Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 19. juni 2012

Vor tids slaveribekæmpelse: 40 nye tiltag i EU's strategi for bekæmpelse af menneskehandel

Hundredetusinder af mennesker bliver hvert år handlet i EU. Sårbare kvinder og mænd, piger og drenge bliver handlet med henblik på udnyttelse som sexslave, arbejdskraft, ufrivillig organdonor, tigger eller husslave. De indgår i tvangsægteskaber, adopteres ulovligt og udsættes for andre former for udnyttelse.

Kommissionen har i dag vedtaget EU's strategi for bekæmpelse af menneskehandel (2012-2016), som er en række konkrete og praktiske tiltag, der skal gennemføres i løbet af de kommende fem år. De indbefatter etableringen af særlige nationale retshåndhævelsesenheder med speciale i menneskehandel og oprettelsen af fælles EU-efterforskningshold, som skal efterforske grænseoverskridende sager om menneskehandel.

"Desværre er slaveri ikke kun noget, vi finder i historiebøgerne. Det er forfærdeligt, at mennesker i vor tid stadig bliver sat til salg og handlet med henblik på tvangsarbejde eller prostitution. Det er centralt for vores indsats at sikre, at ofrene kan få støtte og menneskehandlere retsforfølges. Selvom der er langt igen, må vores mål nødvendigvis være at udrydde menneskehandel fuldstændigt", sagde Cecilia Malmström, kommissær for indre anliggender.

En ny europæisk strategi

Strategien omfatter forebyggelse, beskyttelse og støtte til ofre for menneskehandel, såvel som retsforfølgelse af bagmændene. Den omfatter fem prioritetsområder og skitserer en række initiativer inden for hvert af dem:

  • Støtte etableringen af nationale retshåndhævelsesenheder med speciale i menneskehandel

  • Skabe nye fælles efterforskningshold, og inddrage Europol og Eurojust i alle grænseoverskridende sager om menneskehandel

  • Give ofrene klar information om deres rettigheder i henhold til EU-retten og national lovgivning, særlig om deres ret til bistand og sundhedspleje, opholdstilladelse og deres arbejdstagerrettigheder

  • Skabe en EU-mekanisme, der kan gøre det lettere at identificere, henvise, beskytte og bistå ofre for menneskehandel

  • Etablere en europæisk virksomhedskoalition til bekæmpelse af menneskehandel, som skal forbedre samarbejdet mellem selskaber og interessenter

  • Etablere en europæisk platform bestående af civilsamfundsorganisationer og tjenesteleverandører, som arbejder med at beskytte og bistå ofre i medlemsstater og tredjelande

  • Støtte forskningsprojekter, der undersøger internettet og de sociale netværk. Disse er stadigt mere populære rekrutteringsværktøjer for bagmænd.

Lidt statistik

Nylige estimater fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) har anslået antallet af ofre for tvangsarbejde, herunder tvungen seksuel udnyttelse, til 20,9 millioner mennesker verden over. 5,5 millioner af dem er børn. Ifølge Europol handles børn, der tvinges til at begå kriminalitet som organiseret tiggeri og butikstyveri, ligesom varer til en værdi af 20 000 EUR.

Det anslås, at der er 1,5 millioner tvangsarbejdere i de udviklede lande (USA, Canada, Australien, Japan, Norge og EU-landene), hvilket er 7 % af det samlede antal tvangsarbejdere verden over. De internationale kriminelle organisationer verden over tjener mere end 25 mia. EUR om året på menneskehandel. Selvom mange handlede kommer fra lande uden for EU, ser den interne menneskehandel (dvs. EU-borgere handlet inden for EU) ud til at stige.

Foreløbige oplysninger indsamlet af medlemsstaterne på EU-niveau ser ud til at stemme overens med tal fra internationale organisationer som FN's Kontor for Narkotikakontrol og Kriminalitetsbekæmpelse, der viser, at tre fjerdedele af ofrene for menneskehandel i EU's medlemsstater bliver handlet med henblik på seksuel udnyttelse (76 % i 2010). Andre udsættes for tvangsarbejde (14 %), tiggeri (3 %) og husslaveri (1 %).

Set fra et kønsspecifikt synspunkt viser de foreløbigt tilgængelige tal, at kvinder og piger er de primære ofre for menneskehandel. Handlede kvinder udgør 79 % (heraf 12 % piger), og handlede mænd udgør 21 (heraf 3 % drenge) af alle handlede personer mellem 2008 og 2010.

Desværre ender alt for få gerningsmænd bag tremmer, mens det er en kamp for ofrene at komme sig og blive en del af samfundet igen. Nyligt indsamlede oplysninger viser umiddelbart, at antallet af domfældelser i sager om menneskehandel er faldet fra 1 500 i 2008 til omkring 1 250 i 2010. Europæerne er enige om, at der må gøres noget, for i den seneste undersøgelse var 93 % af dem enige i, at EU's medlemsstater bør samarbejde for at bekæmpe menneskehandel.

Baggrund

Kommissionen fokuserer med "EU's strategi for bekæmpelse af menneskehandel (2012-2016)" på konkrete tiltag, som støtter og supplere gennemførelsen af EU's lovgivning om menneskehandel (Direktiv 2011/36/EU), hvis frist for gennemførelse er april 2013.

Foranstaltningerne i strategien er resultatet af omfattende høringer med deltagelse af eksperter, regeringer, civilsamfundet, internationale organisationer, arbejdsmarkedets parter og forskere. De afspejler deres vigtigste bekymringer, såvel som ofrenes synspunkter, og de vil supplere allerede eksisterende tiltag.

Strategien vil nu blive drøftet af Europa-Parlamentet og Rådet.

Kommissionen vil fortsat vurdere fremskridtene i bekæmpelsen af menneskehandel og vil rapportere til Europa-Parlamentet og Rådet hvert andet år. Den første rapport, som udsendes i 2014, vil omfatte en midtvejsevaluering af strategien.

Yderligere oplysninger

MEMO/12/455

Interviews med ofre for menneskehandel kan downloades på:

http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?&focusid=264&page=focus&sitelang=en

Webstedet for Cecilia Malmström, kommissær for indre anliggender:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Webstedet for Generaldirektoratet for Indre Anliggender:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Europa-Kommissionens websted mod menneskehandel:

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/index

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar