Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 18. kesäkuuta 2012

Digitaalistrategia: vuotuinen tulostaulu vahvistaa talouden rakenneuudistuksen tarpeen ja TVT-alan työpaikkojen ylijäämän; suurena trendinä mobiilipalvelut ja -teknologiat

Euroopan kansalaiset, yritykset ja innovoijat tuottavat riittävästi digitaalista kysyntää, jolla Eurooppa voidaan saada kestävän talouskasvun tielle. Tätä kasvupotentiaalia heikentävät kuitenkin puutteet nopeiden internetyhteyksien ja verkkosisällön tarjonnassa samoin kuin tutkimuksessa ja taitotasossa. Tieto- ja viestintäteknologiasektorin (TVT) merkittävimpiä trendejä ovat kasvava datan kulutus ja siirtyminen mobiiliteknologioihin (kuten älypuhelimet) ja mobiilipalveluihin (kuten 3G-internet, musiikin suoratoisto ja webmail). TVT-sektori työllistää 8 miljoonaa eurooppalaista ja tuottaa 6 prosenttia EU:n bkt:stä.

Eurooppalaiset janoavat digitaaliteknologioita ja uusia digitaalisia vaihtoehtoja, mutta julkinen sektori ja yritykset eivät pysy näiden tarpeiden tasalla”, totesi Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes. ”Tällainen lukkiutuminen 1900-luvun toimintatapoihin ja liiketoimintamalleihin vahingoittaa Euroopan taloutta. Se on sääli. Liian alhaiset investoinnit aiheuttavat vahinkoa meille itsellemme. Eurooppa jää globaalien kilpailijoidensa jalkoihin, jos se ei pääse irti omahyväisestä asenteestaan.

Euroopan komission digitaalistrategien tulostaulun keskeisiä havaintoja ovat seuraavat:

Myönteinen kehitys

  • Laajakaista on saatavilla lähes kaikkialla Euroopassa. 95 prosentilla eurooppalaisista on mahdollisuus saada kiinteä laajakaistaliittymä.

  • Kuluttajat ja yritykset siirtyvät nopeasti mobiilipalveluihin. Mobiili-internetin käyttö kasvoi 62 prosenttia, ja mobiililaajakaistaliittymiä on nyt 217 miljoonaa.

  • 15 miljoonaa eurooppalaista käytti internetiä ensimmäisen kerran vuonna 2011, ja nyt 68 prosenttia eurooppalaisista käyttää internetiä säännöllisesti ja 170 miljoonaa käyttää sosiaalista mediaa. Ensimmäistä kertaa enemmistö taloudellisesti epäsuotuisassa asemassa olevista eurooppalaisista on käyttänyt internetiä, mutta neljännes eurooppalaisista ei ole edelleenkään käyttänyt internetiä.

  • Kreikka, Portugali ja Irlanti ovat alkaneet hyödyntää sähköisiä viranomaispalveluja voidakseen ylläpitää laadukkaita julkisia palveluja. Sähköisten viranomaispalvelujen tarjonta ja käyttö on Tšekin ohella kasvanut eniten vaikeassa rahoitustilanteessa olevissa talouksissa, mikä korostaa sähköisten viranomaispalvelujen arvokasta roolia onnistuneessa rakenneuudistuksessa.

Huolenaiheet

Puolella Euroopan työvoimasta ei ole riittäviä TVT-taitoja, jotta he voisivat löytää työpaikan tai vaihtaa sitä. Vaikka 43 prosentilla EU:n väestöstä on keskitasoiset tai hyvät internetin käyttötaidot ja he osaavat esimerkiksi soittaa puheluja internetissä tai luoda verkkosivun, lähes puolet työvoimasta ei pidä tietokoneen ja internetin käyttötaitojaan riittävinä nykyisillä työmarkkinoilla. Lähes 25 prosentilla ei ole minkäänlaisia TVT-taitoja. Näiden ongelmien vuoksi on vaikeaa täyttää TVT-alan vapaita työpaikkoja, joita avautuu 700 000 vuoteen 2015 mennessä.

Verkko-ostoksia tehdään edelleen lähinnä kotimaassa. 58 prosenttia EU:n internetin käyttäjistä tekee verkko-ostoksia, mutta vain joka kymmenes on tehnyt ostoksia jossain toisessa EU:n jäsenvaltiossa ylläpidettävästä verkkokaupasta. Suurimpia ongelmia ovat kieliesteet ja byrokratia (kuten toimituksesta kieltäytyminen ja tekijänoikeuskysymykset).

Sähköisen kaupankäynnin kehitys pk-yrityksissä on pysähtynyt. Suurin osa pk-yrityksistä ei osta eikä myy verkossa, mikä rajoittaa niiden vienti- ja tulonmuodostusmahdollisuuksia.

