Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 15. júna 2012

Komisia objasňuje súčasné pravidlá cezhraničného využívania dlhších nákladných vozidiel

Podpredseda Európskej komisie Kallas, komisár EÚ, ktorý je zodpovedný za dopravu, dnes poskytol Európskemu parlamentu a Rade interpretáciu smernice o hmotnostiach a rozmeroch cestných vozidiel1 a podmienkach, ktoré sa majú splniť, keď si susediace členské štáty želajú povoliť dlhším nákladným vozidlám, aby prechádzali cez hranicu medzi nimi.

Táto interpretácia bola odoslaná listom p. Simpsonovi, predsedovi výboru Európskeho parlamentu pre dopravu a cestovný ruch, po otázke, ktorú pôvodne položila Medzinárodná únia cestnej dopravy.

V smernici 96/53 o maximálnej povolenej hmotnosti a najväčších prípustných rozmeroch vozidiel v cestnej doprave sa uvádzajú tri okolnosti, za ktorých je možné povoliť odchýlky od najväčších prípustných rozmerov nákladných vozidiel. Susediace členské štáty, ktoré si želajú využiť tieto odchýlky na povolenie prechodu cez hranicu medzi nimi dlhším nákladným vozidlám, tak môžu urobiť, len ak sú splnené osobitné podmienky:

  • Prvá odchýlka sa týka prepravy nedeliteľného nákladu. V takom prípade ju príslušné členské štáty môžu povoliť prostredníctvom osobitného povolenia.

  • Druhá odchýlka sa týka vozidiel využívajúcich modulárnu koncepciu, ktoré prekračujú hranicu tam, kde to umožňujú existujúce požiadavky na infraštruktúru. Smernica neodmieta takéto prepravy, pokiaľ to významne neovplyvní medzinárodnú hospodársku súťaž a preprava sa obmedzí na územie dvoch členských štátov.

  • A konečne tretia odchýlka sa týka cesty, ktorá je súčasťou skúšobnej jazdy. Táto skúšobná jazda musí zostať miestna a časovo obmedzená.

Okrem toho nesmie dochádzať k diskriminačnému rozlišovaniu medzi dopravcami z príslušného členského štátu a dopravcami z iných členských štátov. Navyše tieto odchýlky by nemali viesť k tomu, aby sa výnimočné postupy stávali normou.

Uvedené okolnosti nemajú nijaký účinok v členských štátoch, ktoré nevyužívajú tieto odchýlky a nevpúšťajú dlhšie vozidlá na svoje územie. Každý členský štát sa teda môže rozhodnúť, či povolí alebo nepovolí využívanie dlhších vozidiel na svojom území, na základe miestnych okolností a záujmov. Je to v súlade so zásadou subsidiarity.

Komisia plánuje navrhnúť obmedzené zmeny a doplnenia týkajúce sa iných aspektov smernice o hmotnostiach a rozmeroch koncom roka 2012 (napr. zlepšenie dizajnu kabíny a aerodynamických vlastností nákladného vozidla). Pri tejto príležitosti budú môcť spoluzákonodarcovia, ak si to budú želať, preskúmať pravidlá týkajúce sa cezhraničného využívania.

Súvislosti – v súčasnosti je používanie modulárnych nákladných vozidiel povolené vo Fínsku a vo Švédsku a testuje sa v Dánsku, Holandsku a niektorých spolkových krajinách Nemecka.

Smernica 96/53/ES

List podpredsedu Kallasa

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave.


Side Bar