Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2012

Καταπολέμηση της δουλείας της σημερινής εποχής: 40 νέα μέτρα για μια στρατηγική της ΕΕ με σκοπό την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αποτελούν θύματα εμπορίας στην ΕΕ κάθε χρόνο. Άνδρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια σε ευάλωτη κατάσταση αποτελούν αντικείμενο εμπορίου για σεξουαλική ή εργασιακή εκμετάλλευση, αφαίρεση οργάνων, επαιτεία, οικιακή δουλεία, εξαναγκασμό σε γάμο, παράνομη υιοθεσία και άλλες μορφές εκμετάλλευσης.

Σήμερα, η Επιτροπή υιοθέτησε τη Στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων (2012-2016), η οποία συνίσταται σε μια σειρά συγκεκριμένων και πρακτικών μέτρων που πρέπει να υλοποιηθούν μέσα στην επόμενη πενταετία. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται η σύσταση εθνικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου ειδικευμένων στην εμπορία ανθρώπων και η δημιουργία κοινών ευρωπαϊκών ομάδων έρευνας για τη δίωξη περιπτώσεων διασυνοριακής εμπορίας ανθρώπων.

«Δυστυχώς, η δουλεία δεν έχει ακόμη περάσει στην ιστορία. Είναι ανεπίτρεπτο στην εποχή μας να εξακολουθεί να γίνεται πώληση και διακίνηση ανθρώπινων όντων με σκοπό την καταναγκαστική εργασία ή την πορνεία. Στον πυρήνα των ενεργειών μας είναι η εξασφάλιση πρόσβασης των θυμάτων σε βοήθεια και η παραπομπή των σωματεμπόρων στη δικαιοσύνη. Απέχουμε ακόμη πολύ από το σημείο αυτό, αλλά πρέπει να έχουμε έναν μόνο στόχο: την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων», δήλωσε η επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Cecilia Malmström.

Μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική

Η στρατηγική περιλαμβάνει την πρόληψη, την προστασία και στήριξη των θυμάτων, καθώς και τη δίωξη των σωματεμπόρων. Προσδιορίζει πέντε προτεραιότητες και παρουσιάζει μια σειρά πρωτοβουλιών για την καθεμία, όπως:

  • Στήριξη της σύστασης εθνικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου ειδικευμένων στην εμπορία ανθρώπων.

  • Δημιουργία κοινών ομάδων έρευνας με τη συμμετοχή της Ευρωπόλ και της Eurojust σε κάθε περίπτωση διασυνοριακής εμπορίας ανθρώπων.

  • Παροχή στα θύματα σαφούς πληροφόρησης σχετικά με τα δικαιώματα που έχουν βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ και της εθνικής νομοθεσίας, και ιδίως το δικαίωμα σε αρωγή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το δικαίωμα σε άδεια διαμονής και τα εργασιακά δικαιώματα.

  • Δημιουργία ενός κοινοτικού μηχανισμού για τον καλύτερο εντοπισμό, παραπομπή, προστασία και αρωγή των θυμάτων.

  • Σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Συνασπισμού Επιχειρήσεων για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ενδιαφερομένων μερών.

  • Ίδρυση μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και παρόχων υπηρεσιών που ασχολούνται με την προστασία των θυμάτων και την παροχή βοήθειας σε κράτη μέλη και τρίτες χώρες.

  • Υποστήριξη ερευνητικών σχεδίων που μελετούν το Διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα ως όλο και πιο διαδεδομένα μέσα εξεύρεσης θυμάτων για τους σωματέμπορους.

Ορισμένα αριθμητικά στοιχεία:

Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ο αριθμός των θυμάτων καταναγκαστικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της καταναγκαστικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης, ανέρχεται σε 20,9 εκατομμύρια παγκοσμίως. Εξ αυτών 5,5 εκατομμύρια είναι παιδιά. Σύμφωνα με την Ευρωπόλ, τα παιδιά που εξαναγκάζονται σε εγκληματικές δραστηριότητες, όπως η οργανωμένη επαιτεία και οι μικροκλοπές από καταστήματα, πωλούνται ως εμπόρευμα με τιμή 20 000 ευρώ.

