnējā analīze liecina, ka notiesājošu spriedumu skaits cilvēku tirdzniecības lietās ir samazinājies no 1500 šādiem spriedumiem 2008. gadā līdz aptuveni 1250 šādiem spriedumiem 2010. gadā. Eiropas iedzīvotāji ir vienisprātis, ka nepieciešams rīkoties: jaunākajā pētījumā 93% no aptaujātajiem piekrita, ka ES dalībvalstīm būtu jāsadarbojas, lai apkarotu cilvēku tirdzniecību.

Vispārīga informācija

Ar ES Stratēģiju cilvēku tirdzniecības izskaušanai (2012.‑2016. gads) Komisija koncentrējas uz konkrētām darbībām, kuras sekmēs ES tiesiskā regulējuma īstenošanu cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā (Direktīva 2011/36/ES), kura transponēšanas termiņš ir 2013. gada aprīlis, un to papildinās.

Stratēģijā iekļautās darbības ir izstrādātas plašās apspriedēs ar ekspertiem, valdībām, pilsonisko sabiedrību, starptautiskajām organizācijām, sociālajiem partneriem un akadēmisko aprindu pārstāvjiem. Tajās atspoguļoti šo iesaistīto pušu galvenie apsvērumi un upuru viedokļi. Šīs darbības papildinās jau noritošos centienus.

Stratēģiju tagad apspriedīs Eiropas Parlaments un Padome.

Komisija turpinās novērtēt cilvēku tirdzniecības apkarošanā gūtos panākumus un reizi divos gados sniegs ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei. Pirmajā ziņojumā, kuru Komisija sniegs 2014. gadā, ietvers jaunās stratēģijas starpposma novērtējumu.

Papildu informācija

MEMO/12/455

Intervijas ar cilvēku tirdzniecības upuriem, lejupielādei paredzētas versijas:

http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?&focusid=264&page=focus&sitelang=en

Iekšlietu komisāres Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par cīņu pret cilvēku tirdzniecību:

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/index

Kontaktpersonas:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar