Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 18 juni 2012

Digitale Agenda: Jaarlijks scorebord bevestigt de noodzaak van structurele economische hervormingen in heel Europa en overvloed aan banen in ICT; duidelijke trend in de richting van mobiele diensten en technologie

Burgers, bedrijven en innovators in Europa genereren voldoende digitale vraag om Europa op het pad te zetten van duurzame, economische groei, maar het ontoereikende aanbod van voldoende snelle internetaansluitingen, online-inhoud, onderzoeksactiviteiten en relevante vaardigheden ondermijnt dit potentieel. Een intensiever datagebruik en een verschuiving naar mobiele technologieën (zoals smartphones) en mobiele diensten (zoals 3G internet, muziekstreaming en webmail) zijn de belangrijkste trends binnen de informatie & communicatietechnologiesector (ICT), die tegenwoordig goed is voor 8 miljoen banen en 6% van het EU BBP vertegenwoordigt.

Vicevoorzitter Neelie Kroes, Europees Commissaris: "Europeanen hunkeren naar digitale technologieën en meer digitale keuze maar overheden en bedrijfsleven kunnen het tempo niet aan. Zij klampen zich vast aan een beleidsmentaliteit en bedrijfsmodellen van de 20ste eeuw en dat schaadt de Europese economie. Dat is vreselijk jammer. Wij schieten onszelf in de voet door te weinig te investeren. Indien we niets ondernemen, wordt Europa door zijn concurrenten over de hele voorbijgestoken.”

De voornaamste bevindingen van het scorebord van de digitale agenda van de Europese Commissie (DAE) zijn:

Positieve ontwikkelingen:

  • Breedband is vrijwel overal beschikbaar in Europa. 95% van alle Europese gezinnen beschikt over een vaste breedbandaansluiting.

  • Consumenten en bedrijven maken snel de overstap naar mobiele diensten. Het gebruik van mobiel internet is met 62% gestegen tot 217 miljoen mobiele breedbandabonnementen.

  • 15 miljoen Europeanen kregen in 2011 voor het eerst een aansluiting, zodat ondertussen 68% van de Europeanen regelmatig online gaat en 170 miljoen Europeanen actief zijn op sociale netwerken. Voor het eerst maakte een meerderheid van economisch achtergestelde Europeanen gebruik van het internet, maar nog steeds heeft één op de vier Europeanen nog nooit het internet gebruikt.

  • Griekenland, Portugal en Ierland maken nu gebruik van eGovernment (elektronische overheid) om kwalitatief goede overheidsdiensten te kunnen aanbieden. Afgezien van Tsjechië zien we de grootste stijging van het aanbod en gebruik van elektronische overheidsdiensten in economieën die een crisis doormaken. Dit illustreert de meerwaarde van eGovernment voor het welslagen van structurele hervormingen.

Probleemgebieden

De helft van de Europese werknemers beschikt niet over voldoende ICT-vaardigheden om hen te helpen van baan te veranderen of een nieuwe baan te vinden. Hoewel 43% van de EU-bevolking over redelijke of goede internetvaardigheden beschikt en bijvoorbeeld het internet kan gebruiken om een telefoontje te plegen of een webpagina te creëren, meent bijna de helft van de werknemers dat zij niet over de op de arbeidsmarkt vereiste computer- en internetkennis beschikken. Bijna 25% heeft geen ICT-vaardigheden. Hierdoor raken ICT-vacatures, die tegen 2015 kunnen oplopen tot 700 000, moeilijk ingevuld.

Onlineaankopen vinden nog steeds overwegend plaats in eigen land. 58% van de EU-internetgebruikers winkelt online, maar slechts één op de tien doet ook aankopen op websites uit andere EU-lidstaten. Taalbarrières en administratieve rompslomp (zoals weigering producten te versturen en complicaties in verband met de auteursrechten) vormen het grootste probleem.

Het gebruik van elektronische handel door kmo's is gestagneerd. Het merendeel van de kmo's koopt of verkoopt niet online waardoor hun export en omzetpotentieel beperkt blijft.