Ο εκτιμώμενος αριθμός θυμάτων στις ανεπτυγμένες οικονομίες (ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Ιαπωνία, Νορβηγία και χώρες της ΕΕ) ανέρχεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο άτομα σε καταναγκαστική εργασία, δηλαδή στο 7% του συνολικού αριθμού παγκοσμίως. Η εμπορία ανθρώπων αποφέρει κέρδη αξίας μεγαλύτερης από 25 δισεκατ. ευρώ ετησίως σε διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις, παγκοσμίως. Μολονότι πολλά από τα θύματα προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ, παρουσιάζεται αύξηση στην εσωτερική σωματεμπορία (δηλαδή πολιτών της ΕΕ που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας εντός των συνόρων της ΕΕ).

Προκαταρκτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από κράτη μέλη σε επίπεδο ΕΕ, συμφωνούν με εκείνα διεθνών οργανισμών, όπως το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον 'Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC), και δείχνουν ότι τα τρία τέταρτα των θυμάτων που εντοπίζονται στα κράτη μέλη της ΕΕ αποτελούν θύματα εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση (76% το 2010). Άλλα θύματα εξαναγκάζονται σε εργασία (14%), σε επαιτεία (3%) και σε οικιακή δουλεία (1%).

Από άποψη φύλου, τα διαθέσιμα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι θύματα σωματεμπορίας είναι κυρίως γυναίκες και κορίτσια. Από τα θύματα της περιόδου 2008 – 2010, το 79% ήταν θηλυκού γένους (εκ των οποίων 12% ήταν κορίτσια) και το 21% αρσενικού γένους (εκ των οποίων 3% ήταν αγόρια).

Ωστόσο, μέχρι στιγμής είναι πολύ λίγοι οι δράστες που καταλήγουν στη φυλακή, ενώ τα θύματά τους παλεύουν για να αποκατασταθούν και να επανενταχθούν στην κοινωνία: από στοιχεία που συγκεντρώθηκαν πρόσφατα συνάγεται προκαταρκτικά ότι ο αριθμός καταδικαστικών αποφάσεων σε υποθέσεις σωματεμπορίας μειώθηκε από περίπου 1 500 το 2008 σε περίπου 1 250 το 2010. Οι Ευρωπαίοι συμφωνούν πως επιβάλλεται η ανάληψη δράσης: στην τελευταία έρευνα το 93% των πολιτών συμφώνησε ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να συνεργάζονται για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων.

Ιστορικό του φακέλου

Με τη «Στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων (2012-2016)», η Επιτροπή επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες ενέργειες που θα υποστηρίξουν και θα συμπληρώσουν την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την εμπορία ανθρώπων (οδηγία 2011/36/EΕ) – η προθεσμία μεταφοράς της στις εθνικές νομοθεσίες είναι ο Απρίλιος του 2013.

Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη στρατηγική είναι προϊόν εκτενών διαβουλεύσεων με εμπειρογνώμονες, κυβερνήσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και διεθνείς οργανώσεις, κοινωνικούς εταίρους και πανεπιστημιακούς. Αντικατοπτρίζουν τις κυριότερες ανησυχίες τους, καθώς και τις απόψεις των θυμάτων, και θα συμπληρώσουν τις προσπάθειες που ήδη καταβάλλονται.

Η στρατηγική θα συζητηθεί στη συνέχεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να αξιολογεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων και θα υποβάλλει ανά διετία έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η πρώτη έκθεση, που θα υποβληθεί το 2014, θα περιλαμβάνει ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής.

Για περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/12/455

Συνεντεύξεις με θύματα εμπορίας ανθρώπων σε τηλεφορτώσιμη μορφή:

http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?&focusid=264&page=focus&sitelang=en

Αρχική ιστοσελίδα της Cecilia Malmström, Επιτρόπου για τις εσωτερικές υποθέσεις:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Αρχική σελίδα της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/index

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar