Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja wyjaśnia istniejące przepisy dotyczące transgranicznego wykorzystania dłuższych pojazdów ciężarowych

European Commission - IP/12/611   15/06/2012

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT SK SL BG RO

European Commission

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 15 czerwca 2012 r.

Komisja wyjaśnia istniejące przepisy dotyczące transgranicznego wykorzystania dłuższych pojazdów ciężarowych

Wiceprzewodniczący Kallas, komisarz UE ds. transportu, przedstawił dziś Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wykładnię dyrektywy w sprawie obciążeń i wymiarów pojazdów drogowych1 oraz warunki, które muszą spełnić sąsiadujące państwa członkowskie pragnące zezwolić dłuższym pojazdom ciężarowym na przekroczenie wspólnej granicy.

Wykładnia ta została przesłana w piśmie do Briana Simpsona, przewodniczącego Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Transportu i Turystyki, w odpowiedzi na pytania Międzynarodowego Związku Transportu Drogowego.

Dyrektywa 96/53 w sprawie maksymalnych dopuszczalnych obciążeń i wymiarów pojazdów drogowych przewiduje trzy przypadki, w których można udzielić odstępstwa od maksymalnych wymiarów pojazdów ciężarowych. Sąsiadujące państwa członkowskie, które pragną zastosować te odstępstwa w celu zezwolenia dłuższym pojazdom ciężarowym na przekraczanie wspólnej granicy, mogą to uczynić wyłącznie, jeśli spełnione są konkretne warunki:

  • pierwsze odstępstwo dotyczy operacji transportu ładunku niepodzielnego. W takim przypadku odnośne państwa członkowskie mogą na to zezwolić na podstawie specjalnych pozwoleń;

  • drugie odstępstwo dotyczy pojazdów przekraczających granicę zgodnie z koncepcją modułową, jeśli pozwalają na to istniejące wymogi w zakresie infrastruktury. Dyrektywa nie sprzeciwia się takim operacjom transportowym, o ile nie mają one znaczącego wpływu na konkurencję w skali międzynarodowej, a transport ogranicza się do dwóch państw członkowskich;

  • wreszcie, trzecie odstępstwo dotyczy podróży w ramach okresu próbnego. Podróż próbna musi mieć charakter lokalny i ograniczony w czasie.

Ponadto nie może dochodzić do dyskryminacji między przewoźnikami z odnośnego państwa członkowskiego a przewoźnikami z innych państw członkowskich. Co więcej, powyższe odstępstwa nie powinny prowadzić do sytuacji, w której praktyki stosowane na zasadzie wyjątku staną się normą.

Powyższe ustalenia nie mają wpływu na państwa członkowskie, które nie korzystają ze wspomnianych odstępstw i nie dopuszczają do ruchu dłuższych pojazdów na swoim terytorium. Każde państwo członkowskie może zatem zdecydować, czy zezwolić na korzystanie z dłuższych pojazdów na swoim terytorium, biorąc pod uwagę lokalne problemy i uwarunkowania. Jest to zgodne z zasadą pomocniczości.

Komisja planuje zaproponowanie ograniczonych zmian w innych aspektach dyrektywy w sprawie obciążeń i wymiarów w późniejszych miesiącach 2012 r. (np. dotyczących udoskonalenia projektu kabiny i właściwości aerodynamicznych pojazdów ciężarowych). Stworzyłoby to pozostałym organom władzy ustawodawczej okazję do przeglądu przepisów dotyczących ruchu transgranicznego, gdyby były tym zainteresowane.

Kontekst – Obecnie korzystanie z koncepcji modułowej jest dozwolone w Finlandii i Szwecji oraz jest testowane w Danii, Holandii i niektórych krajach związkowych Niemiec.

Dyrektywa 96/53/WE

Pismo wiceprzewodniczącego Kallasa (w języku angielskim)

Kontakt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Dyrektywa Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiająca dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website