Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 15. junija 2012

Komisija podrobneje pojasnila veljavna pravila o čezmejni uporabi daljših tovornjakov

Podpredsednik Siim Kallas, komisar EU za promet, je danes Evropskemu parlamentu in Svetu predložil razlago direktive o merah in teži cestnih vozil1 ter pogojev, ki jih je treba izpolniti, kadar želijo sosednje države daljšim tovornjakom odobriti prečkanje medsebojne meje.

Razlaga je bila poslana v dopisu g. Simpsonu, predsedniku Odbora za promet in turizem v Evropskem parlamentu, kot odgovor na vprašanja Mednarodne zveza za cestni promet.

Direktiva 96/53 o določitvi največjih dovoljenih tež in mer cestnih vozil določa tri pogoje, pod katerimi je mogoče dodeliti odstopanje glede največjih mer za tovornjake. Sosednje države članice, ki uporabijo ta odstopanja, da daljšim tovornjakom dovolijo prehod svoje meje, lahko to storijo samo v skladu s posebnimi pogoji:

  • Prvo odstopanje zadeva prevoze nedeljivih tovorov. V takšnih primerih jih lahko države članice dovolijo na podlagi posebnih dovoljenj.

  • Drugo odstopanje zadeva vozila, ki pri prečkanju meje uporabljajo modularni koncept, kadar to dovoljujejo obstoječe zahteve glede infrastrukture. Direktiva ne nasprotuje takšnim prevozom, pod pogojem da ne vplivajo v večji meri na mednarodno konkurenco in prevoz ostane znotraj meja dveh držav članic.

  • Tretje odstopanje pa zadeva potovanja v okviru poskusa. Poskus mora biti lokalno in časovno omejen.

Poleg tega ni dovoljena nikakršna diskriminacija med prevozniki zadevne države članice in prevozniki iz ostalih držav članic. Odstopanja tudi ne smejo pomeniti, da bi izjemne prakse postale standard.

Zgornja dejstva ne vplivajo na države članice, ki teh odstopanj ne uporabljajo in daljšim vozilom ne dovolijo vstopa na svoje ozemlje. Vsaka država članica se tako lahko glede na lokalne okoliščine in pomisleke sama odloči, ali bo dovolila uporabo daljših vozil na svojem ozemlju ali ne. To je v skladu z načelom subsidiarnosti.

Komisija namerava proti koncu leta 2012 predlagati omejene spremembe tudi v zvezi z drugimi vidiki direktive o teži in merah (npr. za izboljšanje zasnove kabin in aerodinamike tovornjakov). To bi sozakonodajalcem po želji dalo možnost za revizijo pravil o čezmejni uporabi.

Ozadje ­– Trenutno je uporaba modularnih tovornjakov dovoljena na Finskem in Švedskem, preizkuša pa se na Danskem, Nizozemskem in v nekaterih nemških zveznih deželah.

Direktiva 96/53/ES

Dopis podpredsednika Kallasa

Kontakti:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

1 :

Direktiva Sveta 96/53/ES z dne 25. julija 1996 o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu.


Side Bar