Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 19. června 2012

Boj proti novodobému otroctví: 40 nových opatření v rámci strategie EU v boji proti obchodování s lidmi

Každý rok padnou v EU statisíce lidí za oběť obchodu s lidmi. Účely, pro které se s ženami, muži, dívkami a chlapci pocházejícími ze zranitelných skupin obyvatelstva obchoduje, tvoří sexuální vykořisťování či vykořisťování pracovní síly, odebírání orgánů, žebrání, zneužívání pro práce v domácnosti, nucená manželství, nezákonné adopce a jiné formy vykořisťování.

Komise dnes přijala strategii EU pro vymýcení obchodu s lidmi (2012–2016), která představuje soubor konkrétních a praktických opatření, jejichž provádění je naplánováno na příštích pět let. Mezi tato opatření patří zřízení vnitrostátních složek zaměřujících se na vymáhání právních předpisů v oblasti obchodování s lidmi a vytvoření společných evropských vyšetřovacích týmů s cílem trestně stíhat přeshraniční případy obchodu s lidmi.

„Otroctví bohužel stále není věcí historie. Je nesnesitelný pohled na to, jak se ještě i dnes obchoduje s lidmi za účelem nucené práce či prostituce. Jádrem našich opatření je proto zajistit pomoc obětem a postavit obchodníky s lidmi před soud. Od tohoto cíle jsme sice ještě vzdáleni, přesto nám nemůže jít o nic jiného než o vymýcení obchodu s lidmi“, prohlásila Cecilie Malmströmová, komisařka pro vnitřní věci.

Nová evropská strategie

Strategie je založena na prevenci a trestním stíhání obchodníků s lidmi, ochraně a podpoře obětí. Vytyčuje pět priorit a u každé z nich stanoví řadu iniciativ, například:

  • Podporovat zřizování vnitrostátních složek zaměřujících se na vymáhání právních předpisů v oblasti obchodování s lidmi.

  • Vytvářet společné vyšetřovací týmy a zapojit Europol a Eurojust do všech přeshraničních případů obchodu s lidmi.

  • Srozumitelným způsobem informovat oběti o jejich právech v rámci unijních a vnitrostátních právních předpisů, zejména pokud jde o jejich právo na pomoc a zdravotní péči, na povolení k pobytu a pracovní práva.

  • Vytvořit mechanismus EU, který by umožnil lépe identifikovat, chránit oběti obchodu s lidmi, pomáhat jim a odkázat je na příslušné služby.

  • Založit evropskou koalici podniků proti obchodu s lidmi s cílem zlepšit spolupráci mezi podniky a dalšími zúčastněnými stranami.

  • V rámci EU založit platformu organizací občanské společnosti a poskytovatelů služeb, kteří v členských státech a třetích zemích pracují v oblasti ochrany a podpory obětí.

  • Podpořit výzkumné projekty na prověřování internetu a sociálních sítí, které obchodníci s lidmi používají stále častěji jako prostředky vyhledávání obětí.

Několik číselných údajů

Podle nedávných odhadů Mezinárodní organizace práce (ILO) je na celém světě 20,9 milionu obětí nucené práce, včetně obětí sexuálního vykořisťování. Z toho 5,5 milionu tvoří děti. S dětmi, jež jsou nuceny k trestným činnostem jako organizované žebrání nebo krádeže v obchodech, se podle Europolu obchoduje, jako by to byly komodity v hodnotě 20 000 EUR.

Počet obětí ve vyspělých ekonomikách (USA, Kanada, Austrálie, Japonsko, Norsko a země EU) se odhaduje na zhruba 1,5 milionu osob podrobených nucené práci, což se rovná 7 % z celosvětového počtu. Mezinárodním zločineckým organizacím po celém světě vynese obchod s lidmi více než 25 miliard EUR ročně. Přestože mnoho obětí pochází ze zemí mimo EU, zdá se, že vnitřní obchod s lidmi (tj. obchodování s občany EU uvnitř EU) je na vzestupu.

Předběžné údaje shromažďované členskými státy na úrovni EU patrně potvrdí údaje mezinárodních organizací jako Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC), z nichž vyplývá, že tři čtvrtiny obětí identifikovaných v členských státech EU jsou prodány za účelem sexuálního vykořisťování (76 % v 2010). V dalších případech se jedná o oběti vykořisťování pracovní síly (14 %), žebrání (3 %) a zneužívání pro práce v domácnosti (1 %).

Z dostupných předběžných údajů plyne, že co se týče pohlaví, jsou hlavními oběťmi obchodu s lidmi ženy a dívky; v období mezi roky 2008 a 2010 připadá 79 % obětí na ženy (z toho 12 % tvoří dívky) a 21 % na muže (z toho 3 % tvoří chlapci).

Navzdory tomu, jak těžké je pro oběti zotavit se a opětovně se začlenit do společnosti, skončí za mřížemi příliš málo pachatelů: z nedávno shromážděných údajů předběžně vyplývá, že počet odsouzených v případech obchodu s lidmi klesl ze zhruba 1 500 v roce 2008 na zhruba 1 250 v roce 2010. Občané Evropy se shodují, že je třeba jednat: v posledním průzkumu souhlasilo 93 % respondentů s tím, že členské státy EU by měly v boji proti obchodování s lidmi spolupracovat.

Souvislosti

Vedle „strategie EU pro vymýcení obchodu s lidmi (2012–2016)“ se Komise soustředí na konkrétní opatření podporující a doplňující provádění právních předpisů EU o obchodování s lidmi (směrnice 2011/36/EU), které musí být provedeny do dubna 2013.

Opatření, jež byla do strategie zahrnuta, jsou výsledkem rozsáhlých konzultací s odborníky, vládami, občanskou společností a mezinárodními organizacemi, sociálními partnery a akademickou obcí. Odráží se v nich jak jejich hlavní obavy, tak zkušenosti obětí a stávající snahy v nich naleznou vítané doplnění.

Tuto strategii bude nyní projednávat Evropský parlament a Rada.

Komise bude i nadále vyhodnocovat pokrok dosažený při potírání obchodu s lidmi a každé dva roky podá zprávu Evropskému parlamentu a Radě. První zpráva bude vydána v roce 2014 a bude obsahovat hodnocení strategie v polovině období.

Další informace

MEMO/12/455

Rozhovory s oběťmi obchodu s lidmi ke stažení:

http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?&focusid=264&page=focus&sitelang=en

Internetové stránky komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Internetové stránky Generálního ředitelství Komise pro vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Internetové stránky Evropské komise pro boj proti obchodování s lidmi:

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/index

Kontaktní osoby:<0}

{0>Michele Cercone (+32 2 298 09 63{0>Tove Ernst (+32 2 298 67 64)<}100{>Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)<0}


Side Bar