Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 19. kesäkuuta 2012

Nykyajan orjuuden torjunta: EU:n strategiassa 40 ihmiskaupan vastaista uutta toimenpidettä

Sadattuhannet ihmiset joutuvat EU:ssa vuosittain ihmiskaupan uhreiksi. Heikossa asemassa olevia naisia, miehiä, tyttöjä ja poikia kaupataan tarkoituksena seksuaalinen tai työvoiman hyväksikäyttö, elinten poisto, kerjääminen, kotiorjuus, pakkoavioliitot, laiton adoptiotoiminta sekä muunlainen hyväksikäyttö.

Komissio hyväksyi tänään ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävän EU:n strategian vuosiksi 2012-2016. Se on joukko konkreettisia käytännön toimenpiteitä, jotka toteutetaan seuraavien viiden vuoden aikana. Niihin kuuluvat ihmiskaupan torjuntaan erikoistuneiden kansallisten lainvalvontayksikköjen perustaminen ja yhteiset eurooppalaiset tutkintaryhmät, jotka nostavat syytteitä rajat ylittävissä ihmiskauppatapauksissa.

”Orjuus ei ole valitettavasti jäänyt vielä historiaan. On järkyttävää todeta, että nykyaikanakin ihmisiä myydään pakkotyöhön ja prostituutioon. EU:n toimissa keskitytään tukemaan uhreja ja saattamaan ihmiskauppiaat vastuuseen. Työtä on vielä paljon, mutta tavoitteenamme on oltava ihmiskaupan hävittäminen kokonaan”, sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström totesi.

Uusi eurooppalainen strategia

Strategiaan kuuluu ihmiskaupan ehkäiseminen, uhrien suojelu ja tukeminen sekä ihmiskauppiaiden syytteeseen asettaminen. Strategiassa määritetään viisi ensisijaista tavoitetta ja niihin liittyvät toimet, joilla muun muassa

  • tuetaan ihmiskaupan torjuntaan erikoistuneiden kansallisten lainvalvontayksiköiden perustamista;

  • perustetaan yhteisiä tutkintaryhmiä ja otetaan Europol ja Eurojust mukaan tutkintaan kaikissa rajat ylittävän ihmiskaupan tapauksissa;

  • annetaan uhreille selkeitä tietoja heidän EU:n lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön mukaisista oikeuksistaan, erityisesti oikeudesta apuun ja terveydenhuoltoon, oikeudesta oleskelulupaan ja työntekijöiden oikeuksista;

  • luodaan EU-tason järjestelmä, jotta voidaan paremmin tunnistaa ihmiskaupan uhrit, ajaa heidän asiaansa sekä suojella ja auttaa heitä;

  • perustetaan ihmiskaupan vastainen eurooppalaisten yritysten yhteenliittymä, jolla parannetaan yritysten ja sidosryhmien välistä yhteistyötä;

  • perustetaan EU:n foorumi sellaisia kansalaisjärjestöjä ja palveluntarjoajia varten, jotka suojelevat ja auttavat ihmiskaupan uhreja jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa;

  • tuetaan tutkimushankkeita, joissa tutkitaan internetin ja sosiaalisten verkkojen kasvavaa roolia ihmiskauppiaiden käyttäminä rekrytointivälineinä.

Numerotietoja

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) viimeaikaisten arvioiden mukaan pakkotyön, mukaan lukien seksuaalinen hyväksikäyttö, uhreja on maailmanlaajuisesti 20,9 miljoonaa. Heistä 5,5 miljoonaa on lapsia. Europolin mukaan rikolliseen toimintaan, kuten järjestäytyneeseen kerjäämiseen ja myymälävarkauksiin, pakotettuja lapsia kaupataan kuin hyödykkeitä 20 000 euron hintaan.

Teollisuusmaissa (Yhdysvallat, Kanada, Australia, Japani, Norja ja EU-valtiot) arvioidaan olevan pakkotyössä noin 1,5 miljoonaa ihmistä. Tämä on noin seitsemän prosenttia maailmanlaajuisesta kokonaismäärästä. Ihmiskauppa tuottaa vuosittain maailmanlaajuisesti yli 25 miljardin euron voitot kansainvälisille rikollisjärjestöille. Monet uhrit ovat lähtöisin EU:n ulkopuolisista maista, mutta unionin sisäinen ihmiskauppa näyttää olevan kasvussa.

EU:n jäsenvaltioista kerätyt alustavat tiedot vaikuttavat johdonmukaisilta kansainvälisten järjestöjen, kuten YK:n huume- ja rikosjärjestön (UNODC), tietojen kanssa. Niistä käy ilmi, että kolme neljäsosaa EU:n jäsenvaltioissa ilmi tulleista uhreista on kaupattu seksuaalista hyväksikäyttöä varten (76 % vuonna 2010). Loput pakotettiin tekemään muuta työtä (14 %), kerjäämään (3 %) ja kotiorjiksi (1 %).

Sukupuolijakaumaa koskevat alustavat tiedot osoittavat, että ihmiskaupan uhrit ovat pääasiassa naisia ja tyttöjä. Vuosina 2008–2010 naispuolisten uhrien osuus oli 79 prosenttia (joista 12 prosenttia oli tyttöjä) ja miesten 21 prosenttia (joista 3 prosenttia oli poikia).

Rikoksentekijöistä liian pieni osa päätyy vankilaan, ja uhreilla on suuria vaikeuksia yrittäessään toipua ja sopeutua uudelleen yhteiskuntaan. Tuoreimpien alustavien tietojen mukaan ihmiskaupasta annettiin vuonna 2010 vain noin 1 250 tuomiota, kun tuomioita oli noin 1 500 vuonna 2008. Eurooppalaiset ovat yhtä mieltä siitä, että jotakin on tehtävä: Vastikään tehdyssä Eurobarometri-tutkimuksessa 93 prosenttia kansalaisista oli sitä mieltä, että EU:n jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä ihmiskaupan hävittämiseksi.

Tausta

Komissio on laatinut ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävän EU:n strategian vuosiksi 2012-2016. Siinä keskitytään konkreettisiin toimenpiteisiin, jotka tukevat ja täydentävät EU:n ihmiskaupan vastaisen lainsäädännön (direktiivi 2011/36/EU) täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. Direktiivi on saatettava osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä viimeistään huhtikuussa vuonna 2013.

Strategiaan sisältyvät toimenpiteet perustuvat asiantuntijoiden, hallitusten, kansalaisjärjestöjen, kansainvälisten organisaatioiden, työmarkkinaosapuolten ja tutkijoiden laaja-alaiseen kuulemiseen. Ne kuvastavat suurimpia huolenaiheita sekä uhrien näkemyksiä ja täydentävät nykyisiä toimia.

Strategia annetaan seuraavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi.

Komissio jatkaa ihmiskaupan torjunnan edistymisen arviointia ja laatii joka toinen vuosi kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Ensimmäiseen kertomukseen, joka annetaan vuonna 2014, sisältyy strategian väliarviointi.

Lisätietoja

MEMO/12/455

Ihmiskaupan uhrien haastatteluja (ladattavat versiot):

http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?&focusid=264&page=focus&sitelang=en

Sisäasioista vastaavan komissaari Cecilia Malmströmin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Sisäasioiden pääosaston kotisivut:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Euroopan komission ihmiskaupan torjunnan verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/index

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32-2) 298 09 63

Tove Ernst (+32-2) 298 67 64


Side Bar