Tutkimusinvestoinnit jäävät yhä enemmän jälkeen kilpailijoista. Vaikka julkinen tutkimustoiminta on jätetty säästötoimien ulkopuolelle, tutkimusmenot kasvavat vuosittain selvästi alle kuusi prosenttia, joka tarvittaisiin, jotta julkiset investoinnit kaksinkertaistuisivat vuoteen 2020 mennessä. Kaupalliset tutkimusinvestoinnit ovat laskussa. EU:n TVT-sektorin t&k-intensiteetti on nyt alle puolet Yhdysvaltojen TVT-sektorin vastaavasta.

Teleyhtiöt veloittavat edelleen liikaa verkkovierailuista. Vuosina 2011–2012 entistä useammat yhtiöt järkeistivät veloitustaan ja tarjosivat hintapaketteja ja verkkovierailuhintoja, jotka vastasivat kansallisia hintoja. Kuluttajat joutuvat kuitenkin edelleen maksamaan verkkovierailupuheluista keskimäärin kolme ja puoli kertaa enemmän kuin kotimaan puheluista.

Digitaalistrategian (IP/10/581MEMO/10/199 ja MEMO/10/200) 101:stä toimesta 34 on saatettu loppuun. 52 tointa edistyy suunnitellusti ja 15 on myöhässä tai vaarassa myöhästyä. Digitaalistrategian tulostaulussa analysoidaan myös EU:n televiestintämarkkinoiden tilaa sekä Euroopan digitaalista kilpailukykyä (ks. MEMO/12/446).

Tausta

Euroopan komission vastuulla on luoda sääntely- ja liiketoimintaympäristö, joka edistää kilpailua ja investointeja Euroopan digitaalisen teknologian markkinoilla.

Vuoden 2012 digitaalistrategian tulostaulussa arvioidaan tällaisen ympäristön toteuttamisessa saavutettua edistystä EU:ssa ja jäsenvaltioissa. Kehitystä arvioidaan suhteessa 78:aan digitaalistrategian toimeen komission osalta ja 23 toimeen jäsenvaltioiden osalta.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi vuosina 2011 ja 2012 on annettu merkittäviä säädösehdotuksia, muun muassa seuraavat:

  • Uusi verkkovierailuasetus, jossa hintakatot ulotetaan datansiirtoon ja jolla luodaan uutta kilpailua.

  • EU:n ministerit ovat päässeet alustavaan yksimielisyyteen (ks. IP/12/583) ”Verkkojen Eurooppa” -välineestä, johon sisältyy yli 7 miljardia euroa EU-tukea yksityisten investointien lisäämiseen seuraavan sukupolven laajakaistan alalla sekä keskeisten verkkopalvelujen, kuten sähköisten hankintamenettelyjen, sähköisen terveydenhuollon, sähköisen oikeudenkäytön ja Euroopan digitaalisen kirjaston Europeanan, kehittämiseen.

  • EU:n seuraavassa tutkimus- ja innovointirahoituksen puiteohjelmassa Horisontti 2020 komissio ehdottaa 80 miljardin euron investointeja, joista suurinta osaa TVT-sektorille.

  • Asetus, jolla yhdenmukaistetaan sähköisiä allekirjoituksia ja muita varmennepalveluja, jotka ovat olennaisen tärkeitä sähköisten hankintamenettelyjen tarjoamien säästöjen toteuttamiseksi, ja jossa säädetään sähköisen tunnistuksen vastavuoroisesta tunnustamisesta EU:n jäsenvaltioiden välillä.

  • Sähköisen kaupankäynnin toimintasuunnitelma, jolla pyritään helpottamaan sähköistä kauppaa ja verkkosisällön käyttöä yli rajojen ja viime kädessä ratkaisemaan maksamiseen ja toimituksiin sekä kuluttajasuojaan ja kuluttajavalistukseen liittyvät ongelmat (ks. IP/12/10).

Jäsenvaltiot ovat myös pyytäneet puheenjohtaja Barrosoa nimittämään ”digitaalialan mestarin”, joka toimii internetin arvoa puoltavana sillanrakentajana ja julkisena kasvona. Neelie Kroes on puolestaan pyytänyt toimialaa, kouluttajia ja muita ryhmiä perustamaan suuren koalition, joka edistää TVT-alan työllisyyttä ja parempia koulutusmahdollisuuksia (SPEECH/12/282).

Pilvipalveluja ja internetin turvallisuutta koskevat EU:n strategiat esitellään vuoden 2012 kuluessa.

Lisätietoja

Digitaalistrategian tulostaulu

Maakohtaiset tulostaulut: laajakaistan levinneisyys, internetin käyttö, sähköiset viranomaispalvelut, televiestinnän sääntely ja tutkimustrendit kussakin EU:n jäsenvaltiossa

Digitaalistrategian verkkosivusto

Neelie Kroesin verkkosivusto

Neelie Kroes Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Ryan Heath (+32-2) 296 17 16, Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32-2) 299 90 19

Annex


Side Bar