Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 15.6.2012

Komissio selventää sääntöjä pitempien rekkojen käytöstä naapurimaiden välillä

Komission varapuheenjohtaja ja EU:n liikennekomissaari Siim Kallas on tänään toimittanut Euroopan parlamentille ja neuvostolle tulkinnan tieliikenteen ajoneuvojen painoja ja mittoja koskevasta direktiivistä1 sekä edellytykset, joiden mukaan naapurijäsenvaltiot voivat sallia säädettyjä enimmäismittoja pitempien rekkojen ylittää niiden välinen raja.

Tulkinta lähetettiin kirjeitse Euroopan parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunnan puheenjohtajalle Brian Simpsonille. Tulkinta tehtiin alun perin Kansainvälisen maantiekuljetusliiton esittämien kysymysten johdosta.

Tieliikenteen ajoneuvojen suurimpia sallittuja painoja ja mittoja koskevassa direktiivissä 96/53 säädetään kolmesta tapauksesta, joissa voidaan myöntää poikkeus rekkojen suurimmista sallituista mitoista. Naapureina olevat jäsenvaltiot, jotka haluavat myöntää näitä poikkeuksia, voivat sallia pitempien rekkojen rajanylitykset ainoastaan seuraavin edellytyksin:

  • Ensimmäinen poikkeus koskee jakamattoman kuorman kuljetusta. Tällaisessa tapauksessa jäsenvaltiot voivat sallia kuljetuksen erityisluvilla.

  • Toinen poikkeus koskee ajoneuvoyhdistelmien rajanylitystä paikoissa, joissa se on olemassa olevien infrastruktuurivaatimusten puitteissa mahdollista. Tällaiset kuljetukset eivät ole direktiivin vastaisia, kunhan niillä ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kilpailuun ja kuljetus tapahtuu vain kahden jäsenvaltion välillä.

  • Kolmas poikkeus koskee kokeen osana tapahtuvaa kuljetusta. Kokeen on oltava paikallinen ja kestoltaan rajoitettu.

Poikkeus ei saa asettaa kyseessä olevan jäsenvaltion liikenteenharjoittajia ja muiden jäsenvaltioiden liikenteenharjoittajia eriarvoiseen asemaan. Poikkeukset eivät myöskään saisi johtaa siihen, että poikkeuksellisista menettelytavoista tulee vallitseva käytäntö.

Edellä mainitut seikat eivät vaikuta jäsenvaltioihin, jotka eivät käytä näitä poikkeuksia eivätkä salli pitempien ajoneuvojen liikennettä alueellaan. Kukin jäsenvaltio voi siis joko sallia tai kieltää pitempien ajoneuvojen käytön omalla alueellaan paikallisista olosuhteista riippuen. Tämä on toissijaisuusperiaatteen mukaista.

Komissio aikoo ehdottaa rajoitettuja muutoksia painoja ja mittoja koskevaan direktiiviin vuoden 2012 loppupuolella. Muutoksilla pyritään muun muassa parantamaan ohjaamon suunnittelua ja rekkojen aerodynaamisuutta. Lainsäätäjät voisivat halutessaan hyödyntää tätä mahdollisuutta tarkastella uudelleen rajat ylittävää liikennettä koskevia sääntöjä.

Tausta – Täysperävaunuyhdistelmien käyttö on nykyään sallittu Suomessa ja Ruotsissa, ja sitä kokeillaan Tanskassa, Alankomaissa ja joissakin Saksan uusissa osavaltioissa.

Direktiivi 96/53/EY

Varapuheenjohtaja Kallasin kirje

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32 2) 298 76 38

Dale Kidd (+32 2) 295 74 61

1 :

Neuvoston direktiivi 96/53/EY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1996, tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista


Side Bar