Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. birželio 19 d., Briuselis

Kova su šiuolaikine vergija: ES strategijoje numatyta 40 naujų kovos su prekyba žmonėmis priemonių

Kasmet Europos Sąjungoje prekiaujama šimtais tūkstančių žmonių. Pažeidžiamomis moterimis, vyrais, berniukais ir mergaitėmis prekiaujama siekiant juos išnaudoti seksualiai arba jie verčiami dirbti, atiduoti organus, elgetauti, tarnauti, susituokti, būti neteisėtai įvaikinti ar kitaip išnaudojami.

Šiandien Komisija priėmė prekybos žmonėmis panaikinimo ES strategiją (2012–2016 m.), kurioje išdėstyta konkrečių, praktinių priemonių, kurių reikėtų imtis per ateinančius penkerius metus. Tarp šių priemonių – nacionalinių teisėsaugos tarnybų, atsakingų už kovą su prekyba žmonėmis, įsteigimas ir bendrų Europos tyrimų grupių, kurių tikslas – vykdyti baudžiamąjį persekiojimą tarpvalstybinėse prekybos žmonėmis bylose, sudarymas.

Deja, vergovė dar nenugrimzdo istorijos užmarštin. Baisu, kad šiais laikais žmonės tebėra išstatomi pardavimui ir verčiami dirbti ar užsiimti prostitucija. Pagrindinis mūsų tikslas – užtikrinti, kad aukos gautų paramą, o prekiautojai žmonėmis būtų nuteisti. Kelias dar ilgas, tačiau neturime kitos išeities, kaip panaikinti prekybą žmonėmis“, – teigė už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström.

Naujoji Europos strategija

Strategijoje numatyta prekybos žmonėmis prevencija, aukų apsauga ir rėmimas, taip pat baudžiamasis prekiautojų žmonėmis persekiojimas. Nustatyti penki prioritetai ir išdėstytos kiekvienam iš jų įgyvendinti skirtos iniciatyvos:

  • nacionalinių teisėsaugos tarnybų, atsakingų už kovą su prekyba žmonėmis, įsteigimo rėmimas;

  • bendrų tyrimų grupių sudarymas ir Europolo bei Eurojusto įtraukimas į visas tarpvalstybines prekybos žmonėmis bylas;

  • aiškios informacijos apie ES ir nacionalinėje teisėje nustatytas aukų teises, pavyzdžiui, teisę į paramą ir sveikatos priežiūrą, teisę gauti leidimą gyventi ir darbo teises, teikimas;

  • ES mechanizmo, pagal kurį būtų galima geriau nustatyti, nukreipti, apsaugoti ir paremti aukas, sukūrimas;

  • Europos įmonių kovos su prekyba žmonėmis koalicijos sudarymas siekiant pagerinti įmonių ir suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą;

  • ES pilietinės visuomenės organizacijų ir paslaugų teikėjų, teikiančių aukoms apsaugą ir paramą valstybėse narėse bei tam tikrose trečiosiose šalyse, forumo įkūrimas;

  • Mokslinių tyrimų projektų, kuriuose internetas ir socialiniai tinklai analizuojami kaip vis dažniau prekiautojų žmonėmis naudojamos aukų verbavimo priemonės.

Keletas skaičių

Naujausiais Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) skaičiavimais, pasaulyje verčiami dirbti ir seksualiai išnaudojami 20,9 mln. žmonių. 5,5 mln. iš jų – vaikai. Europolo duomenimis, vaikai verčiami užsiimti nusikalstama veikla, pavyzdžiui, organizuotai elgetauti ir vogti iš parduotuvių, ir parduodami kaip prekės už 20 000 eurų.

Apskaičiuota, kad išsivysčiusiose šalyse (JAV, Kanadoje, Australijoje, Japonijoje, Norvegijoje ir ES valstybėse narėse) priverstinį darbą dirba apie 1,5 mln. aukų, t. y. jos sudaro 7 proc. bendro skaičiaus pasaulyje. Kasmet prekyba žmonėmis tarptautinėms nusikaltėlių organizacijoms atneša per 25 mlrd. eurų. Nors daugelis aukų yra iš ES nepriklausančių šalių, panašu, kad vidaus prekyba žmonėmis (t. y. kai ES piliečiais prekiaujama ES viduje) didėja.

Atrodo, kad ES mastu valstybių narių surinkti preliminarūs duomenys atitinka tarptautinių organizacijų, kaip antai Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro (UNODC), pateiktus duomenis, iš kurių matyti, kad trimis ketvirtadaliais ES valstybėse narėse nustatytų aukų prekiauta siekiant jas išnaudoti seksualiai (2010 m. 76 proc.). Kitos aukos verčiamos dirbti (14 proc.), elgetauti (3 proc.) ir tarnauti (1 proc.).

Kalbant apie aukų lytį, turimi preliminarūs duomenys rodo, kad pagrindinės prekybos žmonėmis aukos yra moterys ir mergaitės. 2008–2010 m. moterys sudarė 79 proc. aukų (iš jų 12 proc. buvo mergaitės), o vyrai – 21 proc. (iš jų 3 proc. buvo berniukai).

Tačiau kol aukos iš visų jėgų stengiasi atsigauti ir vėl įsilieti į visuomenę, dar per mažai nusikaltėlių atsiduria už grotų: sprendžiant iš preliminaraus surinktų duomenų vertinimo, nuosprendžių prekybos žmonėmis bylose sumažėjo nuo 1 500 2008 m. iki maždaug 1 250 2010 m. Europiečiai sutinka, kad reikia kažko imtis: paskutinio tyrimo duomenimis, 93 proc. piliečių sutinka, kad ES valstybės narės turėtų bendradarbiauti sprendžiant prekybos žmonėmis problemą.

Pagrindiniai faktai

Prekybos žmonėmis panaikinimo ES strategija (2012–2016 m.) – viena iš konkrečių Komisijos priemonių, padėsiančių įgyvendinti ir papildysiančių prekybos žmonėmis srities ES teisės aktus (Direktyvą 2011/36/ES), kurią perkelti į nacionalinę teisę reikia iki 2013 m. balandžio mėn.

Į strategiją priemonės įtrauktos po išsamių konsultacijų su ekspertais, vyriausybėmis, pilietine visuomene, tarptautinėmis organizacijomis, socialiniais partneriais ir mokslininkais. Jos atspindi pagrindinius susirūpinimą keliančius klausimus bei aukų nuomones ir prisidės prie dabartinių pastangų.

Strategija perduodama svarstyti Europos Parlamentui ir Tarybai.

Komisija toliau vertins kovojant su prekyba žmonėmis padarytą pažangą ir kas dveji metai Europos Parlamentui ir Tarybai teiks šios srities ataskaitą. Pirmojoje ataskaitoje, kurią numatoma paskelbti 2014 m., bus pateiktas tarpinis strategijos vertinimas.

Daugiau informacijos

MEMO/12/455

Pokalbių su prekybos žmonėmis aukomis versijos parsisiųsti

http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?&focusid=264&page=focus&sitelang=en

Už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilios Malmström interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Vidaus reikalų generalinio direktorato interneto svetainės pradžios tinklalapis

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Europos Komisijos kovos su prekyba žmonėmis interneto svetainė

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/index

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone (+32-2) 298 09 63

Tove Ernst (+32-2) 298 67 64


Side Bar