Investeringen in onderzoek raken ver achterop bij onze concurrenten. Onderzoek door openbare instellingen is weliswaar gespaard gebleven van bezuinigingen – maar de uitgaven liggen fors onder de jaarlijkse toename van 6% die nodig is om de overheidsinvesteringen tegen 2020 te verdubbelen. Commerciële onderzoeksinvesteringen lopen terug. De O&O-intensiteit van de Europese ICT-sector is ondertussen gedaald tot minder dan de helft van die van de VS.

Telecommunicatiebedrijven blijven consumenten te hoge roamingprijzen aanrekenen voor mobiele gesprekken. Sinds 2011 zetten steeds meer bedrijven een punt achter deze malafide praktijken door gebundelde prijzen of roamingtarieven aan te bieden die dichter bij de binnenlandse tarieven aanleunen. Consumenten betalen echter gemiddeld nog drieëneenhalf maal meer voor een roaminggesprek dan voor een binnenlands gesprek.

Van de 101 acties in het kader van de digitale Agenda (IP/10/581MEMO/10/199 en MEMO/10/200), zijn 34 acties afgerond, 52 acties liggen op schema terwijl 15 vertraging hebben opgelopen of dreigen op te lopen. Het digitale scorebordproces maakt tevens een analyse van de toestand van de EU-telecommunicatiemarkt en het digitale concurrentievermogen van Europa (zie MEMO/12/446).

Achtergrond

De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het creëren van een regelgevings- en bedrijfsklimaat dat de concurrentie en investeringen in de Europese markten voor digitale technologie bevordert.

In het scorebord van de digitale Agenda voor 2012 worden de vorderingen bij het verwezenlijken van dit klimaat op EU en nationaal niveau getoetst, gemeten aan de 78 acties van de digitale Agenda voor de Commissie en de 23 acties voor de lidstaten.

In 2011-12 zijn belangrijke regelgevingsvoorstellen ingediend om deze doelstelling te verwezenlijken:

  • Een nieuwe roamingverordening waarbij de maximumtarieven voortaan ook voor dataverkeer gelden en nieuwe concurrentiemogelijkheden worden ingevoerd.

  • De EU-ministers hebben een voorlopig akkoord bereikt (zie IP/12/583) over de Connecting Europe Facility met meer dan 7 miljard euro EU-steun, die als hefboom moet dienen voor investeringen door het bedrijfsleven in de breedband van de volgende generatie en de ontwikkeling van onlinediensten zoals elektronische ID's, elektronische aanbestedingen, elektronische medische dossiers, elektronische justitie en Europeana.

  • In het kader van Horizon 2020, het volgende EU-financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie heeft de Commissie voorgesteld 80 miljard euro te investeren waarbij het leeuwendeel bestemd is voor ICT.

  • Een verordening met het oog op de harmonisatie van elektronische handtekeningen en verwante vertrouwensdiensten waardoor de besparingen van elektronische aanbestedingen kunnen worden benut en voor wederzijdse erkenning van elektronische identificatie tussen de EU-lidstaten.

  • Een plan voor elektronische handel dat de grensoverschrijdende toegang tot online producten en inhoud moet vergemakkelijken en een oplossing moet bieden voor de problemen in verband met betaling, levering en consumentenbescherming en –voorlichting. (zie IP/12/10). 

Voorzitter Barroso heeft de lidstaten ook gevraagd een "digitale kampioen" aan te wijzen. Die moet bruggen bouwen en de meerwaarde van het internet een gezicht geven. Neelie Kroes heeft het bedrijfsleven, de onderwijskrachten en andere groepen opgeroepen een grote coalitie te vormen voor ICT-banen, met inbegrip van betere mogelijkheden voor IT-opleidingen (SPEECH/12/282). 

EU-strategieën voor cloud computing en internetbeveiliging zullen in 2012 worden gepresenteerd.

Voor verdere informatie

Scorebord van de Digitale Agenda

Scorebord landenprofielen: zie breedband, internetgebruik, elektronische overheid, trends in telecommunicatieregelgeving en onderzoek voor elk EU land

Digitale Agenda website

Neelie Kroes' website

Volg Neelie Kroes op Twitter

Contact:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Bijlage


Side Bar