Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 15 czerwca 2012 r.

Komisja wyjaśnia istniejące przepisy dotyczące transgranicznego wykorzystania dłuższych pojazdów ciężarowych

Wiceprzewodniczący Kallas, komisarz UE ds. transportu, przedstawił dziś Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wykładnię dyrektywy w sprawie obciążeń i wymiarów pojazdów drogowych1 oraz warunki, które muszą spełnić sąsiadujące państwa członkowskie pragnące zezwolić dłuższym pojazdom ciężarowym na przekroczenie wspólnej granicy.

Wykładnia ta została przesłana w piśmie do Briana Simpsona, przewodniczącego Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Transportu i Turystyki, w odpowiedzi na pytania Międzynarodowego Związku Transportu Drogowego.

Dyrektywa 96/53 w sprawie maksymalnych dopuszczalnych obciążeń i wymiarów pojazdów drogowych przewiduje trzy przypadki, w których można udzielić odstępstwa od maksymalnych wymiarów pojazdów ciężarowych. Sąsiadujące państwa członkowskie, które pragną zastosować te odstępstwa w celu zezwolenia dłuższym pojazdom ciężarowym na przekraczanie wspólnej granicy, mogą to uczynić wyłącznie, jeśli spełnione są konkretne warunki:

  • pierwsze odstępstwo dotyczy operacji transportu ładunku niepodzielnego. W takim przypadku odnośne państwa członkowskie mogą na to zezwolić na podstawie specjalnych pozwoleń;

  • drugie odstępstwo dotyczy pojazdów przekraczających granicę zgodnie z koncepcją modułową, jeśli pozwalają na to istniejące wymogi w zakresie infrastruktury. Dyrektywa nie sprzeciwia się takim operacjom transportowym, o ile nie mają one znaczącego wpływu na konkurencję w skali międzynarodowej, a transport ogranicza się do dwóch państw członkowskich;

  • wreszcie, trzecie odstępstwo dotyczy podróży w ramach okresu próbnego. Podróż próbna musi mieć charakter lokalny i ograniczony w czasie.

Ponadto nie może dochodzić do dyskryminacji między przewoźnikami z odnośnego państwa członkowskiego a przewoźnikami z innych państw członkowskich. Co więcej, powyższe odstępstwa nie powinny prowadzić do sytuacji, w której praktyki stosowane na zasadzie wyjątku staną się normą.

Powyższe ustalenia nie mają wpływu na państwa członkowskie, które nie korzystają ze wspomnianych odstępstw i nie dopuszczają do ruchu dłuższych pojazdów na swoim terytorium. Każde państwo członkowskie może zatem zdecydować, czy zezwolić na korzystanie z dłuższych pojazdów na swoim terytorium, biorąc pod uwagę lokalne problemy i uwarunkowania. Jest to zgodne z zasadą pomocniczości.

Komisja planuje zaproponowanie ograniczonych zmian w innych aspektach dyrektywy w sprawie obciążeń i wymiarów w późniejszych miesiącach 2012 r. (np. dotyczących udoskonalenia projektu kabiny i właściwości aerodynamicznych pojazdów ciężarowych). Stworzyłoby to pozostałym organom władzy ustawodawczej okazję do przeglądu przepisów dotyczących ruchu transgranicznego, gdyby były tym zainteresowane.

Kontekst – Obecnie korzystanie z koncepcji modułowej jest dozwolone w Finlandii i Szwecji oraz jest testowane w Danii, Holandii i niektórych krajach związkowych Niemiec.

Dyrektywa 96/53/WE

Pismo wiceprzewodniczącego Kallasa (w języku angielskim)

Kontakt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Dyrektywa Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiająca dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym.


Side Bar