Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 15 juni 2012

Kommissionen klargör de befintliga reglerna för användning av längre lastbilar över gränserna

Vice ordförande Siim Kallas, EU:s kommissionsledamot med ansvar för transportfrågor, har i dag gett Europaparlamentet och rådet en tolkning av direktivet om vikter och dimensioner för vägfordon1 och de villkor som ska uppfyllas när angränsande medlemsstaterna vill tillåta längre lastbilar att passera gränsen mellan dem.

Denna tolkning skickades i en skrivelse till Brian Simpson, ordförande i Europaparlamentets utskott för transport och turism, som svar på frågor som ursprungligen ställts av Internationella vägtransportunionen.

Direktiv 96/53 om högsta tillåtna vikter och dimensioner på vägfordon föreskriver tre förhållanden då undantag från lastbilars största tillåtna dimensioner kan medges. Angränsande medlemsstater som önskar använda dessa undantag för att tillåta längre lastbilar att passera gränsen mellan dem kan bara göra så om specifika villkor uppfylls:

  • Det första undantaget gäller en transport av en odelbar last. I sådana fall kan de berörda medlemsstaterna godkänna en transport på grundval av särskilda tillstånd.

  • Det andra undantaget rör modulfordon som passerar gränsen, om de befintliga infrastrukturkraven tillåter det. I direktivet finns det inget som hindrar att sådan transport utförs, förutsatt att den inte i väsentlig grad påverkar den internationella konkurrensen, och att den endast sker inom två medlemsstater.

  • Slutligen rör det tredje undantaget transport, som är en del av ett försök. Försöket ska vara lokalt och tidsbegränsat.

Dessutom får det inte förekomma någon diskriminering mellan transportföretag från den berörda medlemsstaten och från andra medlemsstater. Undantagen får inte heller leda till att undantagsfall blir normen.

Ovanstående berör inte medlemsstater som inte använder dessa undantag och inte tillåter längre fordon på sina territorium. Varje medlemsstat kan således besluta att tillåta eller att inte tillåta användningen av längre fordon på sitt territorium, på grundval av lokala förhållanden och faktorer. Detta är i linje med subsidiaritetsprincipen.

Kommissionen planerar att föreslå små ändringar av andra aspekter av direktivet om vikter och dimensioner i slutet av 2012 (t.ex. för att förbättra förarhyttens utformning och lastbilens aerodynamiska egenskaper). Detta innebär en möjlighet för medlagstiftarna att se över bestämmelserna om gränsöverskridande användning, om de så önskar.

Bakgrund – för närvarande är användning av modulfordon tillåten i Finland och Sverige, och håller på att prövas i Danmark, Nederländerna och vissa tyska delstater.

Direktiv 96/53/EG

Skrivelse från vice ordförande Siim Kallas

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Rådets direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen.


Side Bar